eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › Usuwanie szkód powodziowych na potoku Jagoda w km 3+610-4+000 w m-ci Leżajsk, m. Leżajsk.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2017-09-12

Ogłoszenie nr 500027043-N-2017 z dnia 12-09-2017 r.

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych: Usuwanie szkód powodziowych na potoku Jagoda w km 3+610-4+000 w m-ci Leżajsk, m. Leżajsk.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 573277-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Krajowy numer identyfikacyjny ---, ul. Hetmańska 9, 35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 178 537 440, e-mail umowy@pzmiuw.pl, faks 178 536 421.
Adres strony internetowej (url): www.pzmiuw.pl
Adres profilu nabywcy: nie dotyczy
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
nie dotyczy

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (jednostka budżetowa)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Usuwanie szkód powodziowych na potoku Jagoda w km 3+610-4+000 w m-ci Leżajsk, m. Leżajsk.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

NU.502.133.EM.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie: a) robót j.n. - rozbiórka faszynady, - wykopy rowów i kanałów koparkami zgarniakowymi, - roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, - ręczne formowanie nasypów, - rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, - wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, - wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi, - plantowanie skarp i korony nasypów, - ręczne oczyszczenie płytek na skarpach i w dnie, - remont umocnień prefabrykowanymi płytami betonowymi, b) usług j.n. - wykoszenie i wygrabienie porostów ze skarp potoku, - ręczne ścinanie i karczowanie krzaków, - wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, - obsianie skarp,

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45246400-7


Dodatkowe kody CPV: 77310000-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/09/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 124397.09
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Spółdzielnia Usług Melioracyjno - Drogowych Rolniczo - Handlowych i Ochrony Środowiska
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Dolnoleżajska 114
Kod pocztowy: 37-500
Miejscowość: Jarosław
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 89457.79
Oferta z najniższą ceną/kosztem 89457.79
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 89457.79
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.