eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rawa Mazowiecka › Dostawę paliw płynnych i oleju opalowego w 2014 roku

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2013-11-28

Rawa Mazowiecka: Dostawę paliw płynnych i oleju opalowego w 2014 roku
Numer ogłoszenia: 488992 - 2013; data zamieszczenia: 28.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. , ul. Juliusza Słowackiego 70, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 46 8142176, 8147075, faks 46 8142176.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rawik.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawę paliw płynnych i oleju opalowego w 2014 roku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest: a) Zadanie nr 1 - Sukcesywny w miarę pojawiających się potrzeb zakup paliwa płynnego tj. etyliny bezołowiowej 95 (Kod CPV------ 09132100-4) dla pojazdów będących na wyposażeniu w Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej, spełniających wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 09.12.2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008 r. Nr 221, poz. 1441 z późn. zm.) zgodnych z normą PN-EN 228 (etylina), w szacunkowej ilości 3000 litrów z odbiorem przez samochody Zamawiającego na stacjach Wykonawcy, znajdujących się na terenie miasta Rawa Mazowiecka; b) Zadanie nr 2 - Sukcesywny w miarę pojawiających się potrzeb zakup paliwa płynnego tj. oleju napędowego (Kod CPV ----- 09134100-8) dla pojazdów będących na wyposażeniu w Rawskich Wodociągach i Kanalizacja Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej, spełniających wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 09.12.2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008 r. Nr 221, poz. 1441 z późn. zm.) zgodnych z normą PN-EN 590 (olej napędowy), w szacunkowej ilości 10000 litrów z odbiorem przez samochody Zamawiającego na stacjach Wykonawcy, znajdujących się na terenie miasta Rawa Mazowiecka; c) Zadanie nr 3 - Dostawa oleju opałowego (Kod CPV ---- 09135100-5) spełniającego wymogi jakościowe Polskiej Normy PN-C-96024:2011 do następujących obiektów należących do Rawskich Wodociągów i Kanalizacja Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej: - Oczyszczalnia Ścieków, Żydomice, 96-200 Rawa Mazowiecka; - Stacja Uzdatniania Wody, ul. Kolejowa 9, 96-200 Rawa Mazowiecka; 2. Ilość dostarczonego oleju opałowego szacuje się na około 16000 litrów i jest to ilość uzależniona od warunków pogodowych w 2014 r. oraz technologii ogrzewania pomieszczeń w Oczyszczalni Ścieków (dotyczy zadania nr 3). 3. Dostawy oleju opalowego należy realizować własnym transportem bez pobierania opłat w partiach według potrzeb Zamawiającego (dotyczy zadania nr 3). 4. Zawartość jednorazowej dostawy oleju opałowego wyniesie minimum 1.000 litrów (dotyczy zadania nr 3). 5. Termin realizacji dostawy oleju opałowego nie dłuższy niż 3 dni od telefonicznego zgłoszenia przez Zamawiającego (dotyczy zadania nr 3). 6. Rozliczenie za dostarczony olej opałowy nastąpi na postawie faktury wystawionej przez Dostawcę w terminie do 30 dni od dnia dokonania dostawy za cenę dnia pomniejszoną o zadeklarowany upust (dotyczy zadania nr 3). 7. Ilość zakupionych paliw płynnych jest wartością szacunkową, Zamawiający może nie wykorzystać deklarowanej ilości (dotyczy zadania nr 1 i 2). 8. Rozliczenie za pobrane paliwo będzie realizowane w miesięcznych cyklach dla każdego pojazdu oddzielnie z terminem płatności do 30 dni od dnia wystawienia faktury (dotyczy zadania nr 1 i 2). 9. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej tj. dostawę tylko oleju napędowego / lub/i/ tylko benzyny bezołowiowej /lub/i/ tylko oleju opałowego. Oferty będą rozpatrywane osobno. Pełna oferta musi zawierać wszystkie pozycje w obrębie danej części (zadania), zgodnie z formularzem ofertowym (załączniki nr 1 do SIWZ). W przeciwnym wypadku oferta będzie podlegała odrzuceniu jako niezgodna z treścią SIWZ. Nie uwzględnienie przez Wykonawcę dokonanej przez Zamawiającego modyfikacji SIWZ w złożonej ofercie - nie będzie stanowić podstawy do jej poprawienia w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, a oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. 10. Realizacja zamówienia będzie przebiegać sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego, za cenę dnia pomniejszoną o zadeklarowany upust. 11. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 12. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom (art. 36 ust. 5 ustawy Pzp). Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 13. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 14.Przedmiotowy materiał musi być w gatunku I, posiadać aktualne atesty i dopuszczenia, oraz świadectwa jakości..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8, 09.13.51.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Wypełniony i podpisany druk oferty na daną część zamówienia lub całość (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ ). 2) Oświadczenie o terminie wykonania zamówienia, przyjęciu warunków płatności i możliwości poboru paliw na stacji znajdującej się na terenie miasta Rawa Mazowiecka (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ ). 3) Oświadczenie o spełnianiu warunków określone w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4) Pełnomocnictwo - w przypadku podmiotów występujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum). 5) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. jako konsorcjum, spółka cywilna). W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania: 5.1.Wykonawcy przedłożą wraz z ofertą pełnomocnictwo wszystkich stron, w którym ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (zgodnie z art. 23 ust.2 ustawy Pzp). Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. 5.2.W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z przedsiębiorców wchodzących w skład konsorcjum lub każdy ze wspólników wchodzących w skład spółki cywilnej oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp, (tzn. każdy z nich z osobna musi złożyć oświadczenia i dokumenty wymagane w pkt.: 4.2.3 - 4.2.5 SIWZ). Kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy wchodzącego w skład konsorcjum lub spółki cywilnej muszą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę (konsorcjanta lub wspólnika). 5.3.Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. 5.4.Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem konsorcjum). 5.5.Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy należy wpisać dane dotyczące wszystkich uczestników konsorcjum, a nie tylko pełnomocnika.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rawik.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o, ul. Juliusza Słowackiego 70, 96-200 Rawa Mazowiecka..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Spółki Rawskie Wodociągi i Kanalizacja, 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Juliusza Słowackiego 70..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: zakup paliwa płynnego tj. etyliny bezołowiowej 95.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1.Sukcesywny w miarę pojawiających się potrzeb zakup paliwa płynnego tj. etyliny bezołowiowej 95 (Kod CPV------ 09132100-4) dla pojazdów będących na wyposażeniu w Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej, spełniających wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 09.12.2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008 r. Nr 221, poz. 1441 z późn. zm.) zgodnych z normą PN-EN 228 (etylina), w szacunkowej ilości 3000 litrów z odbiorem przez samochody Zamawiającego na stacjach Wykonawcy, znajdujących się na terenie miasta Rawa Mazowiecka; 1.2. Ilość zakupionych paliw płynnych jest wartością szacunkową, Zamawiający może nie wykorzystać deklarowanej ilości (dotyczy zadania nr 1 i 2). 1.3. Rozliczenie za pobrane paliwo będzie realizowane w miesięcznych cyklach dla każdego pojazdu oddzielnie z terminem płatności do 30 dni od dnia wystawienia faktury (dotyczy zadania nr 1 i 2). 1.4. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej tj. dostawę tylko oleju napędowego / lub/i/ tylko benzyny bezołowiowej /lub/i/ tylko oleju opałowego. Oferty będą rozpatrywane osobno. Pełna oferta musi zawierać wszystkie pozycje w obrębie danej części (zadania), zgodnie z formularzem ofertowym (załączniki nr 1 do SIWZ). W przeciwnym wypadku oferta będzie podlegała odrzuceniu jako niezgodna z treścią SIWZ. Nie uwzględnienie przez Wykonawcę dokonanej przez Zamawiającego modyfikacji SIWZ w złożonej ofercie - nie będzie stanowić podstawy do jej poprawienia w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, a oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. 1.5. Realizacja zamówienia będzie przebiegać sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego, za cenę dnia pomniejszoną o zadeklarowany upust. 1.6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 1.7. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom (art. 36 ust. 5 ustawy Pzp). Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 1.8. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 1.9.Przedmiotowy materiał musi być w gatunku I, posiadać aktualne atesty i dopuszczenia, oraz świadectwa jakości..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: zakup paliwa płynnego tj. oleju napędowego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1. Sukcesywny w miarę pojawiających się potrzeb zakup paliwa płynnego tj. oleju napędowego (Kod CPV ----- 09134100-8) dla pojazdów będących na wyposażeniu w Rawskich Wodociągach i Kanalizacja Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej, spełniających wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 09.12.2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008 r. Nr 221, poz. 1441 z późn. zm.) zgodnych z normą PN-EN 590 (olej napędowy), w szacunkowej ilości 10000 litrów z odbiorem przez samochody Zamawiającego na stacjach Wykonawcy, znajdujących się na terenie miasta Rawa Mazowiecka; 1.2. Ilość zakupionych paliw płynnych jest wartością szacunkową, Zamawiający może nie wykorzystać deklarowanej ilości (dotyczy zadania nr 1 i 2). 1.3. Rozliczenie za pobrane paliwo będzie realizowane w miesięcznych cyklach dla każdego pojazdu oddzielnie z terminem płatności do 30 dni od dnia wystawienia faktury (dotyczy zadania nr 1 i 2). 1.4. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej tj. dostawę tylko oleju napędowego / lub/i/ tylko benzyny bezołowiowej /lub/i/ tylko oleju opałowego. Oferty będą rozpatrywane osobno. Pełna oferta musi zawierać wszystkie pozycje w obrębie danej części (zadania), zgodnie z formularzem ofertowym (załączniki nr 1 do SIWZ). W przeciwnym wypadku oferta będzie podlegała odrzuceniu jako niezgodna z treścią SIWZ. Nie uwzględnienie przez Wykonawcę dokonanej przez Zamawiającego modyfikacji SIWZ w złożonej ofercie - nie będzie stanowić podstawy do jej poprawienia w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, a oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. 1.5. Realizacja zamówienia będzie przebiegać sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego, za cenę dnia pomniejszoną o zadeklarowany upust. 1.6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 1.7. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom (art. 36 ust. 5 ustawy Pzp). Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 1.8. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 1.9.Przedmiotowy materiał musi być w gatunku I, posiadać aktualne atesty i dopuszczenia, oraz świadectwa jakości..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa oleju opałowego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1.Dostawa oleju opałowego (Kod CPV ---- 09135100-5) spełniającego wymogi jakościowe Polskiej Normy PN-C-96024:2011 do następujących obiektów należących do Rawskich Wodociągów i Kanalizacja Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej: - Oczyszczalnia Ścieków, Żydomice, 96-200 Rawa Mazowiecka; - Stacja Uzdatniania Wody, ul. Kolejowa 9, 96-200 Rawa Mazowiecka; 1.2 Ilość dostarczonego oleju opałowego szacuje się na około 16000 litrów i jest to ilość uzależniona od warunków pogodowych w 2014 r. oraz technologii ogrzewania pomieszczeń w Oczyszczalni Ścieków (dotyczy zadania nr 3). 1.3 Dostawy oleju opalowego należy realizować własnym transportem bez pobierania opłat w partiach według potrzeb Zamawiającego (dotyczy zadania nr 3). 1.4 Zawartość jednorazowej dostawy oleju opałowego wyniesie minimum 1.000 litrów (dotyczy zadania nr 3). 1.5 Termin realizacji dostawy oleju opałowego nie dłuższy niż 3 dni od telefonicznego zgłoszenia przez Zamawiającego (dotyczy zadania nr 3). 1.6 Rozliczenie za dostarczony olej opałowy nastąpi na postawie faktury wystawionej przez Dostawcę w terminie do 30 dni od dnia dokonania dostawy za cenę dnia pomniejszoną o zadeklarowany upust (dotyczy zadania nr 3). 1.7 Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej tj. dostawę tylko oleju napędowego / lub/i/ tylko benzyny bezołowiowej /lub/i/ tylko oleju opałowego. Oferty będą rozpatrywane osobno. Pełna oferta musi zawierać wszystkie pozycje w obrębie danej części (zadania), zgodnie z formularzem ofertowym (załączniki nr 1 do SIWZ). W przeciwnym wypadku oferta będzie podlegała odrzuceniu jako niezgodna z treścią SIWZ. Nie uwzględnienie przez Wykonawcę dokonanej przez Zamawiającego modyfikacji SIWZ w złożonej ofercie - nie będzie stanowić podstawy do jej poprawienia w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, a oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. 1.8 Realizacja zamówienia będzie przebiegać sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego, za cenę dnia pomniejszoną o zadeklarowany upust. 1.9 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 1.10 Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom (art. 36 ust. 5 ustawy Pzp). Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 1.11 Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 1.12 Przedmiotowy materiał musi być w gatunku I, posiadać aktualne atesty i dopuszczenia, oraz świadectwa jakości..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.