eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Dostawa i montaż dźwigu osobowego oraz platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku biurowym przy ul. Łobzowskiej 67, 30-038 Kraków w ramach realizacji zadania pn."Przystosowanie pomieszczeń biurowych przy ul. Łobzowskiej 67 w Krakowie na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2017-10-11

Ogłoszenie nr 500042029-N-2017 z dnia 11-10-2017 r.

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie: Dostawa i montaż dźwigu osobowego oraz platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku biurowym przy ul. Łobzowskiej 67, 30-038 Kraków w ramach realizacji zadania pn.: "Przystosowanie pomieszczeń biurowych przy ul. Łobzowskiej 67 w Krakowie na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 575991-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 35156983400000, ul. Łobzowska 67, 30-038 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 012 410 73 00, e-mail info@krakow.winb.gov.pl, faks 124 111 246.
Adres strony internetowej (url): www.krakow.winb.gov.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja rządowa terenowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa i montaż dźwigu osobowego oraz platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku biurowym przy ul. Łobzowskiej 67, 30-038 Kraków w ramach realizacji zadania pn.: "Przystosowanie pomieszczeń biurowych przy ul. Łobzowskiej 67 w Krakowie na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

WNA.272.9.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Dostawa i montaż nowego dźwigu osobowego (wraz z nowym osprzętem produkcji seryjnej), nowoczesnego, w pełni zautomatyzowanego; opracowanie dokumentacji technicznej dźwigu oraz dokumentacji, przeprowadzenie oceny zgodności zainstalowanego dźwigu na zgodność z dyrektywą dźwigową przy udziale Jednostki Notyfikowanej; demontaż i utylizację istniejących elementów dźwigu, rozruch dźwigu; wykonanie certyfikacji dźwigu, odbioru rejestracji i dopuszczenia do użytkowania przez UDT , konserwacja i serwis, prace elektryczne i ogólnobudowlane 2. Dostawa i montaż rozkładanej platformy dla osób niepełnosprawnych na parterze budynku pozwalającej na pokonanie znajdującej się tam różnicy poziomów, opracowanie dokumentacji technicznej platformy oraz dokumentacji powykonawczej, przeprowadzenie oceny zgodności zainstalowanej platformy na zgodność z dyrektywą dźwigową przy udziale Jednostki Notyfikowanej, rozruch platformy, wykonanie certyfikacji platformy, odbioru rejestracji i dopuszczenia do użytkowania przez UDT, konserwację i serwis platformy 3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił na całość przedmiotu zamówienia gwarancji jakości na okres co najmniej 36 miesięcy, jednak nie dłuższy niż 60 miesięcy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 42416100-6


Dodatkowe kody CPV: 45000000-7, 45310000-3, 45111300-1, 45111220-6, 45223100-7, 45313100-5, 45400000-1, 50750000-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/09/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 199700.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjno - Handlowe "OTECH" Sp. z o.o.
Email wykonawcy: otech@otech.com.pl
Adres pocztowy: ul. Dukielska 83
Kod pocztowy: 38-300
Miejscowość: Gorlice
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 199700.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 199700.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 199700.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.