eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Somianka › Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Somianka

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2012-11-30

Somianka: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Somianka
Numer ogłoszenia: 481712 - 2012; data zamieszczenia: 30.11.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 437942 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Somianka, Somianka - Parcele 16 B, 07-203 Somianka, woj. mazowieckie, tel. 029 7418790, faks 029 7418714.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Somianka.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oświetlenia ulicznego na istniejących słupach zgodnie z przedmiarem robót, dokumentacją projektową, oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, na terenie Gminy Somianka. Dla oświetlenia drogowego źródła światła i oprawy muszą spełniać wymagania PN-EN 60598-2-3; 2002 oraz PN-EN 60061-1:2001, oraz być wykonane i dostarczone w II klasie ochrony w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. Korpus (obudowa) oprawy musi być wykonany z odlewu aluminium w wersji jedno lub dwu komorowej. Klosz ochraniający źródło światła musi być wykonany z materiału odpornego na uderzenia, posiadać min. współczynnik IK - 08 lub wyższy. Odbłyśnik oprawy musi być wykonany z aluminium jako jednoczęściowy. Oprawy oświetlenia ulicznego muszą posiadać regulację rozsyłu układu optycznego poprzez regulację źródła światła względem odbłyśnika, lub odbłyśnika względem źródła światła dające możliwość regulacji w co najmniej 3 oznaczonych pozycjach, lub poprzez uchwyt regulacyjny w zakresie co najmniej 20 stopni. Oprawka źródła światła powinna być wykonana z porcelany lub innego materiału, natomiast nie dopuszcza się stosowania oprawek z tworzyw sztucznych. Klips zamykający klosz powinien być wykonany ze stali nierdzewnej lub aluminium. Zamawiający dopuszcza aby układ zapłonowy mocowany był do płyty z tworzywa sztucznego, jak również z innego materiału oraz demontowany z oprawy bez użycia narzędzi. Oprawy oświetlenia drogowego muszą być wyposażone w system mikrowentylacji zapewniający oddychanie oprawy. Średnia trwałość źródeł światła opraw ulicznych, potwierdzona w karcie katalogowej produktu, powinna być na poziomie minimum 22.000 godzin świecenia dla uszkodzeń nie większych niż 20%, W oprawach należy zastosować źródła światła o strumieniu świetlnym: - źródło 70 W - co najmniej 6.600 Lm, - źródło 100 W - co najmniej 10.700 Lm, - źródło 150 W - co najmniej 18.000 Lm, Źródła światła wszystkich zastosowanych mocy muszą być tego samego producenta. Zastosowane przez wykonawcę oprawy muszą posiadać stopień szczelności: - dla opraw dwukomorowych min. IP 66 dla komory optycznej i min. IP 66 dla komory osprzętu, - dla opraw jednokomorowych min. IP 66 dla całej oprawy oświetlenia ulicznego, Oprawy oświetlenia ulicznego muszą być przystosowane do zasilania napięciem 230 V, 50 Hz. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) wymianę 438 szt. istniejących opraw oświetleniowych - Oprawy o mocy 70W- 419 szt. - Oprawy o mocy 100W- 18 szt. - Oprawy o mocy 150W- 1 szt. 2) wymiana zegarów sterujących oświetleniem ulicznym - 58 szt. na zegary sterowane drogą radiową. 3) wykonanie robót demontażowych : - zdemontowane źródła światła Wykonawca zobowiązany jest do przekazania do utylizacji wyspecjalizowanemu podmiotowi na swój koszt; protokół z utylizacji Wykonawca przekaże Zamawiającemu. - pozostałe zdemontowane materiały, które są własnością Zakładu Energetycznego - Rejon Energetyczny Wyszków, Wykonawca przekaże właścicielowi. Wykonawca powinien sporządzić protokół przekazania zdemontowanych materiałów, który przekaże Zamawiającemu. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do: 1) Dokonania uzgodnień przed realizacją modernizacji dotyczących robót energetycznych z właściwym Zakładem Energetycznym (koszty dopuszczeń ponosi Wykonawca). 2) Uzyskania zgody na zajęcie pasa drogowego z właścicielem drogi (koszty zajęcia pasa drogowego ponosi Wykonawca). 3) Wykonania organizacji ruchu oraz oznakowania odcinak drogi na czas wykonywania robót. 4) Wykonania inwentaryzacji opraw oświetleniowych po realizacji robót modernizacyjnych z podziałem na obwody oświetlenia ulicznego i numeracją słupów, na których zostały zainstalowane oprawy (schematy jednokreskowe). 5) Przywrócenia terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu robót. 6) Wykonania wszelkich prac pomocniczych i towarzyszących niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 7) Konserwacji całości systemu oświetlenia (788 punktów świetlnych) obejmująca utrzymanie sprawności oświetlenia w czasie 6 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru, a w szczególności: - wymianę uszkodzonych źródeł światła z materiałami, - wymianę uszkodzonych opraw z materiałami, - wymianę zabezpieczeń opraw z materiałami, - pozostałe czynności konserwacyjne obejmujące utrzymanie sprawności oświetlenia ulicznego. 8) Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia usterki systemu oświetlenia ulicznego wykonanego w ramach modernizacji oświetlenia w czasie trwania okresu gwarancyjnego, usterki zgłoszonej telefonicznie lub fax-em przez Zamawiającego: - awarie całych ciągów - 24 godziny - pojedyncze awarie - 5 dni 9) Zamawiający wykonał obliczenia fotometryczne dla określonego typu opraw. Ze względu na to, że w załączniku nr 9A wskazany został typ oprawy dla której zostały wykonane obliczenia fotometryczne, Zamawiające dopuszcza składanie ofert równoważnych. Wykonawca składający ofertę na oprawach wskazanych w obliczeniach fotometrycznych zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia, że w swojej ofercie zastosował oprawy wskazane w obliczeniach fotometrycznych opadając typ oprawy oraz zastosowane źródła światła, natomiast jeśli wykonawca zastosuje oprawy równoważne z wykorzystaniem opraw innych niż w skazane w załączniku nr 9A w swojej ofercie musi wykazać spełnienie niżej wymienionych warunków: a) Dla potwierdzenia, że oferowane oprawy i źródła światła spełniają wymagania postawione przez Zamawiającego do oferty należy dołączyć: - karty katalogowe oraz deklaracje zgodności na znak CE dla proponowanych opraw oświetleniowych i źródeł światła, - próbki proponowanych przez Wykonawcę opraw oświetleniowych, po jednej oprawie dla każdej proponowanej mocy tj. 70W, 100W, 150W b) Dla potwierdzenia, że oferowane oprawy oświetlenia ulicznego będą spełniać wymagania oświetleniowe zawarte w załączonych obliczeniach fotometrycznych i zgodne z normą PN-EN 13201 do oferty należy załączyć obliczenia fotometryczne dla proponowanych opraw. Obliczenia należy wykonać dla wszystkich charakterystycznych odcinków dróg zgodnie z załączonymi w załączniku nr 9A do SIWZ przykładowymi obliczeniami. Obliczenia muszą potwierdzać, że proponowane oprawy zapewniają nie gorsze parametry oświetleniowe niż te zaproponowane w obliczeniach przykładowych z załącznika nr 9A. Zamawiający dopuszcza natomiast mogą być niższe od wskazanych w obliczeniach fotometrycznych w załączniku nr 9A o 20%, natomiast nie mogą być gorsze niż określa to norma. Wszystkie parametry jak luminacja średnia, całkowita równomierność luminacji, równomierność wzdłużna luminacji, współczynnik olśnienia oraz współczynnik oświetlenia pobocza muszą spełniać wymagania określone powyżej. Obliczenia muszą być wykonane zgodnie z obliczeniami przykładowymi tzn. maja zawierać wszystkie parametry jakie zawierają obliczenia przykładowe i mają być wykonane na podstawie tych samych danych tj. szerokość drogi, wysokość zawieszenia oprawy, wysunięcie oprawy nad jezdnie, odstęp między oprawami, strumień źródła światła itd. c) Dla potwierdzenia, że obliczenia zostały wykonane prawidłowo, Wykonawca do swojej oferty dołączy dane techniczne rozsyłu światła opraw oświetleniowych tj. całej bryły światłości w formie elektronicznej bazy danych (np. plików LDT) umożliwiających na ich podstawie dokonanie wyliczeń parametrów oświetleniowych drogi w ogólnie dostępnym programie komputerowym do wspomagania obliczeń ( np. RELUX lub DIALUX). Dotyczy to wyłącznie opraw wymienionych w ofercie przetargowej. 10) Zamawiający zastrzega sobie prawo, na etapie realizacji inwestycji, przekazania wybranych opraw oświetleniowych do badania w jednostce badawczej posiadającej akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w celu potwierdzenia parametrów technicznych zawartych w ofercie wykonawcy. 11) Przed przystąpieniem do sporządzenia oferty, zaleca się dokonanie wizji w terenie w celu szczegółowego zapoznania się z przedmiotem zamówienia. 12) Wykonawcy zobowiązani są do opracowania kosztorysu ofertowego szczegółowego (uwzględniającego koszty materiału, robocizny oraz sprzętu) na podstawie przedmiarów robót. Zamawiający sprawdzi zgodność zaoferowanej ceny z przedstawionymi kosztorysami ofertowymi. 13) Rozliczenie w wykonawca nastąpi po wykonaniu wszystkich robót w terminie 21 dni od dnia prawidłowo złożonej faktury. Wykonawca będzie mógł wystawić fakturę w momencie odebrania robót i podpisania protokołu końcowego robót. 14) Zamawiający żąda udzielenia przez Wykonawców w swojej ofercie gwarancji co najmniej na niżej wymieniony okres: - gwarancja na wykonane roboty budowlane - min 36 miesięcy - gwarancja na zastosowane materiały a w szczególności oprawy oświetleniowe- min 36 miesięcy - gwarancja na zastosowane źródła światła - min. 24 miesiące 15) Szczegółowy zakres robót zawiera dołączona do niniejszej specyfikacji dokumentacja budowlana, specyfikacje techniczne oraz przedmiary robót. 16) Minimalne wymagane parametry techniczne dla opraw i źródeł światła zastosowanych do modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Somianka zostały opisane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 17) W ramach zadania Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia wszystkich lamp oraz zegarów do dnia 18.12.2012r. w miejsce wskazane przez Zamawiającego, natomiast wymiana i montaż lamp przewidzianych w przedmiarze robót może zostać wykonana przez Wykonawcę w 2013r. Za dostarczone materiały Zamawiający zapłaci Wykonawcy w momencie dostarczenia wszystkich produktów w roku 2012, natomiast za wymianę i montaż lamp Zamawiający zapłaci Wykonawcy w momencie dokonania wymiany i montaży lecz nie później niż do 30.01.2013r. na podstawie protokołu odbioru. 18) Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania zapłaty za całość wykonanych robot w roku 2012, jeżeli Wykonawca dokona wymiany i montażu wszystkich lamp wskazanych w przedmiarze i projekcie do 18.12.2012r. Uwaga: Jeśli w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty oraz pochodzenie urządzeń i materiałów należy je traktować, jako propozycje projektanta. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych lub lepszych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Ponadto zamienne urządzenia przyjęte do wyceny: - winny spełniać funkcję, jakiej mają służyć, - winny być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami, aby zespół urządzeń dawał zamierzony (zaprojektowany) efekt, - nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu robót budowlanych. - posiadać właściwości takie same jak opisane w przedmiocie zamówienia lub wyższe..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 45.31.12.00 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45.31.23.11 - Montaż instalacji piorunochronnej .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 289734,96 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 235453,72

  • Oferta z najniższą ceną: 235453,72 / Oferta z najwyższą ceną: 486739,48

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII

więcej: Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.