Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Zobacz treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2013-12-03

Katowice: Zamówienie uzupełniające - Utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnych na DK-1 - Rejon w Częstochowie

Numer ogłoszenia: 497578 - 2013; data zamieszczenia: 03.12.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 469630 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach, ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2586281, faks 032 2598710.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienie uzupełniające - Utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnych na DK-1 - Rejon w Częstochowie.


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zamówienia uzupełniającego obejmujacego utrzymanie i konserwację sygnalizacji świetlnych na DK-1 - Rejon w Częstochowie w ilości: SS- sygnalizacje na skrzyżowaniach - 7 szt. D-6- sygnalizatory ostrzegawcze nad przejściami dla pieszych - 1 szt. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: a) bieżące utrzymanie, przegląd i konserwację sygnalizacji świetlnych, b) usuwanie awarii sygnalizacji świetlnych.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

50.23.00.00 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi osprzętu dróg i innego sprzętu
50.23.22.00 - Usługi w zakresie konserwacji sygnalizacji ulicznej
50.61.00.00 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu bezpieczeństwa
.


SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.11.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 74286,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 85977,00


 • Oferta z najniższą ceną: 85977,00 / Oferta z najwyższą ceną: 85977,00


 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna


  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6
  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu


  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.


  W związku ze zbliżającym się wyczerpaniem kwoty z bieżącej Umowy nr GDDKiA-O/KA-Z11/SYGN/8/10 z dnia 20.12.2010 r. (wraz z aneksem nr 1/2011 z dnia 03.01.2011 r.- dot. Zmiany stawki Vat) zachodzi konieczność udzielenia zamówienia uzupełniającego na usługę obejmującą wykonanie bieżącego utrzymania i konserwacji sygnalizacji świetlnych znajdujących się w ciągu DK-1 na terenie Rejonu w Częstochowie. Sygnalizacje świetlne winne być sprawne celem zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom ruchu drogowego.

  Proponuje się udzielenie zamówienia uzupełniającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, ponieważ spełnione zostały łącznie następujące przesłanki: a)Zamówienie uzupełniające polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, co zamówienie podstawowe udzielone w trybie przetargu nieograniczonego i obejmuje swym zakresem wykonanie utrzymania, przegladów i konserwacji sygnalizacji świetlnych zgodnie z przedmiotem zamówienia podstawowego. b)Wykonanie zamówienia uzupełniającego powierza się dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia podstawowego, tj.: Zakład Inżynierii Ruchu W. Sylwestrzak i Spółka, Spółka Jawna, z siedzibą ul. Przemysłowa 7, 41-902 Bytom. c)Udzielenie zamówienia uzupełniającego nastąpi w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego. Umowa na zamówienie podstawowe została zawarta w dniu: 20.12.2010 r. d)Zamówienie uzupełniające było przewidziane w Ogłoszeniu dla zamówienia podstawowego (Ogłoszenie w BZP 370658 - 2010 z dnia 16.11.2010 r.) oraz w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zamówienia podstawowego. (Zamawiający przewidział udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w wysokości stanowiącej nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia). e)Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego. f)Wartość zamówienia uzupełniającego nie przekroczy kwoty zastrzeżonej dla przewidzianych zamówień uzupełniających. Dotychczas nie udzielono żadnych zamówień uzupełniających

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z KATOWIC PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Katowicach » więcej : Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi osprzętu dróg i innego sprzętu »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU