eGospodarka.pl
wiadomość od św. Mikołaja

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Barczewo › Dostawa nawozów azotowych

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2018-01-11

Ogłoszenie nr 500009197-N-2018 z dnia 11-01-2018 r.

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych: Dostawa nawozów azotowych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 618782-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500063437-N-2017


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, Krajowy numer identyfikacyjny 30163140800165, ul. Wrócikowo 16, 11010 Barczewo, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 895 148 427, e-mail sdoowrocikowo@neostrada.pl, faks 895 148 231.
Adres strony internetowej (url): www.wrocikowo.coboru.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Agencja wykonawcza

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa nawozów azotowych

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

SDOO-5/2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem postępowania jest zakup (dostawa) do Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian we Wrócikowie nawozów azotowych : 150 ton saletry amonowej (min. 34% N) i 13,5 tony mocznika nawozowego (min. 46% N) wg poniższego zestawienia. Przedmiot zamówienia w zakresie: zadania nr 1 dotyczy dostawy: 78 ton saletry amonowej do COBORU SDOO Wrócikowo; w tym: 48 ton na miejsce do SDOO Wrócikowo, 24 tony na miejsce do ZDOO Rychliki, 6 ton na miejsce do ZDOO Ruska Wieś. Termin dostawy po podpisaniu umowy od 18.12.2017 do 29.12.2017 r. Przedmiot zamówienia w zakresie: zadania nr 2 dotyczy dostawy: 13,5 tony mocznika nawozowego do COBORU SDOO Wrócikowo; w tym: 10 ton na miejsce do SDOO Wrócikowo, 2 tony na miejsce do ZDOO Rychliki, 1,5 tony na miejsce do ZDOO Ruska Wieś. Termin dostawy po podpisaniu umowy od 18.12.2017 do 29.12.2017 r. Przedmiot zamówienia w zakresie: zadania nr 3 dotyczy dostawy: 72 tony saletry amonowej do COBORU SDOO Wrócikowo; w tym: 48 ton na miejsce do SDOO Wrócikowo, 24 tony na miejsce do ZDOO Rychliki. Termin dostawy: od III dek. lutego 2018 r. do 15.03.2018 r.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 24.44.00.00 - Różne nawozy


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Dostawa 78 ton saletry amonowej do COBORU SDOO Wrócikowo; w tym: 48 ton na miejsce do SDOO Wrócikowo, 24 tony na miejsce do ZDOO Rychliki, 6 ton na miejsce do ZDOO Ruska Wieś. Termin dostawy po podpisaniu umowy od 18.12.2017 do 29.12.2017 r.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 84552.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Amiga Mrągowo Sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro@amiga.agro.pl
Adres pocztowy: ul. Przemysłowa 8
Kod pocztowy: 11-700
Miejscowość: Mrągowo
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 81712.80
Oferta z najniższą ceną/kosztem 81712.80
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 87525.36
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Dostawa 13,5 tony mocznika nawozowego do COBORU SDOO we Wrócikowie; w tym: 10 ton na miejsce do SDOO Wrócikowo, 2 tony na miejsce do ZDOO Rychliki, 1,5 tony do ZDOO Ruska Wieś. Termin dostawy po podpisaniu umowy od 18.12.2017 r. do 29.12.2017 r.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 17550.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "CHEMIROL" Sp. z o.o. Oddział Chojnica
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Przemysłowa 3
Kod pocztowy: 88-300
Miejscowość: Mogilno
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 16427.58
Oferta z najniższą ceną/kosztem 16427.58
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 16427.58
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: Dostaw 72 tony saletry amonowej do COBORU SDOO Wrócikowo; w tym: 48 ton na miejsce do SDOO Wrócikowo, 24 tony na miejsce do ZDOO Rychliki. Termin dostawy: od III dek. lutego 2018 r. do 15.03.2018 r.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 82080.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "CHEMIROL" Sp. z o.o. Oddział Chojnica
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Przemysłowa 3
Kod pocztowy: 88-300
Miejscowość: Mogilno
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 78090.48
Oferta z najniższą ceną/kosztem 78090.48
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 86235.84
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.