eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jordan闚 › Organizacja zielonej szko造 - Morze Ba速yckie

Ten przetarg zosta ju zako鎍zony. Zobacz wynik tego przetarguOg這szenie z dnia 2011-03-17

Jordan闚: Organizacja zielonej szko造 - Morze Ba速yckie
Numer og這szenia: 46756 - 2011; data zamieszczenia: 17.03.2011
OGΜSZENIE O ZAM紟IENIU - us逝gi

Zamieszczanie og這szenia: obowi您kowe.

Og這szenie dotyczy: zam闚ienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny O鈔odek Administracji Szk馧 i Przedszkoli w Jordanowie , ul. Rynek 2, 34-240 Jordan闚, woj. ma這polskie, tel. 018 26 93 514, faks 018 26 93 526.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Administracja samorz康owa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

II.1) OKRE印ENIE PRZEDMIOTU ZAM紟IENIA

II.1.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego: Organizacja zielonej szko造 - Morze Ba速yckie.

II.1.2) Rodzaj zam闚ienia: us逝gi.

II.1.3) Okre郵enie przedmiotu oraz wielko軼i lub zakresu zam闚ienia: Organizacja 7 zielonych szk馧 dla 352 uczni闚 klas IV-VI oraz I gimnazjum oraz 28 opiekun闚 (陰cznie 379 os鏏) - wg ilo軼i i rodzaj闚 okre郵onych w wykazie stanowi帷ym za陰cznik nr 5 do SIWZ. Organizacja przejazdu 7 grup (352 uczni闚 oraz 28 opiekun闚) na Zielon szko喚 nad morze - wg podzia逝 wykazanego w za陰czniku nr 6 SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje si udzielenie zam闚ie uzupe軟iaj帷ych: nie.

II.1.5) Wsp鏊ny S這wnik Zam闚ie (CPV): 55.24.00.00 - Us逝gi w zakresie o鈔odk闚 i dom闚 wypoczynkowych 60.14.00.00 - (1) Nieregularny transport os鏏 63.50.00.00 - Us逝gi biur podr騜y, podmiot闚 turystycznych i pomocy turystycznej .

II.1.6) Czy dopuszcza si z這瞠nie oferty cz窷ciowej: tak, liczba cz窷ci: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAM紟IENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako鎍zenie: 15.06.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam闚ienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEΛIANIA TYCH WARUNK紟

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre郵onej dzia豉lno軼i lub czynno軼i, je瞠li przepisy prawa nak豉daj obowi您ek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

  • Spe軟ienie wymog闚 nale篡 potwierdzi poprzez z這瞠nie odpowiedniego o鈍iadczenia.

 • III.3.2) Wiedza i do鈍iadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

  • Spe軟ienie wymog闚 nale篡 potwierdzi poprzez z這瞠nie odpowiedniego o鈍iadczenia.

 • III.3.3) Potencja techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

  • Spe軟ienie wymog闚 nale篡 potwierdzic poprzez z這瞠nie odpowiedniego o鈍iadczenia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam闚ienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

  • Spe軟ienie wymog闚 nale篡 potwierdzi poprzez z這瞠nie odpowiedniego o鈍iadczenia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

  • Spe軟ienie wymog闚 nale篡 potwierdzic poprzez z這瞠nie odpowiedniego o鈍iadczenia.

III.4) INFORMACJA O O名IADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ DOSTARCZY WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEΛIANIA WARUNK紟 UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spe軟iania przez wykonawc warunk闚, o kt鏎ych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr鏂z o鈍iadczenia o spe軟ieniu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, nale篡 przed這篡:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale篡 przed這篡:

  • o鈍iadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z w豉軼iwego rejestru, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo sk豉dania ofert, a w stosunku do os鏏 fizycznych o鈍iadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.7) Czy ogranicza si mo磧iwo嗆 ubiegania si o zam闚ienie publiczne tylko dla wykonawc闚, u kt鏎ych ponad 50 % pracownik闚 stanowi osoby niepe軟osprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zam闚ienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni窺za cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona b璠zie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na kt鏎ej jest dost瘼na specyfikacja istotnych warunk闚 zam闚ienia: www.gmina-jordanow.pl
Specyfikacj istotnych warunk闚 zam闚ienia mo積a uzyska pod adresem: Gminny O鈔odek Administracji Szk馧 i Przedszkoli w Jordanowie, Rynek 2, 34-240 Jordan闚. Godziny pracy: 7.30-15.30.

IV.4.4) Termin sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu lub ofert: 25.03.2011 godzina 14:45, miejsce: Gminny O鈔odek Administracji Szk馧 i Przedszkoli w Jordanowie, Rynek 2, 34-240 Jordan闚. Godziny pracy: 7.30-15.30.

IV.4.5) Termin zwi您ania ofert: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz帷e finansowania projektu/programu ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Wyjazdy (Zielone szko造) organizowane b璠 w ramach realizacji projektu Szansa na miar sukcesu, kt鏎ego Beneficjentem jest Gmina Jordan闚, prowadzonego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, Priorytet IX - Rozw鎩 kompetencji i wykszta販enia w regionach, Dzia豉nie 9.1 - Wyr闚nanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jako軼i us逝g edukacyjnych 鈍iadczonych w systemie o鈍iaty, Poddzia豉nie 9.1.2 - Wyr闚nanie szans edukacyjnych uczni闚 z grup o utrudnionym dost瘼ie do edukacji oraz zmniejszanie r騜nic w jako軼i us逝g edukacyjnych. Realizatorem projektu jest Gminny O鈔odek Administracji Szk馧 i Przedszkoli w Jordanowie..

IV.4.17) Czy przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odk闚 pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odk闚 z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt鏎e mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia: nie

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.

Strona korzysta z plik闚 cookies w celu realizacji us逝g i zgodnie z Polityk Prywatno軼i. Mo瞠sz okre郵i warunki przechowywania lub dost瘼u do plik闚 cookies w Twojej przegl康arce.