eGospodarka.pl
wiadomość od św. Mikołaja

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Będzin › "Zagłębiowska Liga Zawodowców - I etap - inwestowanie w kształcenie i szkolenie zawodowe" ZadanieZagłębiowska Liga Zawodowców przebudowa obiektu z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb praktycznej nauki zawodu w PCKUiP w Będzinie, budynek nr 1 - doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu"

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2018-03-12

Ogłoszenie nr 500053596-N-2018 z dnia 12-03-2018 r.

Powiat Będziński: "Zagłębiowska Liga Zawodowców - I etap - inwestowanie w kształcenie i szkolenie zawodowe" Zadanie: Zagłębiowska Liga Zawodowców przebudowa obiektu z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb praktycznej nauki zawodu w PCKUiP w Będzinie, budynek nr 1 - doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XII. Infrastruktura edukacyjna, Działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego, Poddziałanie 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 501467-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500007717-N-2018


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Powiat Będziński, Krajowy numer identyfikacyjny 276254940, ul. ul. Sączewskiego 6, 42-500 Będzin, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 368 07 00, e-mail powiat@powiat.bedzin.pl, faks 32 267 79 33.
Adres strony internetowej (url): www.bip.powiat.bedzin.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Zagłębiowska Liga Zawodowców - I etap - inwestowanie w kształcenie i szkolenie zawodowe" Zadanie: Zagłębiowska Liga Zawodowców przebudowa obiektu z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb praktycznej nauki zawodu w PCKUiP w Będzinie, budynek nr 1 - doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu"

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

BZP.272.010.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wraz z montażem sprzętu zgodnie z Częścią I - "Pracownia pomocnicza do pracowni spawalniczej i pracowni stolarskiej - w zakresie edukacyjny symulator spawania".

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 42662000-4


Dodatkowe kody CPV: 38424000-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: "Zagłębiowska Liga Zawodowców - I etap - inwestowanie w kształcenie i szkolenie zawodowe" Zadanie: Zagłębiowska Liga Zawodowców przebudowa obiektu z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb praktycznej nauki zawodu w PCKUiP w Będzinie, budynek nr 1 - doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu" Część I - "Pracownia pomocnicza do pracowni spawalniczej i pracowni stolarskiej - w zakresie edukacyjny symulator spawania"

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/02/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 116425.05
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: HIK Consulting Krzysztof Kuc
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Chabrowa 16
Kod pocztowy: 01-934
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie


Nazwa wykonawcy:
Email wykonawcy:
Adres pocztowy:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 171528.42
Oferta z najniższą ceną/kosztem 171528.42
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 171528.42
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.