eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poraj › projekt oczyszczalni ścieków dla miejscowości Żarki Letnisko i MasłońskieOgłoszenie z dnia 2006-09-21

POZYCJA 49356

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Poraj: projekt oczyszczalni ścieków dla miejscowości Żarki Letnisko i Masłońskie Publikacja obowiązkowa.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów: Urząd Gminy Poraj, do kontaktów: Artur Kret, Grażyna Nowicka, ul. Jasna 21, 42-360 Poraj, woj. śląskie, tel. 034 3145251 w. 38, fax 034 3145006, e-mail: poraj@ug.pl. Adresy internetowe Ogólny adres internetowy zamawiającego (URL): www.poraj.bip.jur.pl Adres profilu nabywcy (URL): Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów (URL): Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów. 2) Rodzaj zamawiającego i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Administracja samorządowa; Środowisko. Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających: Nie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis 1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: projekt oczyszczalni ścieków dla miejscowości Żarki Letnisko i Masłońskie. 1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług: usługi, kategoria usług: nr 12. Główne miejsce świadczenia usług: miejscowość: Żarki Letnisko i Masłońskie. 1.3) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego. 1.4) Informacje na temat umowy ramowej: Czas trwania umowy ramowej: Wartość umowy ramowej: Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone: 1.5) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa projektowa polegająca na wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz ze szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót na budowę oczyszczalni ścieków dla miejscowości Żarki Letnisko i Masłońskie. Zakres zamówienia obejmuje: 1. opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę oczyszczalni ścieków wraz z zaprojektowaniem zasilania energetycznego gazowego i kanalizacyjnego, zaprojektowanie rowu odprowadzającego oczyszczone ścieki do rzeki Warty wraz z wszelkimi uzgodnieniami. 2. Dokumentację wykonać należy wykonać zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz.U.nr.202 poz.2072 z późn. zm.) 3. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 4. Opracowanie następującej dokumentacji : - 5 egz. projektu budowlano - wykonawczego budowy oczyszczalni ścieków Wraz z wszystkimi mediami - 2 kpl. kosztorysów ślepych z przedmiarami robót, - 2 kpl. kosztorysów inwestorskich, - 2 egz. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót . - 2egz. informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, - 2 kpl. załączników do wniosku o pozwolenie na budowę. 5. Pozyskanie i aktualizacja mapy zasadniczej w skali 1: 1000 dla obszarów objętych projektem. 6. Uzgodnienie inwestycji w zakresie oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 46 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo Ochrony Środowiska ( Dz.U. Nr. 62 z z 2001 r. poz. 627 z późniejszymi zmianami) w tym wykonanie niezbędnego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 7. Wyrys z map ewidencyjnych w zakresie niezbędnym do ustalenia własności gruntów na trasie projektowanej inwestycji. 8. Wykonanie dokumentacji geotechnicznej. 9. Wszelkie uzgodnienia z administratorami sieci i właścicielami terenów znajdujących się na terenie planowanej inwestycji 10. Uzyskanie wszelkich uzgodnień ,opinii i decyzji umożliwiających otrzymanie Pozwolenia na budowę i realizację robót na podstawie opracowanej dokumentacji. 11. Całość dokumentacji zostanie opracowana na nośniku elektronicznym typu CD w dwóch egzemplarzach a) w formacie pdf ( w formie jednego pliku bez kosztorysów inwestorskich ) 1.6) Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego: Nie wymaga się 1.7) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 74.00.00.00 - Usługi profesjonalne w zakresie architektury, inżynierii, budowy, prawa, księgowości oraz inne Kod CPV wg słownika 2008: 71.00.00.00 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne Oryginalny kod CPV: 74.23.22.00 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Kod CPV wg słownika 2008: 71.32.20.00 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie. 1.9) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie. 2) Wielkość lub zakres zamówienia Całkowita wielkość lub zakres: Przetarg niegraniczony powyżej 60 000 euro 3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Wymagany; okres w miesiącach: 6

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Warunki dotyczące zamówienia Informacja na temat wadium: 2 000,00 zł. Wadium wnosi się do dnia 12.10.2006 r. do godz. 10:00 w formie zgodnej z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych art. 45. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacać na rachunek bankowy BPS Filia w Poraju nr. rachunku: 47 1930 1321 2004 0001 3000 0002 2) Warunki udziału Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on wymagania ekonomiczne, finansowe i techniczne Opis warunków udziału w postępowaniu: Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu w zakresie: A .Warunki formalno-prawne: 1. posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty: a). aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), 2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Art.24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień Publicznych (Dz.U.Nr.19 poz.177 z późn. zm.) W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty ( w przypadku wspólnego ubiegania się o niniejsze zamówienie dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich) a). aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 u.p.z.p., wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 9 u.p.z.p., wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, c). aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 3. Złożyć oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne- z art.22 ust.11 i 2 oraz art. 44 upzp B. Doświadczenie w wykonywaniu opracowań o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia. a) Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 3 latach przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu ,dat wykonania i odbiorców co najmniej dwa opracowania dokumentacyjne (projekt techniczny) związanego z budową oczyszczalni ścieków oraz załączenia dokumentów potwierdzających , że te usługi zostały wykonane należycie b) Dokumenty stwierdzające, że osoby , które wykonywać będą zamówienie posiadają wymagane uprawnienia w zakresie wykonywanych przez nich czynności, oraz aktualne zaświadczenie o uiszczeniu składek członkowskich w odpowiedniej izbie. 3.Potencjał ekonomiczno - finansowy. Wykonawca winien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia- wykonawca musi spełnić warunki: a) posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę równą co najmniej cenie podanej w ofercie ( zVAT) W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Wykonawca lub każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną ,musi złożyć polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej przedmiotu zamówienia. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy napóźniej w dniu podpisania umowy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia 1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 2) Kryteria oceny ofert 2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie. 3) Informacje administracyjne 3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.poraj.bip.jur.pl. Opłata: Warunki i sposób płatności: 3.2) Opis potrzeb i wymagań umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu: 3.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.10.2006 godzina 10:00. 3.4) Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty: polski. 3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 3.6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 12.10.2006, godzina 10:10, Urząd Gminy Poraj, ul. Jasna 21, 42-360 Poraj, pok. 218.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie. 2) Informacje dodatkowe: 3) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 12.09.2006.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.