eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poddębice › Odławianie oraz opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy PoddębiceOgłoszenie z dnia 2018-01-15

Ogłoszenie nr 500011017-N-2018 z dnia 15-01-2018 r.

Gmina Poddębice: Odławianie oraz opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Poddębice

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 624057-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500069835-N-2017


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Poddębice, Krajowy numer identyfikacyjny 730934387, ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 436782580, e-mail gmina@poddebice.pl, faks 43678 39 95.
Adres strony internetowej (url): http://poddebice.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Odławianie oraz opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Poddębice

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

IGKM.271.19.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na: 1) transporcie na własny koszt wszystkich psów dotychczas umieszczonych przez Gminę Poddębice w schronisku w Wojtyszkach gm. Brąszewice odłowionych z terenu gminy Poddębice (ilość psów utrzymywanych w schronisku na dzień 31.10.2017 r. wynosi - 117 szt., ) w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy oraz ich utrzymywanie, 2) odławianiu i transporcie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Poddębice do schroniska, 3) zapewnieniu opieki nad zwierzętami z terenu gminy Poddębice umieszczonymi w schronisku. Zamawiający zastrzega sobie, że ilość zwierząt do przejęcia może być mniejsza lub większa, a wynikać to będzie z ilości zwierząt przebywających w hotelu na dzień rozpoczęcia obowiązywania umowy, zawartej w wyniku niniejszego przetargu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 7 do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 98380000-0


Dodatkowe kody CPV: 85200000-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 727095.95
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Hotel dla zwierząt i ptactwa domowego Longin Siemiński Gabinet Weterynaryjny, schronisko Centrum rehabilitacyjno - szkoleniowo - adopcyjne
Email wykonawcy: schronisko.sieminski@wp.pl
Adres pocztowy: Wojtyszki nr 18
Kod pocztowy: 98-277
Miejscowość: Brąszewice
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 570707.70
Oferta z najniższą ceną/kosztem 467892.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 570707.70
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.