eGospodarka.pl
wiadomość od św. Mikołaja

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Istebna › Zakup i dostawa wyposażenia dla Szkół w Gminie Istebna (część druga)-dostawa sprzętu elektronicznego.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2018-03-12

Ogłoszenie nr 500053612-N-2018 z dnia 12-03-2018 r.

Gminny Zespół do spraw Oświaty w Istebnej: Zakup i dostawa wyposażenia dla Szkół w Gminie Istebna (część druga)-dostawa sprzętu elektronicznego.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji w Gminie Istebna

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500224-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500007795-N-2018


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

tak

Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Gminny Zespół do spraw Oświaty


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gminny Zespół do spraw Oświaty w Istebnej, Krajowy numer identyfikacyjny 7066402700000, ul. Istebna 1000, 43470 Istebna, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 33 855 62 00, e-mail gzo.istebna@rekord.net.pl, faks 33 855 62 00.
Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zakup i dostawa wyposażenia dla Szkół w Gminie Istebna (część druga)-dostawa sprzętu elektronicznego.

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Dostawa sprzętu elektronicznego: aparat cyfrowy, ekran projekcyjny podwieszany,kamera cyfrowa,listwa zasilająca,ładowarka do baterii, wentylator biurkowy, odtwarzacz CD/DVD

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 38651000-3


Dodatkowe kody CPV: 38653400-1, 38651600-9, 30237280-5, 31158100-9, 39717100-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: dostawa sprzętu elektronicznego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/02/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 2884
Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: DecoMart Jan Nowacki
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul.B. Chrobrego
Kod pocztowy: 40-871
Miejscowość: Katowice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 3547.32
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3547.32
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3547.32
Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm., dalej jako "ustawa Prawo Zamówień Publicznych"). ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Przedmiotowa ocena spełnia wszystkie warunki zawarte w SIWZ,uzyskała największą ilość punktów obliczonych zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami i ich wagą, którymi są: cena brutto, okres gwarancyjna przedmioty umowy, obsługa gwarancyjna.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.