eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tychy › Udostępnienie włókien światłowodowych na potrzeby transmisji danych w latach 2014-2015.

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2013-11-18

Tychy: Udostępnienie włókien światłowodowych na potrzeby transmisji danych w latach 2014-2015.
Numer ogłoszenia: 469876 - 2013; data zamieszczenia: 18.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Prezydent Miasta Tychy , Al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy, woj. śląskie, tel. (032) 7763333, faks (032) 7763344.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umtychy.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udostępnienie włókien światłowodowych na potrzeby transmisji danych w latach 2014-2015..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udostępnienie włókien światłowodowych na potrzeby transmisji sygnału z Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Tychy - SMWMT (wizja, sterowanie), sieci INFOKIOSKÓW oraz połączeń rozszerzających sieć LAN Urzędu Miasta Tychy. Standardem medium transmisyjnego jest światłowód SM 9/125 zakończony złączem SC/APC. W przypadku transmisji sygnału SMWMT oraz INFOKIOSKÓW Zamawiający wymaga, aby zestawione połączenia były wykonane możliwie najkrótszą drogą. Dla SMWMT włókna musza być zakończone w szafie znajdującej się przy każdym punkcie wizyjnym, dla INFOKIOSKÓW - bezpośrednio w urządzeniach. Kamery wyposażone są w urządzenia do transmisji wizji i danych. W przypadku połączeń dla sieci LAN Zamawiający wymaga zestawienia łączy bezpośrednich (bez użycia urządzeń pasywnych i aktywnych na całej długości łącza). Wszystkie połączenia muszą zostać wykonane na odseparowanych fizycznie parach włókien światłowodowych. W zakresie połączeń opisanych w zadaniach 1-4 Zamawiający korzysta aktualnie z istniejącej infrastruktury światłowodowej. Koszty prac związanych ze zmianą medium transmisyjnego ponosi Wykonawca. Wszystkie prace związane z przyłączeniem do nowej sieci muszą zostać wykonane w ścisłym porozumieniu z Zamawiającym aby zminimalizować wpływ na prowadzony monitoring, działanie INFOKIOSKÓW oraz sieci LAN. Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji powykonawczej zawierającej szczegółowy opis połączeń wraz z pomiarami reflektometrycznymi. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 4 części..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  • Zamawiający przewiduje udzielenie ww. zamówień w wysokości do 30% zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.22.81.00 - (2) Usługi transmisji sygnału telewizyjnego 72.31.80.00 - Usługi przesyłu danych 32.56.20.00 - Kable światłowodowe .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Zadanie nr 1: 4 500,00 PLN (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100 PLN) Zadanie nr 2: 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100 PLN) Zadanie nr 4: 1 700,00 PLN (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych 00/100 PLN) 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem z konta na konto na rachunek bankowy zamawiającego: Bank PKO Bank Polski S.A. 73 1020 2528 0000 0902 0267 5213 Kod Swift (wymagany przy przelewach międzynarodowych): BPKOPLPW b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). W przypadku wniesienia wadium w formach określonych w ppkt b do e dokument winien być wystawiony na Gminę Miasta Tychy, Al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy. Niniejszy dokument należy dołączyć do oferty. 4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp. 5. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z art. 46 ust. 1, 1a i 2 ustawy Pzp. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4 a ustawy Pzp tj; zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp.

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) załącznik nr 1 do SIWZ - wypełniony formularz oferty, b) dowód wpłaty wadium, c) pełnomocnictwo lub umowa podmiotów występujących wspólnie wskazujące, że osoba występująca w imieniu wykonawcy jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to z załączonych do oferty dokumentów,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty. Warunki tej zmiany są następujące: W przypadku zmian przepisów bezwzględnie obowiązujących na które Umowa się powołuje, w szczególności przepisów dotyczących stawki podatku od towarów i usług, oraz w przypadku innych zmian postanowienia niniejszej Umowy mogą zostać zmienione wyłącznie za zgodą Stron na drodze obustronnie podpisanego aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.umtychy.pl/zamowienia-publiczne/jednostki-organizacyjne-urzedu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikację w wersji papierowej można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Tychy, Al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy - Wydział Zamówień Publicznych, pok. 808.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.11.2013 godzina 10:15, miejsce: Urząd Miasta Tychy, Al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy - Wydział Zamówień Publicznych, pok. 808.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.