eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Złotniki Kujawskie › Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leszcze - Tuczno gm. Złotniki Kujawskie etap II

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2017-08-03

Ogłoszenie nr 500008288-N-2017 z dnia 03-08-2017 r.

Gmina Złotniki Kujawskie: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leszcze - Tuczno gm. Złotniki Kujawskie etap II

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 535866-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Złotniki Kujawskie, Krajowy numer identyfikacyjny 9235080800000, ul. ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 88180 Złotniki Kujawskie, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 35 17 160, e-mail a.taflinska@zlotnikikujawskie.pl, faks 52 35 17 160 wew. 51.
Adres strony internetowej (url): www.zlotnikikuj.ires.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leszcze - Tuczno gm. Złotniki Kujawskie etap II

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

271.1.4.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1.1.Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leszcze - Tuczno gm.Złotniki Kujawskie etap II ( 650,0 m) Droga objęta zamówieniem stanowi drogę gminną nr 150114C oraz drogę gminną nr 150112C, przedsięwzięcie etapu II polegać będzie na przebudowie drogi na odcinku od km 1+ 200 do km 1+ 850. Pas drogowy jest zmiennej szerokości pozwala tylko na lokalizację jezdni szerokości 5,00 m oraz zmiennej szerokości pobocze gruntowe. Spływ wody deszczowej odbywa się powierzchniowo na przyległy teren. Zakres robót obejmuje: - przebudowę konstrukcji jezdni o szerokości 5,00 m, - budowę nawierzchni zjazdów do posesji /pas drogowy/, - powierzchniowe odwodnienie drogi na przyległy teren, - usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu, - zakres zamówienia obejmuje wycinkę drzew. W związku z powyższym dłużyce zostają własnością Zamawiającego. Dłużyce Wykonawca przekaże Zamawiającemu na teren działki w Mierzwinie. Branża drogowa Roboty rozbiórkowe: - rozebranie istniejącej nawierzchni z tłucznia gr. 10 -20 cm. Konstrukcja wzmocnienia nawierzchni jezdni: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm, - warstwa wiążąca AC 16 W gr. 4 cm, - podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr.20 cm, - warstwa mrozoodporna z piasku gr.10 cm, - stabilizacja gruntu cementem Rm=2,50 MPa gr. 15 cm, Konstrukcja zjazdów indywidualnych: - warstwa ścieralna AC 11 S gr. 4cm, - warstwa wiążąca AC 16 W gr. 4cm, - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm, - warstwa odcinająca z piasku grubości 10 cm, - profilowane i zagęszczone podłoże gruntowe. Konstrukcja pobocza: - tłuczeń kamienny gr.15 cm, - warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm, - profilowane i zagęszczone podłoże gruntowe. Branża sanitarna Projekt przewiduje odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni drogi za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych do istniejących rowów oraz w pobocza z materiału przepuszczalnego i na teren przyległy w granicach pasa drogowego. Czasowa organizacja ruchu - na czas wykonania przebudowy zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości do 40 km/h, oznakowanie zgodnie z Projektem Czasowej Organizacji Ruchu. Stała Organizacja Ruchu - zgodnie z Projektem Stałej Organizacji Ruchu Oznakowanie pionowe ;wymiana wszystkich istniejących znaków na nowe oraz zaprojektowane zmiany oznakowania pionowego wynikające z wprowadzonej nowej geometrii drogi, a tym samym konieczności dostosowania do niej oznakowania pionowego, szczegółowa lokalizacja przedstawiona została w części rysunkowej. Szczegółowe oznaczenie zgodnie z częścią rysunkową. Należy uwzględnić zmiany i uwagi Starosty Inowrocławskiego do zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu przedstawione w załączeniu. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera: Projekt budowlano-wykonawczy, Projekt czasowej organizacji ruchu, Projekt stałej organizacji ruchu , Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz), natomiast przedmiar robót jest elementem pomocniczym.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 24530000-8


Dodatkowe kody CPV: 45111000-8, 45100000-8, 45233000-9, 45233280-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/08/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 309001.59
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Kowalski Budownictwo Sp.zo.o.
Email wykonawcy: budownictwoprzetargi@interia.pl
Adres pocztowy: ul. Dworcowa 12
Kod pocztowy: 88-400
Miejscowość: Żnin
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 380071.96
Oferta z najniższą ceną/kosztem 380071.96
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 683644.06
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.