eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jarosław › Przebudowa instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2017-09-12

Ogłoszenie nr 500027560-N-2017 z dnia 12-09-2017 r.

Powiatowy Urząd Pracy: Przebudowa instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500021006-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Powiatowy Urząd Pracy, Krajowy numer identyfikacyjny 65096024800000, ul. ul. Słowackiego 2, 37500 Jarosław, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 0-16 621-21-88, e-mail rzjr@praca.gov.pl, faks 0-16 621-21-88.
Adres strony internetowej (url): jaroslaw.praca.gov.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Nazwa zamówienia: "Przebudowa instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu" 2. Oznaczenie wg CPV: 45000000-7 Roboty budowlane; 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach; 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne; 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 3. Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz. 1332) - dalej Pb, polegające na wykonaniu instalacji wewnętrznych budynku w zakresie instalacji wodociągowej oraz instalacji kanalizacyjnej. 4. Wykonawca będzie zobowiązany: a) Własnym staraniem i na własny koszt zapewnić zaakceptowanego przez Zamawiającego Kierownika budowy posiadającego odpowiednie kwalifikacje do kierowania budową oraz niezbędne uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz. 1332), a jeśli będzie to konieczne lub wymagane przepisami prawa również kierowników robót branżowych, posiadających niezbędne uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; b) Zagospodarować we własnym zakresie materiały z demontażu i odpady powstałe w toku własnych robót oraz ponieść koszty ich wywozu wraz z kosztami składowania i utylizacji; c) Właściwie postępować z materiałami z demontażu i odpadami przeznaczonymi do utylizacji tj. w sposób określony przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2016 poz. 1987) oraz ustawy a dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz. 1289); d) Udzielić Zamawiającemu na wykonany przedmiot zamówienia rękojmi i gwarancji jakości na okres nie krótszy niż 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego całości przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń; e) Wykonać przedmiot zamówienia z materiałów własnych tj. wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 16 kwiecień 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570); f) Zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ, zapisami złożonej oferty, dokumentacją techniczną (projektem budowlanym), wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, standardów i norm oraz etyką zawodową i ustalonymi zwyczajami, siłami własnymi lub systemie generalnego wykonawstwa. 5. Szczegółowy zakres rodzajowy, ilościowy i jakościowy robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia określają: a) Opis zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, zawierający przedmiar robót, który należy traktować jedynie jako materiał pomocniczy, mający na celu ułatwienie prawidłowego obliczenia ryczałtowej ceny oferty. b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Jeśli Wykonawca złoży ofertę przewidującą odmienny sposób realizacji zamówienia niż określony w niniejszym dokumencie, Zamawiający odrzuci taką ofertę w trakcie badania ofert. 8. Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. 9. Roboty będą wykonywane na terenie czynnego zakładu, wymaganym będzie by prace uciążliwe lub wymagające wyłączenia jednego z pionów budynku, prowadzone były w godzinach 14:00-19:00 w dniach Pn-Pt lub/i w Sb 7:00-19:00, pozostałe prace tj. np. roboty wykończeniowe, biały montaż mogą być wykonywane w trakcie pracy urzędu tj. w godzinach 7:00-15:00. 10. W przypadku, jeśli w wyniku prowadzonych prac (w dniach Pn-Pt w godz. 7:00-15:00) sanitariaty dla stron i pracowników zakładu będą niedostępne, Wykonawca na koszt własny zapewnia sanitariaty przenośne (typu: TOI TOI) w tym przynajmniej jednego dostosowanego dla osób niepełnosprawnych, ustawionych na placu należącym do Zamawiającego. 11. W przypadku jeśli w przedmiarze robót Zamawiający opisał przedmiot zamówienia posługując się nazwą własną, dopuszczalne są rozwiązania równoważne, z tym, że udowodnienie równoważności lub parametrów wyższych leży po stornie Wykonawcy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7


Dodatkowe kody CPV: 45000000-7, 45300000-0, 45330000-9, 45332000-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/09/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 93495.93
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Elektrokal Sp zo.o.
Email wykonawcy: biuro@elektrokal.pl
Adres pocztowy: ul. Złota Góra 19
Kod pocztowy: 37-550
Miejscowość: Radymno
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 109300
Oferta z najniższą ceną/kosztem 0
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 0
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 50

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie wolnej ręki na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamówienie udzielone zostało w trybie z wolnej ręki,na podstawie art. 66 ust. 1 w związku z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych - w postępowaniu uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego (5555518-N-2017) /.../ nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty /.../ a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. W dniu 21.07.2017 Zamawiający ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, pod numerem 5555518-N-2017. W ww. postępowaniu nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i nie zostały złożone żadne oferty.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII

więcej: Roboty budowlane »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.