eGospodarka.pl
wiadomość od św. Mikołaja

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Waganiec › Dostawa oleju opałowego grzewczego do kotłowni znajdujących się w szkołach oraz budynkach komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Waganiec

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2018-01-11

Ogłoszenie nr 500009209-N-2018 z dnia 11-01-2018 r.

Gmina Waganiec: Dostawa oleju opałowego grzewczego do kotłowni znajdujących się w szkołach oraz budynkach komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Waganiec

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 621366-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500067120-N-2017


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Waganiec, Krajowy numer identyfikacyjny 91086645900000, ul. ul. Dworcowa 11, 87731 Waganiec, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 542 830 044, e-mail ug.waganiec@wlo.pl, faks 542 830 640.
Adres strony internetowej (url): ug.waganiec@wlo.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa oleju opałowego grzewczego do kotłowni znajdujących się w szkołach oraz budynkach komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Waganiec

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.271.10.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju opałowego grzewczego w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w szacunkowych ilościach: - olej opałowy lekki L1, wg normy PN-C-96024:2011 - w ilości około 70 000 l. 2. Wykonawca gwarantuje jakość oleju opałowego zgodną z obowiązującymi normami. 3. Wykaz miejsc, do których przewidywane są dostawy oleju opałowego: Lp. Szkoły i budynki komunalne na terenie Gminy Waganiec 1 Zespół Szkół w Zbrachlinie, Nowy Zbrachlin 16 (pojemność zbiorników 6 400 l). 2 Zespół Szkół w Brudnowie, Brudnowo 25 (pojemność zbiorników 8 000 l) 3 Urząd Gminy w Wagańcu, ul Dworcowa 11 (pojemność zbiornika 4 000 l) 4 Budynek mieszkalny Arianach 26 (pojemność zbiornika 4 800 l) 4. Dostawa oleju opałowego będzie realizowana sukcesywnie, zgodnie z zamówieniami częściowymi dokonywanymi przez Zamawiającego i nie później niż 24 godziny od złożenia przez Zamawiającego zamówienia telefonicznego potwierdzonego faksem lub e-mailem. Każde zamówienie będzie określało ilość i miejsce dostawy. Udokumentowaniem terminu zamówienia będzie wydruk z faksu lub e-maila Zamawiającego. Minimalna wielkość dostawy do jednej kotłowni będzie wynosić nie mniej niż 500 litrów.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 09100000-0


Dodatkowe kody CPV: 09135100-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 256200.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: "PETROPOL" Sp. z o. o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ciechocinek
Kod pocztowy: 87-720
Miejscowość: Podole 55B
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 190922.20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 190922.20
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 196000.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.