eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Biała › Dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolu w 2014 rokuOgłoszenie z dnia 2013-11-28

Biała: Dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolu w 2014 roku
Numer ogłoszenia: 489066 - 2013; data zamieszczenia: 28.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stara Biała , ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, woj. mazowieckie, tel. 024 3668710, faks 024 3656165.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.starabiala.pl, www.starabiala.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolu w 2014 roku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dożywianie dzieci uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjów oraz dzieci uczęszczających do Samorządowego Przedszkola w Wyszynie. Wykaz jednostek oświatowych, do których uczęszczają dzieci objęte dożywianiem: 1. Zespół Szkół w Starych Proboszczewicach, ul. Floriańska 4, 09-412 Proboszczewice. 2. Zespół Szkół w Maszewie Dużym, Maszewo Duże, ul. Szkolna 14, 09-400 Płock. 3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wyszynie, Wyszyna 2, 09-411 Biała w skład, którego wchodzą: - Szkoła Podstawowa w Wyszynie, - Samorządowe Przedszkole w Wyszynie. 4. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Starej Białej, Stara Biała 53, 09-411 Biała. 5. Szkoła Podstawowa nr 13 im. Jana Brzechwy w Płocku, ul. Sierpecka 15, 09-402 Płock. Zamówienie podzielone jest na dwa zadania: - Zadanie Nr 1: Dożywianie dzieci w szkołach w 2014 roku. - Zadanie Nr 2: Dożywianie dzieci w przedszkolu w 2014 roku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią odpowiednio: dla Zadania Nr 1 - Załącznik nr 7 do SIWZ, dla Zadania Nr 2 - Załącznik nr 8 do SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.31.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postępowaniu wniesienie wadium nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wymagane jest załączenie decyzji Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego zatwierdzającej dany podmiot (nazwa, adres, miejsce) do celów prowadzenia działalności w zakresie: - przygotowywania potraw od surowca do gotowej potrawy, - przygotowywanie i dostarczanie żywności do odbiorców zewnętrznych (catering)

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Jako spełnienie tego warunku zamawiający uzna wykonanie lub wykonywanie usługi analogicznej do będącej przedmiotem niniejszego zamówienia (tzn. dożywianie dzieci w szkołach lub w przedszkolach), a także inne porównywalne usługi związane z żywieniem zbiorowym np. prowadzenie stołówki lub lokalu gastronomicznego albo obsługa gastronomiczna imprez: - dla Zadania Nr 1 - dla grupy większej niż 80 osób, - dla Zadania Nr 2 - dla grupy większej niż 30 osób. W przypadku prowadzenia własnego lokalu gastronomicznego wymagane jest nieprzerwane prowadzenie lokalu przez okres co najmniej 1 roku bezpośrednio przed datą składania ofert

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wymagane jest złożenie: 1. oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 2. w przypadku, jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz przedstawienie dokumentu w trybie § 1 ust. 6 pkt 2 ppkt a) w/w rozporządzenia

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.starabiala.pl, www.starabiala.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, pok. nr 6.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.12.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, kancelaria Urzędu Gminy.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dożywianie dzieci w szkołach w 2014 roku.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dożywianie dzieci uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Stara Biała polegające na przygotowaniu i dostarczeniu gorących posiłków obiadowych. Dożywianie dzieci odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej w okresie od 02.01.2014 r. do 31.12.2014 r., z uwzględnieniem przerw w nauce (przerwa wakacyjna, ferie zimowe, przerwy świąteczne itp.). W ramach zadania przewiduje się również dostawę posiłków dla osób dorosłych objętych pomocą GOPS. Szacunkowa liczba dzieci objętych dożywianiem to ok. 119 dzieci zaś szacunkowa liczba osób dorosłych objętych dożywianiem to ok. 4 osób - są to ilości szacunkowe i mogą ulegać zmianom, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększania lub zmniejszania liczby dożywianych dzieci i osób dorosłych w zależności od potrzeb. Dzienna ilość posiłków to 119 szt, w następujących szkołach: - Zespół Szkół w Starych Proboszczewicach - 54 porcji (w tym: 3 posiłki dla dziecka do odbioru oraz 2 posiłki dla osób dorosłych) - Zespół Szkół w Maszewie Dużym - 29 porcji (w tym 1 posiłek dla dziecka do odbioru oraz 1 posiłek dla osoby dorosłej do odbioru w szkole) - Szkoła Podstawowa w Wyszynie - 12 porcji - Szkoła Podstawowa w Starej Białej - 18 porcji (w tym 1 posiłek dla osoby dorosłej do odbioru w szkole) - Szkoła Podstawowa nr 13 w Płocku - 10 porcji Łącznie - 123 porcji. Szacunkowa liczba posiłków w ciągu roku to ok. 22386 szt.. Wykonawca będzie zobowiązany przygotować dwudaniowe obiady ze świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy przydatności do spożycia zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego. Wartość kaloryczna każdego posiłku musi być zgodna z normami i zasadami żywieniowymi Instytutu Żywności i Żywienia. Wykonawca będzie dostarczać posiłki własnym transportem (samochód spełniający wymogi sanitarno-techniczne do przewozu żywności), na własny koszt w specjalistycznych metalowych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw (posiłki gorące, świeże, smaczne i estetyczne). Wykonawca zadba o czystość termosów, w których odbywać się będzie transport posiłków. Surówki powinny być dostarczane w oddzielnych pojemnikach. Wykonawca poniesie koszty załadunku i rozładunku wszystkich posiłków. Na Wykonawcy ciąży obowiązek przechowywania próbek pożywienia. Szczegółowe wymagania poszczególnych Szkół w zakresie sposobu dostarczania posiłków są następujące: - Zespół Szkół w Maszewie Dużym - Wykonawca codziennie zapewni wyparzone naczynia szklane wraz ze sztućcami, dostawa w termosach, wydawanie posiłków po stronie Szkoły, - Szkoła Podstawowa nr 13 w Płocku - Wykonawca codziennie zapewni naczynia oraz sztućce jednorazowe, dostawa w termosach, wydawanie posiłków po stronie Szkoły, - Zespół Szkół w Starych Proboszczewicach oraz Szkoła Podstawowa w Starej Białej - Wykonawca codziennie zapewni dostawę gotowych do wydania posiłków w porcjach w naczyniach jednorazowych wraz ze sztućcami, dostawa w odpowiednich pojemnikach utrzymujących temperaturę, wydawanie posiłków po stronie Szkoły, - Szkoła Podstawowa w Wyszynie - dostawa w termosach, wydawanie posiłków po stronie Szkoły z wykorzystaniem własnych naczyń. Naczynia oraz sztućce muszą posiadać wymagane atesty dopuszczające ich wykorzystanie w żywieniu ludzi. Do obowiązków Wykonawcy należy codzienny odbiór brudnych naczyń i odpadów pokonsumpcyjnych niezależnie od ich ilości. Każdy obiad będzie składał się z zupy, drugiego dania oraz soku/napoju w kartoniku lub butelce. Minimalna gramatura posiłków: - zupa - objętość min. 300 ml. - drugie danie musi posiadać gramaturę nie mniejszą niż 400 gram, w tym mięso lub ryba - 100 gram i surówka - 100 gram oraz ziemniaki, ryż, kasza lub makaron - 200 gram. Jeden raz w tygodniu drugie danie może być bezmięsne, np. pierogi, naleśniki z serem lub krokiety - 250 gram. - sok/napój w kartoniku lub butelce - min. 200 ml. Godziny dostarczania posiłków Wykonawca ustali z Dyrektorami poszczególnych szkół. Zamawiający nie dopuszcza, aby w ciągu dwóch tygodni (10 dni) wystąpiła powtarzalność tego samego dania lub zupy. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Dyrektorom szkół jadłospis na 10 dni z wyprzedzeniem 2-dniowym, z uwzględnieniem gramatury poszczególnych składników oraz kalorycznością potraw. Jadłospis powinien być sporządzony i podpisany przez dietetyka. Uwaga: 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania badań sprawdzających posiłki zarówno pod względem higienicznym jak i kalorycznym. W przypadku stwierdzenia, że posiłek nie spełnia parametrów określonych w obowiązujących przepisach oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kosztami badania Zamawiający obciąży Wykonawcę. 2. Wykonawca winien posiadać: Decyzję Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego zatwierdzającą dany podmiot (nazwa, adres, miejsce) do celów prowadzenia działalności w zakresie: - przygotowywania potraw od surowca do gotowej potrawy, - przygotowywanie i dostarczanie żywności do odbiorców zewnętrznych (catering). Decyzję należy załączyć do oferty. 3. W przypadku składania oferty na Zadanie Nr 1 Wykonawca zobowiązany jest podać adres miejsca, w którym przygotowywane (gotowane) będą posiłki oraz odległość od tego miejsca do Szkoły Podstawowej w Starej Białej. Odległość musi być podana w kilometrach, przy założeniu dojazdu najkrótszą trasą po drogach o nawierzchni asfaltowej.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.31.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 70
  • 2. Odległość dowozu posiłków w km od miejsca przygotowania posiłków do Szkoły Podstawowej w Starej Białej - 30

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dożywianie dzieci w przedszkolu w 2014 roku.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dożywianie dzieci w Samorządowym Przedszkolu w Wyszynie polegające na przygotowaniu i dostarczeniu gorących posiłków obiadowych (zupa z drugim daniem) oraz produktów spożywczych do przygotowania śniadań i podwieczorków. Dożywianie dzieci odbywać się będzie od poniedzialku do piątku w okresie od 02.01.2014 r. do 31.12.2014 r., z uwzględnieniem przerw (przerwa wakacyjna w miesiącu sierpniu, przerwy świąteczne itp.). Szacunkowa liczba dzieci objętych dożywianiem to ok. 66 dzieci - jest to ilość szacunkowa i może ulegać zmianom, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększania lub zmniejszania liczby dożywianych dzieci w zależności od potrzeb. Dzienna ilość posiłków - 66 porcji, (w tym: 66 śniadań, 66 obiadów i 36 podwieczorków). Szacunkowa liczba posiłków w ciągu roku to: ok. 15378 szt. śniadań, ok. 15378 szt. obiadów, ok. 792 szt. podwieczorków. Wykonawca będzie zobowiązany przygotować posiłki ze świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy przydatności do spożycia zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego. W skład każdego posiłku ma wchodzić śniadanie, obiad złożony z zupy i drugiego dania oraz podwieczorek. Posiłki przeznaczone są dla dzieci w wieku 2,5-5 lat, co należy uwzględnić przy doborze potraw i sposobie przygotowywania. Wartość kaloryczna każdego posiłku musi być zgodna z normami i zasadami żywieniowymi Instytutu Żywności i Żywienia. Wykonawca będzie dostarczać posiłki własnym transportem (samochód spełniający wymogi sanitarno-techniczne do przewozu żywności), na własny koszt w specjalistycznych metalowych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw (posiłki gorące, świeże, smaczne i estetyczne). Wykonawca zadba o czystość termosów, w których odbywać się będzie transport posiłków. Surówki powinny być dostarczane w oddzielnych pojemnikach. Wykonawca poniesie koszty załadunku i rozładunku wszystkich posiłków. Wydawanie posiłków znajduje się po stronie Przedszkola z wykorzystaniem własnych naczyń. Na Wykonawcy ciąży obowiązek przechowywania próbek pożywienia. Do obowiązków Wykonawcy należy codzienny odbiór odpadów pokonsumpcyjnych niezależnie od ich ilości. Zalecane przez Zamawiającego posiłki to: Śniadanie: pieczywo mieszane z masłem i dodatkami: wędliny, pasty serowe, ser żółty, jajka, dżem; ogórki zielone, pomidory; mleczna zupka; kiełbaski na ciepło. Obiad: - zupa - objętość min. 250 ml. - drugie danie musi posiadać gramaturę nie mniejszą niż 400 gram, w tym mięso (bez kości) lub ryba (filet bez ości) - 100 gram i surówka - 100 gram oraz ziemniaki, ryż, kasza lub makaron - 200 gram. Jeden raz w tygodniu drugie danie mogą stanowić pierogi, naleśniki z serem lub krokiety - 250 gram. Podwieczorek: kanapki z różnymi dodatkami, ciasto drożdżowe lub kruche, herbatniki/ciasteczka, jogurty, serek waniliowy. Do podwieczorku, jako dodatek owoce sezonowe. W przypadku kanapek pieczywo, wędliny, ser żółty należy przywozić pokrojone. Posiłki przeznaczone są dla dzieci w wieku 2,5-5 lat, co należy uwzględnić przy doborze potraw i sposobie przygotowywania. Godziny dostarczania posiłków Wykonawca ustali z Dyrektorem. Zamawiający nie dopuszcza, aby w ciągu dwóch tygodni (10 dni) wystąpiła powtarzalność tego samego całodniowego posiłku. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Dyrektorowi Przedszkola Samorządowego w Wyszynie jadłospis na 10 dni z wyprzedzeniem 2-dniowym, z uwzględnieniem gramatury poszczególnych składników oraz kalorycznością potraw. Jadłospis powinien być sporządzony i podpisany przez dietetyka. Uwaga: 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania badań sprawdzających posiłki zarówno pod względem higienicznym jak i kalorycznym. W przypadku stwierdzenia, że posiłek nie spełnia parametrów określonych w obowiązujących przepisach oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kosztami badania Zamawiający obciąży Wykonawcę. 2. Wykonawca winien posiadać: Decyzję Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego zatwierdzającą dany podmiot (nazwa, adres, miejsce) do celów prowadzenia działalności w zakresie: - przygotowywania potraw od surowca do gotowej potrawy, - przygotowywanie i dostarczanie żywności do odbiorców zewnętrznych (catering). Decyzję należy załączyć do oferty. 3. W przypadku składania oferty na Zadanie Nr 2 Wykonawca zobowiązany jest podać adres miejsca, w którym przygotowywane (gotowane) będą posiłki oraz odległość od tego miejsca do Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wyszynie. Odległość musi być podana w kilometrach, przy założeniu dojazdu najkrótszą trasą po drogach o nawierzchni asfaltowej.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.31.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 70
  • 2. Odległość dowozu posiłków w km od miejsca przygotowania posiłków do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wyszynie - 30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.