eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dęblin › Wykonywanie usługi polegającej na działaniach monitorowania i ograniczania występowania ptaków i innych zwierząt na terenie lotniska przy wykorzystaniu ptaków łowczych oraz psa ułożonego do odstraszania ptaków bytujących na lotnisku lub przelatujących w obrębie dróg startowych, celem zmniejszenia zagrożenia zderzenia statków powietrznych z ptakamiOgłoszenie z dnia 2018-02-12

Ogłoszenie nr 500031765-N-2018 z dnia 12-02-2018 r.

41 Baza Lotnictwa Szkolnego: Wykonywanie usługi polegającej na działaniach monitorowania i ograniczania występowania ptaków i innych zwierząt na terenie lotniska przy wykorzystaniu ptaków łowczych oraz psa ułożonego do odstraszania ptaków bytujących na lotnisku lub przelatujących w obrębie dróg startowych, celem zmniejszenia zagrożenia zderzenia statków powietrznych z ptakami

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 627088-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

41 Baza Lotnictwa Szkolnego, Krajowy numer identyfikacyjny 6145692000000, ul. ul. Brygady Pościgowej 5, 08521 Dęblin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 81 551 75 25, e-mail przetargi.41blsz@wp.pl, faks 81 551 95 36.
Adres strony internetowej (url): www.41blsz.wp.mil.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: jednostka wojskowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonywanie usługi polegającej na działaniach monitorowania i ograniczania występowania ptaków i innych zwierząt na terenie lotniska przy wykorzystaniu ptaków łowczych oraz psa ułożonego do odstraszania ptaków bytujących na lotnisku lub przelatujących w obrębie dróg startowych, celem zmniejszenia zagrożenia zderzenia statków powietrznych z ptakami

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

47/17/N

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na działaniach monitorowania i ograniczania występowania ptaków i innych zwierząt na terenie lotniska przy wykorzystaniu ptaków łowczych oraz psa ułożonego do odstraszania ptaków bytujących na lotnisku lub przelatujących w obrębie dróg startowych, celem zmniejszenia zagrożenia zderzenia statków powietrznych z ptakami, a tym samym zwiększenia poziomu bezpieczeństwa lotów na terenie lotniska w Dęblinie. Powyższą usługę Wykonawca winien realizować przy wykorzystaniu ptaków z rodziny jastrzębi i sokołów, w ilości nie mniejszej niż 6 (sześć) sztuk będących jego własnością przez cały okres obowiązywania umowy. Zastrzega się, że Wykonawca przez cały czas trwania umowy winien dysponować co najmniej 6 (sześć) ptakami z rodziny jastrzębi i sokołów, zarejestrowanymi we właściwym dla miejsca ich utrzymywania Starostwie Powiatowym, objętymi "Świadectwem zwalniającym z zakazu podejmowania działań komercyjnych wydanym przez Ministra Środowiska na podstawie art. 8 ust. 1 i 3 rozporządzenia rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi." Usługa będzie polegać na działaniach ograniczających występowanie ptaków i innych zwierząt i realizowana będzie w oparciu o następujące metody: - Metodę sokolniczą z zastosowaniem ptaków łowczych oraz ułożonego do odstraszania ptaków psa (z grupy płochaczy, legawców lub psów pasterskich); - Metodę pirotechniczną (pistolet hukowy); - Metodę biosoniczną (głosy, dźwięki płoszące ptaki) z wykorzystaniem przenośnego urządzenia bioakustycznego do odstraszania ptaków będącego na wyposażeniu bazy kol; - Inne, dozwolone prawnie metody zaproponowane przez sokolnika/specjalistę, które będą efektywne w danej lokalizacji/porze roku w odniesieniu do określonych gatunków ptaków/zwierząt. Zalecana metoda to użycie do odstraszania ptaków psa (z grupy płochaczy, legawców lub psów pasterskich). Pies musi posiadać książeczkę zdrowia z aktualnymi wymaganymi przez obowiązujące przepisy szczepieniami. 1) Realizacja przedmiotowej usługi polegać będzie na: a) Codziennym (również w dni świąteczne i wolne od pracy z uwzględnieniem zapisów zawartych w §3 pkt 2q i §3 pkt 4c - umowy) płoszeniu i sprawdzaniu aktywności ptactwa oraz innych zwierząt bytujących na terenie lotniska a w szczególności na podejściach do lądowania oraz w strefie pola ruchu naziemnego tzn.: pasa drogi startowej, dróg kołowania, strefy podejść do lądowania, strefy wzlotów statków powietrznych i innych obszarów istotnych dla bezpieczeństwa ruchu ujętych w schemacie lotniska, z podziałem na sektory. b) Działaniach polegających na płoszeniu ptaków (w szczególności gawronów) z Terenu Zespołu Pałacowo Parkowego od 1 lutego do 31 maja 2018 roku. c) Sprawowaniu ciągłego monitoringu (z użyciem lornetki) i rozpoznaniu ornitologicznym lotniska pod względem aktywności ptaków, przede wszystkim gatunków istotnych dla bezpieczeństwa operacji lotniczych dla lotniska Dęblin i wprowadzaniu zapisów w "Dzienniku sokolnika". Rozpoznanie ornitologiczne obejmuje obserwację ilości gatunków ptaków gniazdujących, przelatujących i zalatujących sporadycznie. d) Płoszeniu ptaków/zwierząt stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla ruchu lotniczego. metodami wymienionymi w § 3 pkt. 1 b) - umowy, tj.: - metoda sokolnicza z zastosowaniem ptaków łowczych oraz ułożonego do odstraszania ptaków psa (z grupy płochaczy, legawców lub psów pasterskich); - metoda pirotechniczna (pistolet hukowy); - metoda biosoniczną (głosy, dźwięki płoszące ptaki) z wykorzystaniem montowanego na samochodzie lub przenośnego megafonu będącego na wyposażeniu lotniska; - inne, dozwolone prawnie metody zaproponowane przez sokolnika/specjalistę, które będą efektywne w danej lokalizacji/porze roku w odniesieniu do określonych gatunków ptaków/zwierząt. e) Rozłożeniu przy współpracy z dyżurnym Kompanii Obsługi Lotniska (KOL), który pełni służbę w danym dniu - armatek hukowych zgodnie z ustalonym schematem oraz wykorzystanie systemu biosonicznego. f) Prowadzeniu ciągłej obserwacji - monitoringu lotniska pod względem aktywności dzikiego ptactwa i zwierząt stanowiących zagrożenie dla ruchu lotniczego. Codziennym informowaniu kontrolera lotniska lub Biuro Odpraw Załóg o poziomie aktywności ptaków i zwierząt w godzinach porannych 7°º - 8°º LOC. g) Interwencji w zakresie płoszenia ptaków z rejonów wykorzystywanych do wykonywania operacji lotniczych po otrzymaniu informacji o występowaniu zagrożenia. h) Braniu czynnego udziału w wypracowaniu skutecznych metod odstraszania ptaków/dzikich zwierząt. i) W dniach, w których będą odbywały się operacje lotnicze - rozpoczęciu płoszenia przynajmniej na dwie godziny przed lotami, w przerwach pomiędzy lotami oraz na sygnał kontrolera lotniska (przez cały czas trwania lotów). j) Świadczeniu przedmiotowej usługi przez cały okres trwania lotów w godzinach dziennej aktywności ptaków, jednak nie mniej niż 8 godzin dziennie. Dokładny harmonogram czasu pracy uzależniony będzie od faktycznych potrzeb Zamawiającego oraz aktywności żerujących na lotnisku ptaków. Czas pracy należy udokumentować w karcie pracy zatwierdzonej przez Szefa Pionu Służb Ruchu Lotniczego. k) Realizacji zadań będących w zakresie przedmiotowej usługi przemieszczając się zarówno poza jak i po terenie lotniska, własnym środkiem transportu i na własny koszt. l) Notowaniu wszystkich pojawów (w tym stad ptaków) z podziałem na ptaki średnie (wielkości gołębia) i duże (wielkości myszołowa), gatunków ważnych dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego (np. bociany, żurawie, szpaki, gatunki ptaków krukowatych, szponiastych oraz gęsi) lub też innych obserwacji istotnych dla zagrożeń związanych z ryzykiem kolizji statków powietrznych ze zwierzętami (np. śladów przebywania saren). m) Przygotowywaniu graficznej formy występowania najważniejszych gatunków ptaków na lotnisku w oparciu o podział lotniska na odpowiednie sektory zgodnie z dokumentacją przedstawioną przez służby lotniskowe. n) Przygotowaniu sprawozdania z powyższych liczeń ptaków i zwierząt na terenie lotniska oraz terenów przylegających w postaci arkusza Microsoft Excel raz w tygodniu do Kierownika Sekcji Ochrony Środowiska jako jednej z form rozliczania się z wykonywanych obowiązków. o) Prowadzeniu karty pracy z potwierdzeniem swojego stawiennictwa przez kontrolera lotniska (wieży kontroli lotów). Rozkład godzin pracy w ciągu dnia uzależniony będzie od potrzeb Zamawiającego, harmonogramu lotów i aktywności ptaków/zwierząt. p) Inwentaryzacji miejsc hodowli ptaków (głównie gołębi) w promieniu do 5 km od punktu ARP i naniesieniu ich na mapę oraz przekazywaniu ich w systemie kwartalnym do Sekcji Ochrony Środowiska. q) W dni robocze, w których występować będą przerwy w wykonywaniu lotów (np. dni techniczne, dni bez lotów, dni szkoleniowe i inne - w czasie których nie są planowane loty) zakres wykonywania usługi płoszenia ptaków ustalany będzie z kontrolerem lotniska. r) W sytuacjach wynikających z oddzielnych planów, które ujmują wyloty i przyloty statków powietrznych bazujących na lotnisku w dni wolne od pracy Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia usługi pod warunkiem, że Zamawiający poinformował go o takiej potrzebie z minimum z 2-dniowym (dwudniowym) wyprzedzeniem. Za wykonywanie usługi w dni świąteczne lub wolne od pracy Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. s) Prowadzeniu obserwacji ze stacjonarnego punktu przynajmniej 2x dziennie w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych (lecz nie później niż 2h przed zachodem słońca) zachowania, liczebności i kierunków przemieszczania się ptaków i przedstawieniu w/w obserwacji w formie map wypełnianych każdego dnia pracy. t) Przetrzymywanie oraz wykorzystanie do pracy na lotnisku orła przedniego (Aquila chrysaeetos) musi być zmotywowane możliwością polowania na zające lub/i króliki na lotnisku, wymaga, więc dodatkowych uzgodnień w ramach POZS przeprowadzonych już po rozpoczęciu pracy przez sokolnika/specjalistę na lotnisku oraz uzyskaniem zezwoleń na odłów/odstrzał zajęcy/królików. 2) Wykonawca zobowiązany jest do: a) Posiadania odpowiednich zezwoleń związanych z posiadaniem i wykorzystaniem ptaków łowczych (tj. legitymacji Polskiego Związku Łowieckiego wraz z wpisem o posiadaniu uprawnień sokolniczych i dowodem opłaconych składek oraz zezwolenia na łowienie zwierzyny przy użyciu ptaka łowczego wydanego przez Ministra Środowiska oraz świadectw hodowlanych uwiarygodniających legalne posiadanie ptaków wraz z wykazem posiadanych ptaków (co najmniej 6 sztuk). b) Posiadania i przedstawiania do kontroli "Świadectw zwalniających z zakazu podejmowania działań komercyjnych wydanych przez Ministra Środowiska na podstawie art. 8 ust. 1 i 3 rozporządzenia rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi" dla ptaków wykorzystywanych do realizacji usługi. W przypadku, kiedy świadectwa są wystawione w obcym języku należy dołączyć do nich tłumaczenie na język polski. c) W wypadku zmiany ptaka wykorzystywanego do wykonywania usługi pisemnego zgłoszenia oraz przedstawienia Zamawiającemu "Świadectwa zwalniającego z zakazu podejmowania działań komercyjnych wydane przez Ministra Środowiska na podstawie art. 8 ust. 1 i 3 rozporządzenia rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi" dla wprowadzanego ptaka; zgłoszenie musi zawierać także dane wycofywanego ptaka; d) Posiadania przy sobie podczas wykonywania płoszenia - klucza do identyfikacji ptaków, zgodnie z zapisem pkt. 5.1.2. ppkt. i) "Programu Ograniczania Zagrożeń Środowiskowych" wykonanego w 2016 roku dla 41.BLSz. e) stosowania się do zapisów zawartych w "Programie Ograniczania Zagrożeń Środowiskowych w Siłach Zbrojnych RP". f) Posiadania ukończonego kursu sokolniczego i minimum 3-letniego doświadczenia w świadczeniu usług odstraszania ptaków metodą sokolniczą na terenie lotnisk wojskowych lub cywilnych. g) Stosowania poszczególnych metod płoszenia ptaków/zwierząt zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym dotyczącymi ochrony środowiska. h) Umiejętności rozpoznawania gatunków ptaków występujących na danym lotnisku (obszarze Kraju np. danym województwie). i) Posiadania i swobodnego posługiwania się środkami optycznymi potrzebnymi do identyfikacji ptaków (lornetka lub/i luneta). j) Utrzymywania, w czasie obecności na lotnisku, stałej łączności radiowej z kontrolerem lotniska (radiotelefon do pobrania w budynku 428 wieży kontroli lotów). k) Ścisłej współpracy z oficerem bezpieczeństwa lotów, personelem kontroli lotów na wieży, kompanią obsługi lotniska, sekcją ochrony środowiska, sekcją infrastruktury lotniskowej oraz innymi instytucjami/specjalistami zaangażowanymi w ograniczanie zagrożeń środowiskowych na lotnisku. l) Odbycia przeszkolenia z zakresu FOD w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. Osobą odpowiedzialną za przeszkolenie Wykonawcy jest Szef Infrastruktury. m) Zapoznania się i przestrzegania zasad określonych w Instrukcji Operacyjnej Lotniska oraz w Instrukcji programu FOD dla Jednostki Wojskowej 4929 oraz Jednostek stacjonujących na lotnisku Dęblin. n) Udziału w nieodpłatnych szkoleniach dotyczących zagrożeń związanych z ryzykiem kolizji statków powietrznych z ptakami, organizowanych w ramach Programu Ograniczania Zagrożeń Środowiskowych w lotnictwie Sił Zbrojnych RP. o) Zabezpieczenia we własnym zakresie miejsca przetrzymywania psa i ptaków sokolniczych (woliery). Istnieje możliwość zapewnienia zaplecza dla ptaków i ich opiekuna tj. pomieszczenia socjalnego oraz do przechowywania żywności dla ptaków, a także placu o powierzchni 90 m² wraz z ogrodzeniem - do ustawiania wolier, budek sokolniczych i budy dla psa na terenie wydzielonym przez Zamawiającego. p) Po zakończeniu realizacji umowy (nie później niż następnego dnia roboczego) przywrócenia do stanu pierwotnego zaplecza wydzielonego na potrzeby świadczenia usługi; q) Umieszczenia na wolierze/klatce czytelnej informacji o gatunku i numerze obrączki ptaka, który się w niej znajduje; r) Umożliwienia przedstawicielom Zamawiającego przeprowadzenia kontroli ilości, rodzaju oraz zdolności ptaków do wykonywania usługi; s) Przeprowadzenia 2x do roku szkolenia dla Służb Organizacji Lotów oraz personelu lotniska z zakresu ograniczania zagrożeń środowiskowych w celu uzyskania świadomości znaczenia przekazywanych informacji o widzianych na terenie lotniska bocianach, mewach, szpakach, sarnach itp. t) Samodzielnego pogłębiania swojej wiedzy głównie w oparciu o ukazujące się w języku polskim publikacje dot. np. występowania, biologii ptaków, ograniczania zagrożeń środowiskowych w lotnictwie. u) Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, uzyskanych w związku z realizacją usługi, a także do przestrzegania przepisów w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz do stosowania się do poleceń, zarządzeń i regulaminów wydawanych przez uprawnione organy oraz obowiązujących na terenie 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego. v) Monitorowania występowania i płoszenia ptaków z lotniska każdego dnia w okresie prac związanych z koszeniem, suszeniem i zwożeniem siana z lotniska. w) Wykonawca nie będzie przetrzymywał i wykorzystywał do pracy na lotnisku żadnych gatunków sów(Strigiformes) oraz pustułki (Falco tinnunculus). x) Przygotowywanie informacji dotyczącej występowania ptaków/zwierząt i możliwych zagrożeń związanych z ich występowaniem we współpracy i na wniosek służb lotniskowych. y) Branie czynnego udziału w wypracowaniu skutecznych metod ograniczania obecności ptaków/zwierząt w tym udziału w spotkaniach ZBL. z) Przedstawienia dokumentów i zaświadczeń (zgodnie z art. 42 p.3 ustawy Prawo łowieckie) zezwalających Wykonawcy na łowienie zwierzyny przy pomocy ptaków łowczych. aa) Przedstawienia dokumentów pochodzenia psa (z grupy płochaczy, legawców lub psów pasterskich) wykorzystywanego do pracy na lotnisku. Pies musi posiadać książeczkę zdrowia z aktualnymi wymaganymi przez obowiązujące przepisy szczepieniami.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 77.60.00.00 - Usługi myśliwskie


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/01/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 16800.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: SOKOLNICTWO UŻYTKOWE MACIEJ TOMYS
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Gołębiewko 31
Kod pocztowy: 83-209
Miejscowość: Godziszewo
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 200736
Oferta z najniższą ceną/kosztem 162360
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 200736
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.