eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Dostawa urządzeń gastronomicznych i mebli technicznych do placówek oświatowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2018-01-12

Ogłoszenie nr 500010424-N-2018 z dnia 12-01-2018 r.

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie: Dostawa urządzeń gastronomicznych i mebli technicznych do placówek oświatowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej (T) w Gminie Miejskiej Kraków

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 622211-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 55362100000, ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 617 88 88, e-mail zampubl@zeo.krakow.pl, faks 12 410 43 90.
Adres strony internetowej (url): www.zeo.krakow.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa urządzeń gastronomicznych i mebli technicznych do placówek oświatowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZEO/ZP/CKZ/19/17

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń gastronomicznych i mebli technicznych do placówek oświatowych w projekcie "Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej (T) w Gminie Miejskiej Kraków" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014- 2020. 2. Szczegółowy wykaz urządzeń gastronomicznych i mebli technicznych, wchodzących w skład przedmiotu zamówienia oraz lokalizacje dostaw określa Załączniki nr: 4.1. i 4.2 do SIWZ. 3. Dostawy urządzeń gastronomicznych odbywać się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy, z uwzględnieniem wszystkich kosztów i opłat związanych z taką dostawą, w szczególności z transportem, ubezpieczeniem na czas transportu, odpowiednim zapakowaniem, wniesieniem do wyznaczonego pomieszczenia. 4. Dostawy mebli technicznych obejmować będą zakup, dostawę i montaż mebli technicznych oraz demontaż, wywiezienie i przekazanie starych mebli (w tym elektro-odpadów), do podmiotu zajmującego się zbieraniem i utylizacją odpadów, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, w ilości określonej w załączniku do umowy, w wymiarach ostatecznie określonych przez Wykonawcę, na koszt i ryzyko Wykonawcy, z uwzględnieniem wszystkich kosztów i opłat związanych z taką dostawą, montażem i demontażem, w tym w szczególności z transportem, ubezpieczeniem na czas transportu, odpowiednim zapakowaniem oraz rozładowaniem, zapewnieniem osób oraz sprzętu niezbędnego do montażu mebli technicznych w wyznaczonym miejscu. 5. Dostawy odbywać się będą w dniach roboczych w godzinach od 8:00 do 15:00. Przez dni robocze Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 6. Miejscem spełnienia świadczenia będą siedziby placówek oświatowych wskazane w Załącznikach nr: 4.1. i 4.2. do SIWZ. 7. Zamawiający wymaga, aby stanowiące przedmiot zamówienia urządzenia gastronomiczne były nowe, nieużywane, w stanie wolnym od wad fizycznych i prawnych, a meble techniczne były nowe, nieużywane, sporządzone na wymiar, w stanie wolnym od wad fizycznych i prawnych. 8. Zamawiający wymaga, aby wszystkie urządzenia gastronomiczne i meble techniczne posiadały atest do kontaktu z żywnością PZH i spełniały wszelkie wymagania sanitarne. 9. Zamawiający wymaga, aby wszystkie urządzenia gastronomiczne posiadały deklarację zgodności CE.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 39000000-2


Dodatkowe kody CPV: 39141000-2, 39700000-9, 39200000-4

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Część 1 - Dostawa urządzeń gastronomicznych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 329118.80
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Michał Henzel GASTRO-PACK
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Bodzanów 138
Kod pocztowy: 32-020
Miejscowość: Wieliczka
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 467910.14
Oferta z najniższą ceną/kosztem 467910.14
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 467910.14
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Część 2 - Dostawa mebli technicznych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 193190.06
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Michał Henzel GASTRO-PACK
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Bodzanów 138
Kod pocztowy: 32-020
Miejscowość: Wieliczka
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 185136.47
Oferta z najniższą ceną/kosztem 185136.47
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 185136.47
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.