eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dąbie › Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pław, gm. Dąbie, województwo lubuskie

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2018-02-13

Ogłoszenie nr 500032847-N-2018 z dnia 13-02-2018 r.

Gmina Dąbie: Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pław, gm. Dąbie, województwo lubuskie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 UE

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 632493-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Dąbie, Krajowy numer identyfikacyjny 53938300000, ul. ul. Szeroka 4, Dąbie, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 683 835 148, e-mail , faks 683 832 148.
Adres strony internetowej (url): www.dabie.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pław, gm. Dąbie, województwo lubuskie

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

RŚ.271.05.2017.TS

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiot zamówienia stanowi zadanie o nazwie: Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pław, gm. Dąbie, województwo lubuskie. 1.1 Lokalizacja inwestycji Zakres zamierzenia inwestycyjnego obejmuje roboty budowlane i wykonywanie projektowanych obiektów budowlanych na terenie oczyszczalni ścieków położonej na dz. nr ewid. 86/6, 85, 86/7 w m. Pław, gm. Dąbie i dz. nr ewid. 52/17 w miejscowości Gronów. Projektowany wg. Niniejszego opracowania budynek zlokalizowany jest na działce 86/6. Lokalizacja obiektów zgodnie z projektem zagospodarowania terenu wg odrębnego opracowania. 1.2 Zadanie składa się z trzech branż: - branża technologiczna, instalacyjna, rurociągi między obiektowe, - zagospodarowanie terenu, branża budowlano-konstrukcyjna, branża drogowa - branża elektryczna 1.3. Zakres zamierzenia inwestycyjnego obejmuje: Budowę obiektów kubaturowych ? budynku technicznego, ? przepompowni głównej i zbiornika retencyjnego, ? komory zasuw, ? sekwencyjnych reaktorów biologicznych - szt. 2, ? komory pomiarowej ścieków oczyszczonych, ? zbiornika na osad, ? Budowę obiektów liniowych: ? przyłącza wodociągowego, ? sieci kanalizacyjne - ścieków surowych, oczyszczonych mechanicznie i oczyszczonych ? rurociągi sprężonego powietrza, ? rurociągi osadowe, ? linie kablowe nn ? oraz budowę dróg i placów manewrowych, zjazdu z drogi krajowej, dojść do obiektów, oświetlenie terenu oraz ogrodzenie. ? Wyłączenie z eksploatacji obiektów liniowych: ? sieci kanalizacyjne ściekowe, ? linie kablowe nn. ? Wyłączenie z eksploatacji obiektów kubaturowych istniejącej oczyszczalni ścieków: ? piaskownik ? osadnik wielofunkcyjny, ? złoże biologiczne, ? komora zbiorcza, ? komora napowietrzania ? osadnik wtórny, ? zbiornik laguny osadowej Na terenie pompowni ścieków w Gronowie projektuje się budowę: 1. kompletnej prefabrykowanej pompowni ścieków 2. przebudowę istniejących rurociągów między obiektowych. 1.4 OGÓLNE DANE TECHNICZNE Budynek Techniczny Długość budynku- 16,95 m Szerokość budynku- 6,45 m. Wysokość budynku w kalenicy- 4,00-5,63 m Powierzchnia użytkowa - 93,90 m2 Powierzchnia zabudowy - 109,33 m2 Kubatura- 375,6 m3 Ilość kondygnacji 1 nadziemna. 1.5 W sytuacji, gdyby w udostępnionych przez zamawiającego opracowaniach (dokumentach) załączonych do niniejszego postępowania wystąpiły nazwy, typy i pochodzenie produktów, wówczas zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że spełnione będą wymagania w zakresie standardów jakościowych oraz istotnych parametrów technicznych i technologicznych przewidzianych w dokumentacji technicznej. Ponadto zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może mieć wpływu na zmianę ustalonej ceny ryczałtowej w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Wszelkie zmiany trzeba będzie uzgadniać z inspektorem nadzoru. 1.6 Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.) minimalny okres rękojmi za wady przedmiotu wynosi 3 lata (36 miesięcy). Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji jakości nie był krótszy niż 36 miesięcy (okres gwarancji jest równy okresowi rękojmi za wady). 1.7 Wszelkie użyte w przedmiarach robót, dokumentacji technicznej, w tym projektowej nazwy własne producentów lub nazwy konkretnych marek lub produktów nie oznaczają obowiązku ich stosowania, a Zamawiający dopuszcza w każdym przypadku użycie materiałów lub produktów równoważnych. 1.8 W przypadku rozwiązań równoważnych, zaoferowanych przez Wykonawcę zgodnie z treścią art. 30, ust.5 Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i produkty objęte przedmiotem zamówienia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. C.d. szczegółowego opisu: patrz SIWZ z załącznikami.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45.00.00.00 - Roboty budowlane


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/02/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1488617.89
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Grup Budujesz Dom Sp. z o. o.
Email wykonawcy: grupabudujeszdom@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Czerwonego Krzyża 4
Kod pocztowy: 68-200
Miejscowość: Żary
Kraj/woj.: lubuskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie


Nazwa wykonawcy:
Email wykonawcy:
Adres pocztowy:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 2290000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2290000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4290000.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.