eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Smołdzino › "Dostawa wyposażenia do pomieszczeń kuchennych i sal dydaktycznych do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie oraz filii Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Gardnie Wielkim w ramach projektu pn."Zwiększenie dostępności edukacyjnej przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców gminy Smołdzino" działanie nr RPPM.03.01.00. Edukacja przedszkolna

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2017-10-11

Ogłoszenie nr 500042025-N-2017 z dnia 11-10-2017 r.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smołdzinie: "Dostawa wyposażenia do pomieszczeń kuchennych i sal dydaktycznych do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie oraz filii Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Gardnie Wielkim w ramach projektu pn.: "Zwiększenie dostępności edukacyjnej przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców gminy Smołdzino" działanie nr RPPM.03.01.00. Edukacja przedszkolna

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
"Zwiększenie dostępności edukacyjnej przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców gminy Smołdzino" działanie nr RPPM.03.01.00. Edukacja przedszkolna

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 592521-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smołdzinie, Krajowy numer identyfikacyjny 77155467800000, ul. ul. Bohaterów Warszawy 48, 76-214 Smołdzino, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 0-59 8117321, e-mail zszsmoldzino@onet.pl, faks 0-59 8117321.
Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Dostawa wyposażenia do pomieszczeń kuchennych i sal dydaktycznych do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie oraz filii Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Gardnie Wielkim w ramach projektu pn.: "Zwiększenie dostępności edukacyjnej przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców gminy Smołdzino" działanie nr RPPM.03.01.00. Edukacja przedszkolna

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZSP.48.26.22.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Dostawa wyposażenia do pomieszczeń kuchennych i sal dydaktycznych do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie oraz filii Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Gardnie Wielkim w ramach projektu pn.: "Zwiększenie dostępności edukacyjnej przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców gminy Smołdzino" działanie nr RPPM.03.01.00. Edukacja przedszkolna

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 39141000-2


Dodatkowe kody CPV: 37520000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Dostawa wyposażenia do pomieszczeń kuchennych i sal dydaktycznych do filii Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Gardnie Wielkim

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zawiadamia się, że postępowanie pn. "Dostawa wyposażenia do pomieszczeń kuchennych i sal dydaktycznych do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie oraz filii Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Gardnie Wielkim w ramach projektu pn.: "Zwiększenie dostępności edukacyjnej przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców gminy Smołdzino" działanie nr RPPM.03.01.00. Edukacja przedszkolna unieważnia się cz. 1 - dostawa wyposażenia do pomieszczeń kuchennych i sal dydaktycznych do filii Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Gardnie Wielkim z powodu nie otrzymania żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu do terminu składania ofert.

CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Dostawa wyposażenia do sal dydaktycznych do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/10/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 4711.58
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Graniczna 46
Kod pocztowy: 93-428
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 6300,06
Oferta z najniższą ceną/kosztem 6300,06
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 6300,06
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: Dostawa pozostałego wyposażenia do filii Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Gardnie Wielkim

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/10/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 4421.53
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Graniczna 46
Kod pocztowy: 93-428
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 4624,80
Oferta z najniższą ceną/kosztem 4624,80
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4624,80
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 4

NAZWA: Dostawa pozostałego wyposażenia do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/10/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 4421.53
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Graniczna 46
Kod pocztowy: 93-428
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 4624,80
Oferta z najniższą ceną/kosztem 4624,80
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4624,80
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.