Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2013-11-22

Żagań: Dostawa mięsa, drobiu i wędlin do Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaganiu w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014

Numer ogłoszenia: 479158 - 2013; data zamieszczenia: 22.11.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Pstrowskiego 3, 68-100 Żagań, woj. lubuskie, tel. 0-68 4781454/55, faks 0-68 4781454/55.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa mięsa, drobiu i wędlin do Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaganiu w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa mięsa, drobiu i wędlin do Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaganiu w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 według poniższego zestawienia:

L.p. Przedmiot zamówienia Jednostka miary Ilość

1. Boczek wędzony Kg 400
2. Filet z piersi z kurczaka świeżego Kg 500
3. Flaki wołowe blanszowane Kg 250
4. Kiełbasa zwyczajna lub równoważna Kg 650
5. Kaszanka jęczmienna w cienkim jelicie Kg 600
6. Kości wieprzowe Kg 900
7. Kurczak świeży cały Kg 300
8. Karkówka wieprzowa bez kości Kg 450
9. Łopatka wieprzowa bez kości Kg 800
10. Mięso mielone wieprzowe z łopatki Kg 300
11. Porcja rosołowa z kurczaka Kg 200
12. Schab wieprzowy bez kości Kg 600
13. Szynka wieprzowa bez kości Kg 200
14. Serca wieprzowe Kg 200
15. Skrzydełka kurczaka Kg 300
16. Udka kurczaka Kg 900
17. Wątróbka drobiowa z kurczaka Kg 300
18. Wątroba wieprzowa Kg 250
19. Wołowina antrykot z kością Kg 100
20. Żeberka wieprzowe mięsne Kg 700
21. Żołądki drobiowe z kurczaka Kg 150
22. Parówki cienkie wieprzowe Kg 400
23. Pasztetowa drobiowa w osłonce sztucznej Kg 250

24. Salceson wieprzowy typu włoskiego lub równoważny kg 200

Cykliczne dostawy mięsa, drobiu i wędlin powinny być realizowane w następnym dniu od złożenia zamówienia, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 10.00.
Mięso, drób i wędliny zamawiane będą przez pracownika Zamawiającego telefonicznie, z podaniem rodzaju oraz ilości produktów.
Cykliczne dostawy realizowane będą środkiem transportu Wykonawcy i na jego koszt do siedziby Zamawiającego znajdującej się w Żaganiu przy ul. Pstrowskiego 3.

Dodatkowe informacje do przedmiotu zamówienia:

1. Wykonawca odpowiedzialny jest za zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia.
2. Dostawa mięsa, drobiu i wędlin powinna odbywać się środkiem transportu spełniającym obowiązujące wymagania sanitarne.
3. Wykonawca odpowiedzialny jest za terminowe wykonanie zamówienia.
4. Każda dostawa towaru wymagająca załączenia handlowego dokumentu identyfikacyjnego musi posiadać taki dokument.
5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania mięsa, drobiu i wędlin w pierwszej klasie jakości.
6. Mięso, drób i wędliny muszą być dostarczane w ich początkowym okresie przydatności do spożycia,
7. Dostarczane mięso, drób i wędliny muszą być dobrej jakości pod względem organoleptycznym (wygląd, smak, zapach).
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy odbioru dostarczanych produktów
w przypadku stwierdzenia ich wad jakościowych.
9. W razie stwierdzenia dostawy mięsa, drobiu i wędlin złej jakości, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznej wymiany towaru.
10. Dostawy winny odbywać się w odpowiednio przystosowanych pojemnikach (opakowaniach) stanowiących własność Wykonawcy i spełniających wymagania przewidziane do przechowywania żywności. Opakowania zwrotne Zamawiający zwróci przy kolejnej dostawie..II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

15.10.00.00 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • W zakresie posiadania przez Wykonawcę uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, Zamawiający nie precyzuje żadnych warunków,


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna za spełniającego ten wymóg Wykonawcę, który w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał co najmniej jedną dostawę, odpowiadającą przedmiotowi zamówienia o wartości brutto nie mniejszej jak 40.000 zł.
   Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca złoży wraz z ofertą dokument określony w punkcie 6.1 litera b SIWZ.
   Wykonawcy występujący wspólnie powyższy warunek mogą spełnić łącznie.
   Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz składając dokumenty dotyczące tego przedmiotu określone w punkcie 6.2 SIWZ.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Zamawiający nie precyzuje żadnego warunku.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający nie precyzuje żadnego warunku.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający nie precyzuje żadnego warunku.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;


 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Poświadczenie dotyczące dostaw okresowych lub ciągłych powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
  Wykonawca, w miejsce poświadczenia może złożyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostawy (tzw. referencje), określone w § 1 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz.1817).
  Jeżeli Wykonawca nie jest w stanie z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze uzyskać wymagane poświadczenia może złożyć oświadczenie o należytym bądź nienależytym wykonaniu dostawy.
  W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, a w stosunku do których Zamawiający żąda poświadczeń, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów- poświadczeń;;III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;


 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


Zamawiający na podstawie art.144 ust.1i2 Ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

W zakresie wartości wynagrodzenia:
w przypadku zmniejszenia zapotrzebowania na dostawę mięsa, drobiu i wędlin Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia ilości dostarczanych produktów o maksymalnie 20% ilości wskazanych w zawartej umowie. Z tytułu zmniejszenia ilości dostarczanych artykułów żywnościowych nie przysługują Wykonawcy żadne roszczenia cywilnoprawne.
W zakresie cen towarów:
w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana cen wynikająca ze zmiany stawki podatku od towarów i usług wymaga zawarcia aneksu do umowy.
w przypadku obniżenia cen jednostkowych poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia, bez obniżania jakości dostarczanych produktów. Obniżenie cen jednostkowych przez Wykonawcę nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.zagan.pl BIP

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ośrodek Pomocy Społecznej w Żaganiu ul. Pstrowskiego 3 68-100 Żagań, pokój nr 4..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej w Żaganiu ul. Pstrowskiego 3 68-100 Żagań, pokój nr 19..


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z ŻAGANIA PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Żaganiu » więcej : Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU