Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Ogłoszenie z dnia 2006-09-21


POZYCJA 49356


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Poraj: projekt oczyszczalni ścieków dla miejscowości Żarki Letnisko i Masłońskie
Publikacja obowiązkowa.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów: Urząd Gminy Poraj, do kontaktów: Artur Kret, Grażyna Nowicka, ul. Jasna 21, 42-360 Poraj, woj. śląskie, tel. 034 3145251 w. 38, fax 034 3145006, e-mail: poraj@ug.pl.
Adresy internetowe
Ogólny adres internetowy zamawiającego (URL): www.poraj.bip.jur.pl
Adres profilu nabywcy (URL):
Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów (URL):
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.
Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.
2) Rodzaj zamawiającego i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Administracja samorządowa; Środowisko.
Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających: Nie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Opis
1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: projekt oczyszczalni ścieków dla miejscowości Żarki Letnisko i Masłońskie.
1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług: usługi, kategoria usług: nr 12.
Główne miejsce świadczenia usług: miejscowość: Żarki Letnisko i Masłońskie.
1.3) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.
1.4) Informacje na temat umowy ramowej:
Czas trwania umowy ramowej:
Wartość umowy ramowej:
Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone:
1.5) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa projektowa polegająca na wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz ze szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót na budowę oczyszczalni ścieków dla miejscowości Żarki Letnisko i Masłońskie.
Zakres zamówienia obejmuje:
1. opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę oczyszczalni ścieków wraz z zaprojektowaniem zasilania energetycznego gazowego i kanalizacyjnego, zaprojektowanie rowu odprowadzającego oczyszczone ścieki do rzeki Warty wraz z wszelkimi uzgodnieniami.
2. Dokumentację wykonać należy wykonać zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz.U.nr.202 poz.2072 z późn. zm.)
3. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
4. Opracowanie następującej dokumentacji :
- 5 egz. projektu budowlano - wykonawczego budowy oczyszczalni ścieków
Wraz z wszystkimi mediami
- 2 kpl. kosztorysów ślepych z przedmiarami robót,
- 2 kpl. kosztorysów inwestorskich,
- 2 egz. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót .
- 2egz. informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- 2 kpl. załączników do wniosku o pozwolenie na budowę.
5. Pozyskanie i aktualizacja mapy zasadniczej w skali 1: 1000 dla obszarów objętych projektem.
6. Uzgodnienie inwestycji w zakresie oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 46 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo Ochrony Środowiska ( Dz.U. Nr. 62 z z 2001 r. poz. 627 z późniejszymi zmianami) w tym wykonanie niezbędnego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
7. Wyrys z map ewidencyjnych w zakresie niezbędnym do ustalenia własności gruntów na trasie projektowanej inwestycji.
8. Wykonanie dokumentacji geotechnicznej.
9. Wszelkie uzgodnienia z administratorami sieci i właścicielami terenów znajdujących się na terenie planowanej inwestycji
10. Uzyskanie wszelkich uzgodnień ,opinii i decyzji umożliwiających otrzymanie Pozwolenia na budowę i realizację robót na podstawie opracowanej dokumentacji.
11. Całość dokumentacji zostanie opracowana na nośniku elektronicznym typu CD w dwóch egzemplarzach
a) w formacie pdf ( w formie jednego pliku bez kosztorysów inwestorskich )
1.6) Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego: Nie wymaga się
1.7) Wspólny słownik zamówień (CPV):

Oryginalny kod CPV: 74.00.00.00 - Usługi profesjonalne w zakresie architektury, inżynierii, budowy, prawa, księgowości oraz inne

Kod CPV wg słownika 2008: 71.00.00.00 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
Oryginalny kod CPV: 74.23.22.00 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Kod CPV wg słownika 2008: 71.32.20.00 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
1.9) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
2) Wielkość lub zakres zamówienia
Całkowita wielkość lub zakres: Przetarg niegraniczony powyżej 60 000 euro
3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Wymagany; okres w miesiącach: 6

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) Warunki dotyczące zamówienia
Informacja na temat wadium: 2 000,00 zł. Wadium wnosi się do dnia 12.10.2006 r. do godz. 10:00 w formie zgodnej z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych art. 45. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacać na rachunek bankowy BPS Filia w Poraju nr. rachunku: 47 1930 1321 2004 0001 3000 0002
2) Warunki udziału
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on wymagania ekonomiczne, finansowe i techniczne
Opis warunków udziału w postępowaniu: Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
A .Warunki formalno-prawne:
1. posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:
a). aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Art.24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień Publicznych (Dz.U.Nr.19 poz.177 z późn. zm.)
W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty
( w przypadku wspólnego ubiegania się o niniejsze zamówienie dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich)
a). aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 u.p.z.p., wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 9 u.p.z.p., wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
c). aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub
zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
3. Złożyć oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne- z art.22 ust.11 i 2 oraz art. 44 upzp
B. Doświadczenie w wykonywaniu opracowań o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia.
a) Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 3 latach przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu ,dat wykonania i odbiorców co najmniej dwa opracowania dokumentacyjne (projekt techniczny) związanego z budową oczyszczalni ścieków oraz załączenia dokumentów potwierdzających , że te usługi zostały wykonane należycie
b) Dokumenty stwierdzające, że osoby , które wykonywać będą zamówienie posiadają wymagane uprawnienia w zakresie wykonywanych przez nich czynności, oraz aktualne zaświadczenie o uiszczeniu składek członkowskich w odpowiedniej izbie.
3.Potencjał ekonomiczno - finansowy.
Wykonawca winien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia- wykonawca musi spełnić warunki:
a) posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę równą co najmniej cenie podanej w ofercie ( zVAT)
W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Wykonawca lub każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną ,musi złożyć polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej przedmiotu zamówienia. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy napóźniej w dniu podpisania umowy

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) Tryb udzielenia zamówienia
1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:
2) Kryteria oceny ofert
2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
3) Informacje administracyjne
3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.poraj.bip.jur.pl.
Opłata:
Warunki i sposób płatności:
3.2) Opis potrzeb i wymagań umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu:
3.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.10.2006 godzina 10:00.
3.4) Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty: polski.
3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
3.6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 12.10.2006, godzina 10:10, Urząd Gminy Poraj, ul. Jasna 21, 42-360 Poraj, pok. 218.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE


VI.1) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie.
2) Informacje dodatkowe:
3) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 12.09.2006.

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI PORAJ PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi PORAJ »
więcej : Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU