eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Starogard Gdański › Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg powiatowych w PZD Starogard Gdański w sezonie zimowym 2017-2018

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2017-09-12

Ogłoszenie nr 500027556-N-2017 z dnia 12-09-2017 r.

Powiatowy Zarząd Dróg: Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg powiatowych w PZD Starogard Gdański w sezonie zimowym 2017-2018

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 563768-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Powiatowy Zarząd Dróg, Krajowy numer identyfikacyjny 19168726000000, ul. ul. Mickiewicza 9, 83200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. (058) 562-34-61, e-mail pzdstg@pzdstg.alpha.pl, faks (058) 562-34-62.
Adres strony internetowej (url): www.pzdstg.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg powiatowych w PZD Starogard Gdański w sezonie zimowym 2017-2018

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

PZD.404.22.2017.PCh

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na: Prowadzeniu dyżurów zimowego utrzymania dróg powiatowych w PZD Starogard Gdański w sezonie 2017-2018 2. Prowadzeniu dyżurów zimowego utrzymania dróg jest wykonywane w celu: kierowania usługami przy odśnieżaniu dróg, kierowania usługami przy usuwaniu śliskości na drogach, obsługi punktu informacji drogowej. II. DYSPONOWANIE OSOBAMI ZDOLNYMI DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. Dla potrzeb prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca winien zatrudnić odpowiednio wyszkolonych dyżurnych w ilości niezbędnej min. 3 osoby do zapewnienia fachowego prowadzenia dyżurów przy zimowym utrzymaniu dróg w PZD Starogard Gdański. 2. Osoby które skierowane będą przez Wykonawcę do bezpośredniej realizacji zamówienia (prowadzenia dyżurów), powinny spełniać niżej wymienione wymagania: - posiadać doświadczenie przy prowadzeniu zimowego utrzymania dróg - wymagany staż pracy minimum 1 okres zimowy (sezon zimowy trwa w miesiącach listopad - marzec) - posiadać niezbędny zakres wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia prac przy zimowym utrzymaniu dróg - znać układ sieci drogowej administrowanej przez zamawiającego - znać obsługę komputera w zakresie łączności internetowej - posiadać aktualne prawo jazdy kategorii B - posiadać aktualne badania lekarskie oraz udokumentowane przeszkolenie wstępne w zakresie bhp i p.poż. przeprowadzone przez osoby do tego uprawnione. III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1.Planowany termin realizacji zamówienia rozpoczęcie: 15 października 2017 r. zakończenie: 15 kwietnia 2018 r. 2.Godziny pełnienia dyżurów: 1) m-c październik: w dni robocze w godz. od 02:00 do 10:00 i od 14:00 do 22:00 w dni wolne w godz. od 02:00 do 22:00 2) m-c listopad: w dni robocze w godz. od 02:00 do 10:00 i od 14:00 do 22:00 w dni wolne w godz. od 02:00 do 22:00 3) m-c grudzień: w dni robocze w godz. od 02:00 do 10:00 i od 14:00 do 22:00 w dni wolne w godz. od 02:00 do 22:00 w okresie świątecznym /22-31 grudnia/ w godz. od 0:00 do 24:00 4) m-c styczeń: 01 stycznia w godz. od 0:00 do 24:00 w dni robocze w godz. od 02:00 do 10:00 i od 14:00 do 22:00 w dni wolne w godz. od 02:00 do 22:00 5) m-c luty: w dni robocze w godz. od 02:00 do 10:00 i od 14:00 do 22:00 w dni wolne w godz. od 02:00 do 22:00 6) m-c marzec: w dni robocze w godz. od 02:00 do 10:00 i od 14:00 do 22:00 w dni wolne w godz. od 02:00 do 22:00 7) m-c kwiecień: w dni robocze w godz. od 02:00 do 10:00 i od 14:00 do 22:00 w dni wolne w godz. od 02:00 do 22:00. 3. Zakres zamówienia obejmuje 3 220 godzin pracy a w przypadku trudnych warunków atmosferycznych i drogowych Zamawiający może zwiększyć ilość godzin pracy do 3 360. Praca będzie się odbywała zgodnie z harmonogramem dyżurów. IV. MIEJSCE PROWADZENIA DYŻURÓW Dyżury prowadzone będą w Powiatowym Zarządzie Dróg w Starogardzie Gdańskim, przy ul. Mickiewicza 9 - pok. nr 2. V. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY 1. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia swoim pracownikom, przez których wykonuje przedmiot umowy ubezpieczenia OC i NW w całym okresie obowiązywania umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji usług objętych umową. 3. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: a) usługi objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem przedmiotowej umowy, b) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z wykonywaną usługą. 4. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia, własnym staraniem i na koszt własny, szkód powstałych w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 5. Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności polegające na pełnieniu dyżurów były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.)(przynajmniej na okres realizacji zamówienia). 6.Powyższe wymagania zostały określone w Rozdziale V SIWZ i dotyczą w szczególności: a) sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, c) rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. Powyższy wymóg nie jest skuteczny w przypadku, gdy w/w czynności (przez cały okres realizacji zamówienia) będą powierzone osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, które w/w czynności będą wykonywać osobiście na podstawie łączącego je z Wykonawcą lub Podwykonawcą stosunku cywilnoprawnego. VI. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 1. Wyznaczeni pracownicy do prowadzenia dyżurów muszą być zaakceptowani przez Dyrektora PZD Starogard Gdański. Akceptacja będzie wynikiem przeprowadzonej rozmowy wstępnej z kandydatami na dyżurnych/dyspozytora. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji wiadomości i możliwości niedopuszczenia do pełnienia funkcji dyżurnych, w przypadku braku wymaganych wiadomości i umiejętności. W przypadku nierzetelnego wykonywania obowiązków przez dyżurnego/dyspozytora, Zamawiający ma prawo zażądać zmiany dyżurnego/dyspozytora. 2. Zapewnienie zmianowości pracy dyżurnych, respektując obowiązujący ich czas pracy i wymogi kodeksu pracy. 3. Bieżąca kontrola obecności dyżurnych podczas świadczenia usługi. 4. Zapoznanie dyżurnych/dyspozytora z Planem ZUD. 5. Wskazanie osoby do kontaktu z tytułu właściwej realizacji umowy. 6. Sporządzanie tygodniowych (poniedziałek - niedziela) grafików zmian pracy dyżurnych i ich aktualizacja w przypadku nieobecności oraz przekazywanie ich Zamawiającemu w każdy czwartek. VII. OBOWIĄZKI DYŻURNEGO Do podstawowych obowiązków dyżurnego należeć będzie prowadzenie dyżurów, a w szczególności: a) systematyczna kontrola warunków atmosferycznych, b) prowadzenie i nadzorowanie usług przy utrzymania stanu nawierzchni dróg powiatowych sprzętem będącym w dyspozycji PZD Starogard Gdański, według standardów ustalonych w Planie Zimowego Utrzymania Dróg w sezonie 2017-2018, c)dysponowanie pojazdami i sprzętem według obowiązujących standardów zimowego utrzymania dróg, d) kontaktowanie się z posterunkami Policji z terenu powiatu starogardzkiego oraz posterunkiem straży miejskiej itp. w celu zdobycia informacji o stanie dróg i konieczności wysyłania pojazdów z ZUD, e) w razie potrzeby wzywanie do pracy kierowców piaskarek, pługów, ładowarek, f) prowadzenie niezbędnej dokumentacji dotyczącej zimowego utrzymania dróg, na podstawie której można będzie określić jej przebieg, podjęte czynności, pracę sprzętu,zużycie materiału do likwidacji śliskości zimowej, utrudnienia na drogach powstałe w trakcie zmiany, oraz inne zdarzenia mające wpływ na sytuacje występujące na drogach, g) w dni robocze przekazywanie dyżurów pracownikowi PZD Starogard Gdański po zakończeniu rannej zmiany w godzinach 9:30 - 10:00 celem kontynuacji prac ZUD, h) znajomość obowiązujących przepisów w zakresie utrzymania dróg, i) znajomość sieci dróg powiatowych oraz utrudnień w ich przejezdności, j) udzielanie informacji o przejezdności dróg powiatowych jednostkom policji, straży pożarnej, pogotowia, transportu publicznego, mediom, przewoźnikom,prywatnym użytkownikom dróg, k) zgłaszanie Dyrektorowi PZD Starogard Gdański problemów, które w istotny sposób utrudniają lub uniemożliwiają prowadzenie zimowego utrzymania dróg, l) wykonywanie poleceń Dyrektora PZD Starogard Gdański w zakresie zimowego utrzymania dróg. VIII. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 1. Zamawiający udostępni Wykonawcy na potrzeby prowadzenia dyżurów przy zimowym utrzymaniu dróg w siedzibie PZD Starogard Gdański wydzielone pomieszczenie (dyżurkę) i wyposaży je w: a)środki łączności (telefon, fax, radio CB), b) komputer z dostępem do portalu z prognozą pogody oraz oprogramowania do śledzenia położenia pojazdów za pomocą GPS c) termometr zewnętrzny i wewnętrzny d) mapę sieci dróg objętych utrzymaniem z zaznaczonymi standardami zimowego utrzymania, e) plan zimowego utrzymania dróg, f) dziennik pracy sprzętu i dyżurnego, g) dziennik meldunków i ewidencji dyżurów. 2. Zamawiający przeszkoli zaakceptowanych dyżurnych w zakresie posługiwania się programem do obsługi GPS. 3. Przeszkolenie dyżurnych w zakresie ich obowiązków i uprawnień nastąpi przed rozpoczęciem świadczenia usług przy współudziale dyspozytora i wykonawcy po uprzednim przedłożeniu pełnego wykazu dyżurnych wraz z aktualnymi numerami kontaktowymi i powiadomieniu o terminie szkolenia. IX. OBMIAR USŁUGI Obmiar usługi będzie określać faktyczny zakres czasu pracy Wykonawcy zgodnie z dziennikiem pracy dyżurnego i dziennikiem ewidencji dyżurów, w jednostkach ustalonych w Formularzu ofertowym. X. INFORMACJE DODATKOWE 1. Dyżurni mają zakaz używania powierzonego im sprzętu w celach prywatnych. Dotyczy to między innymi: a) prowadzenia rozmów prywatnych przez telefon udostępniony przez Zamawiającego. b) używania Internetu w celach prywatnych w szczególności wchodzenia na strony internetowe o niedozwolonych treściach na podstawie stosownych przepisów, ściągania i udostępniania plików objętych prawami autorskimi oraz chronionych na podstawie innych przepisów. c) instalowania jakiegokolwiek oprogramowania na powierzonym komputerze bez zgody Zamawiającego. 2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niezastosowanie się dyżurnych do w/w zapisów, łącznie z odpowiedzialnością karną i materialną. 3. Zamawiający będzie refakturował Wykonawcy koszty wykonanych nieuzasadnionych połączeń telefonicznych przez dyżurnych podczas ich pracy. 4. Podczas pracy dyżurnych w PZD Starogard Gdański obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania osób obcych w pomieszczeniach służbowych. 5. Obowiązki dyżurnego obciążają Wykonawcę. 6. Zamawiający wyraża zgodę na zamontowanie rejestratora rozmów będącego własnością Wykonawcy pod numer telefonu 58/532-14-01 na koszt Wykonawcy. 7. Wykonawca przyjmuje całkowitą odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie majątku PZD Starogard Gdański znajdującego się w pokoju dyżurów podczas wykonywania usługi objętej zamówieniem.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 71.70.00.00 - Usługi nadzoru i kontroli


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/09/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 100262.40
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: "ALFA GUARD SECURITY" Sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro@alfaguard.eu
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 10
Kod pocztowy: 83-262
Miejscowość: Czarna Woda
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 108283.39
Oferta z najniższą ceną/kosztem 108283.39
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 108283.39
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.