eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Zamówienie uzupełniające - Utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnych na DK-1 - Rejon w Częstochowie

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2013-12-03

Katowice: Zamówienie uzupełniające - Utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnych na DK-1 - Rejon w Częstochowie
Numer ogłoszenia: 497578 - 2013; data zamieszczenia: 03.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 469630 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach, ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2586281, faks 032 2598710.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienie uzupełniające - Utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnych na DK-1 - Rejon w Częstochowie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zamówienia uzupełniającego obejmujacego utrzymanie i konserwację sygnalizacji świetlnych na DK-1 - Rejon w Częstochowie w ilości: SS- sygnalizacje na skrzyżowaniach - 7 szt. D-6- sygnalizatory ostrzegawcze nad przejściami dla pieszych - 1 szt. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: a) bieżące utrzymanie, przegląd i konserwację sygnalizacji świetlnych, b) usuwanie awarii sygnalizacji świetlnych.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.00.00 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi osprzętu dróg i innego sprzętu 50.23.22.00 - Usługi w zakresie konserwacji sygnalizacji ulicznej 50.61.00.00 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu bezpieczeństwa .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 74286,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 85977,00

 • Oferta z najniższą ceną: 85977,00 / Oferta z najwyższą ceną: 85977,00

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  W związku ze zbliżającym się wyczerpaniem kwoty z bieżącej Umowy nr GDDKiA-O/KA-Z11/SYGN/8/10 z dnia 20.12.2010 r. (wraz z aneksem nr 1/2011 z dnia 03.01.2011 r.- dot. Zmiany stawki Vat) zachodzi konieczność udzielenia zamówienia uzupełniającego na usługę obejmującą wykonanie bieżącego utrzymania i konserwacji sygnalizacji świetlnych znajdujących się w ciągu DK-1 na terenie Rejonu w Częstochowie. Sygnalizacje świetlne winne być sprawne celem zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom ruchu drogowego. Proponuje się udzielenie zamówienia uzupełniającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, ponieważ spełnione zostały łącznie następujące przesłanki: a)Zamówienie uzupełniające polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, co zamówienie podstawowe udzielone w trybie przetargu nieograniczonego i obejmuje swym zakresem wykonanie utrzymania, przegladów i konserwacji sygnalizacji świetlnych zgodnie z przedmiotem zamówienia podstawowego. b)Wykonanie zamówienia uzupełniającego powierza się dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia podstawowego, tj.: Zakład Inżynierii Ruchu W. Sylwestrzak i Spółka, Spółka Jawna, z siedzibą ul. Przemysłowa 7, 41-902 Bytom. c)Udzielenie zamówienia uzupełniającego nastąpi w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego. Umowa na zamówienie podstawowe została zawarta w dniu: 20.12.2010 r. d)Zamówienie uzupełniające było przewidziane w Ogłoszeniu dla zamówienia podstawowego (Ogłoszenie w BZP 370658 - 2010 z dnia 16.11.2010 r.) oraz w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zamówienia podstawowego. (Zamawiający przewidział udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w wysokości stanowiącej nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia). e)Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego. f)Wartość zamówienia uzupełniającego nie przekroczy kwoty zastrzeżonej dla przewidzianych zamówień uzupełniających. Dotychczas nie udzielono żadnych zamówień uzupełniających

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze wyniki przetargów

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.