eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chełmża › Budowa remizy OSP w Zelgnie -dokończenie stanu surowego zamkniętego

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2018-02-13

Ogłoszenie nr 500032823-N-2018 z dnia 13-02-2018 r.

Gmina Chełmża: Budowa remizy OSP w Zelgnie -dokończenie stanu surowego zamkniętego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 501137-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Chełmża, Krajowy numer identyfikacyjny 572224100000, ul. ul. Wodna 2, 87140 Chełmża, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 056 6756076-78, e-mail info@gminachelmza.pl, faks 566 756 079.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.gminachelmza.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa remizy OSP w Zelgnie -dokończenie stanu surowego zamkniętego

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

OSO.271.1.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. "Budowa remizy OSP w Zelgnie -dokończenie stanu surowego zamkniętego". 2. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać: 1) roboty budowlane obejmujące: a) wykonanie ścian kolankowych i szczytów z bloczków gazobetonowych grubości 24 cm; b) wykonanie żelbetowych rdzeni o wymiarach 24x24 cm; c) wykonanie żelbetowych wieńców obwodowych o wymiarach 24x24 cm; d) wymurowanie kominów - 2 sztuki; e) wykonanie ścian działowych na poddaszu budynku z bloczków gazobetonowych grubości 24 cm; f) wykonanie dachu dwuspadowego, zakres obejmujący: - wykonanie krokwiowo - jętkowej więźby dachowej; - deskowanie pełne; - montaż izolacji wiatroszczelnej; - montaż drewnianych łat i kontrłat; - montaż dachówki typu "karpiówka"; - montaż obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej; - montaż rynien i rur spustowych PCV; - montaż wyłazu dachowego; g) wykonanie dachu jednospadowego zakres obejmujący: - montaż dźwigarów stalowych ażurowych HEB 260; - montaż płatwi stalowych; - deskowanie pełne płytą OSB; - pokrycie dachu papą podkładową; - pokrycie dachu papą wierzchniego krycia; - montaż obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej; - montaż rynien i rur spustowych PCV; h) montaż okien dachowych - 3 szt.; i) montaż świetlików dachowych - 2 szt.; j) montaż stolarki okiennej PCV; k) montaż stolarki drzwiowej aluminiowej; l) montaż drzwi garażowych - 2 szt.; m) zamurowanie otworów okiennych pustakami typu "LUXFER" - 5 szt.; 2) roboty elektryczne obejmujące wykonanie instalacji odgromowej wraz z wykonaniem badań i pomiaru. 3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z postanowieniami umowny, specyfikacją istotnych warunków zamówienia zwaną również SIWZ, złożoną ofertą, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, przepisami i technologiami producentów materiałów i urządzeń zastosowanych przy realizacji zamówienia oraz: 1) dokumentacją projektową sporządzoną przez Pracownię Projektową AMBIT, ul. Chrobrego 85, 87-100 Toruń uwzględniającą rozwiązania ułatwiające dostęp do obiektu przez osoby niepełnosprawne; 2) pozwoleniem na roboty budowlane nr ABA.6740.2.61.2014.KM z dnia 20.08.2014 r. wydanym przez Starostę Toruńskiego; 3) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót; 4. Zakres robót w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto: 1) doprowadzenie terenu po zakończeniu robót do stanu pierwotnego; 2) sporządzenie dokumentacji powykonawczej, opisanej i skompletowanej w dwóch egzemplarzach. 5. Roboty budowlane stanowić będą kontynuację budowy. Stan wykonanych robót w obiekcie obejmuje parter budynku ze stropem części piętrowej oraz ściany przyziemia części parterowej (bez wieńców). Stan wykonanych robót szczegółowo przedstawia schemat graficzny obiektu oraz dokumentacja fotograficzna stanowiące załącznik do SIWZ. 6. Poza robotami bezpośrednio wynikającymi z dokumentacji projektowej w zakresie opisanym w ust. 2 przedmiot umowy obejmuje również wszystko to, co z technicznego punktu widzenia jest i okaże się niezbędne do zrealizowania przedsięwzięcia inwestycyjnego opisanego w dokumentacjach projektowo-przedmiarowych. 7. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a oraz art. 36 ust. 2 pkt 8a Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia tj. prace ogólnobudowlane. 8. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający jest uprawniony do czynności kontrolnych wobec Wykonawcy lub podwykonawcy odnośnie spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 7, a w szczególności do żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów i dokonywania ich oceny; żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie spełniania wymogów, przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania świadczenia. 9. W trakcie wykonywania niniejszej umowy Wykonawca - na każde wezwanie Zamawiającego i w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie - przedłoży wskazane dowody na potwierdzenie spełnienia warunku zatrudnienia: oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie takie powinno zawierać w szczególności: określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, zakresu obowiązków oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. Wraz z w/w oświadczeniem Wykonawca przedłoży poświadczoną za zgodność z oryginałem - odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę - kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy w/w oświadczenie. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: nazwa pracodawcy, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 10. Za niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 7 czynności, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną w § 17 ust. 2 pkt 4) umowy. 11. Za niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. ust. 6. pkt 1 i 2, Zamawiający uważa niezłożenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę w terminie określonym w wezwaniu (dopuszcza się przesłanie wezwania do Wykonawcy droga e-mailową) żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w: Części III. SIWZ - IDW OPZ - oraz w dokumentach w niej wymienionych

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45.00.00.00 - Roboty budowlane


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/02/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 284865.98
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Budipol Magdalena Rojek
Email wykonawcy: robert.rojek@budipol.com.pl
Adres pocztowy: ul. Strzałowa 23
Kod pocztowy: 87-100
Miejscowość: Toruń
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 304708.70
Oferta z najniższą ceną/kosztem 304708.70
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 336263.01
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.