eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › zaprojektowanie i wybudowanie dwóch przejść dla zwierząt w ramach Projektu ISPA/FS 2000/PL/16/P/PT/003 Modernizacja linii kolejowej E 20, odcinek Rzepin - granica państwa

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2006-09-07

POZYCJA 46681

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Warszawa: zaprojektowanie i wybudowanie dwóch przejść dla zwierząt w ramach Projektu ISPA/FS 2000/PL/16/P/PT/003 Modernizacja linii kolejowej E 20, odcinek Rzepin - granica państwa Publikacja obowiązkowa.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., do kontaktów: Artur Błachnio, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4733574, fax 033 4732404, e-mail: a.blachnio@pkp.com.pl. Adresy internetowe Ogólny adres internetowy zamawiającego (URL): www.plk-sa.pl Adres profilu nabywcy (URL): Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów (URL): Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty należy przesyłać na adres: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Artur Błachnio, ul. Targowa 74, skrzydło B, przyziemie, pokój 04, 03-734 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4732404, fax 022 4733574, e-mail: a.blachnio@pkp.com.pl. 2) Rodzaj zamawiającego i główny przedmiot lub przedmioty działalności: spółka prawa handlowego; transport liniami kolejowymi. Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających: Nie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis 1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i wybudowanie dwóch przejść dla zwierząt w ramach Projektu ISPA/FS 2000/PL/16/P/PT/003 Modernizacja linii kolejowej E 20, odcinek Rzepin - granica państwa. 1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług: roboty budowlane, zaprojektowanie i wykonanie. Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych: Polska, Województwo Lubuskie, Puszcza Rzepińska, w rejonie linii kolejowej E20 (km 466,7, tj. 34a, 170i, 170j wg oddziałów leśnych oraz km 470,1, tj. 208f, 208g wg oddziałów leśnych. 1.3) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego. 1.4) Informacje na temat umowy ramowej: Czas trwania umowy ramowej: Wartość umowy ramowej: Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone: 1.5) Określenie przedmiotu zamówienia: Zadanie będzie polegać na zaprojektowaniu i wybudowaniu dwóch przejść dla zwierząt nad torami linii nr 3 w kilometrach: 466,778 i 470,199. Przedmiot zamówienia składa się z dwóch etapów obejmujących: - Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej dwóch przejść dla zwierząt w postaci wiaduktów nad linią kolejową, uzyskanie niezbędnych pozwoleń i decyzji wymaganych w procesie inwestycyjnym - Budowę dwóch wiaduktów nad linią kolejową, z usunięciem wynikających z tego kolizji z istniejącą infrastrukturą. Optymalne wkomponowanie w otoczenie wybudowanych wiaduktów 1.6) Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego: Nie dotyczy 1.7) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 45.00.00.00 - Roboty budowlane Kod CPV wg słownika 2008: 45.00.00.00 - Roboty budowlane Oryginalny kod CPV: 74.23.20.00 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Kod CPV wg słownika 2008: 71.32.00.00 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Oryginalny kod CPV: 74.23.00.00 - Usługi inżynieryjne Kod CPV wg słownika 2008: 71.30.00.00 - Usługi inżynieryjne Oryginalny kod CPV: 45.11.12.91 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu Kod CPV wg słownika 2008: 45.11.12.91 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu Oryginalny kod CPV: 45.20.00.00 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Kod CPV wg słownika 2008: 45.20.00.00 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Oryginalny kod CPV: 45.11.27.10 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych Kod CPV wg słownika 2008: 45.11.27.10 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych Oryginalny kod CPV: 45.21.33.50 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z różnymi środkami transportu Kod CPV wg słownika 2008: 45.21.33.50 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z różnymi środkami transportu 1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie. 1.9) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie. 2) Wielkość lub zakres zamówienia Całkowita wielkość lub zakres: Zamówienie o wartości poniżej 5 278 000 EUR 3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Wymagany; okres w miesiącach: 10

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Warunki dotyczące zamówienia Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 300 000 PLN. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w formach (w zależności od wyboru Wykonawcy) określonych w art. 45 ust. 6 ustawy 2) Warunki udziału Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on wymagania ekonomiczne, finansowe i techniczne Opis warunków udziału w postępowaniu: A. Wykonawca prowadzi działalność obejmującą przedmiot niniejszego zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) Prawo zamówień publicznych. B. Posiadanie przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawca musi spełniać łącznie następujące warunki: a) Dysponować odpowiednio wykwalifikowanym personelem kierowniczym: - Kierownik Budowy posiadający wyższe wykształcenie, 5-letnie doświadczenie jako kierownik budowy lub robót. - Projektant branży mostowej sprawujący także funkcję koordynatora wielobranżowego zespołu projektowego posiadający uprawnienia określone w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, należący do Izby Inżynierów Budownictwa, - Geodeta posiadający wykształcenie wyższe z doświadczeniem przy obsłudze minimum dwóch inwestycji związanych z modernizacją lub budową linii kolejowej posiadający uprawnienia zawodowe w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji. - Geotechnik posiadający wykształcenie wyższe z doświadczeniem przy obsłudze minimum dwóch inwestycji związanych z modernizacją lub budową linii kolejowej oraz posiadający uprawnienia geologiczne. - Kierownik robót w specjalności mostowej posiadający wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane w określonej specjalności - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz należący do Izby Inżynierów Budownictwa - Kierownik robót w specjalności sterowanie ruchem kolejowym i łączności, posiadający wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane w określonej specjalności - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz należący do Izby Inżynierów Budownictwa. - Kierownik robót w specjalności sieć trakcyjna, zasilanie, energetyka kolejowa posiadający wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane w określonej specjalności - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz należący do Izby Inżynierów Budownictwa. b) Dysponować, co najmniej niezbędnym sprzętem takim jak (lub równoważnym): - 2 żurawie samochodowe lub kolejowe o udźwigu dostosowanym do ciężaru poszczególnych elementów konstrukcji (40 do 100 Mg). - spycharka gąsienicowa, - zagęszczarka spalinowa lub ubijak spalinowy dla zagęszczania nasypu. c) Wykonawca winien wykazać wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) minimum jednego zamówienia o podobnym charakterze o wartości nie mniejszej niż 3 500 000 euro. Jako roboty o podobnym charakterze traktuje się roboty polegające na budowie wiaduktów, przepustów. C. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia polegające na spełnieniu łącznie następujących warunków: a) Posiadać w każdym z ostatnich 3 lat obrotowych (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres) przychód netto ze sprzedaży w wysokości nie mniejszej niż 3 500 000 EUR b) Posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000 EUR. c) Posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605). Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ad. A 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 2. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 u.p.z.p. (Dz.U. z 2004r.,Nr 19, poz. 177 ze zm), (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 3. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 u.p.z.p. (Dz.U. z 2004r.,Nr 19, poz. 177 ze zm.), (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 4. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert). 5. Oświadczenie o spełnianiu przesłanek zawartych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) sporządzone według wzoru stanowiącego Formularz nr 2 do IDW. Ad. B 1. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także przewidywanej funkcji w realizacji zamówienia (sporządzony według wzorów stanowiących Formularz nr 3 i 4 do IDW), 2. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą kierować projektowaniem i wykonaniem niniejszego zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016) oraz warunkami określonymi w pkt. B.a). 3. Wykaz (sporządzony według wzoru stanowiącego Formularz nr 5 do IDW) niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia urządzeń oraz sprzętu, jakimi dysponuje Wykonawca. 4. Wykaz wykonanych robót budowlanych (sporządzony według wzoru stanowiącego Formularz nr 6 do IDW) zawierający potwierdzenie realizacji przez Wykonawcę robót o wymaganym charakterze i zakresie podczas ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania. 5. Dokumenty potwierdzające, że roboty, o których mowa wyżej zostały wykonane należycie (zgodne z wymaganiami opisanymi w pkt. 11 IDW). Ad. C 1. Część sprawozdania finansowego, tj. bilans oraz rachunek zysków i strat, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu (bez raportu), a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności za ostatnie 3 lata obrotowe a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. Dokumenty wskazane w poprzednim zdaniu muszą potwierdzać uzyskanie przez Wykonawcę w każdym z ostatnich 3 lat obrotowych wymaganego przychodu netto ze sprzedaży. Informacje, o których mowa powyżej muszą być również przedstawione w formie streszczenia, sporządzonego na podstawie wzoru stanowiącego Formularz nr 7 do IDW 2. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy. 3. Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia 1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 2) Kryteria oceny ofert 2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie. 3) Informacje administracyjne 3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.plk-sa.pl. Opłata: 122 Waluta PLN. Warunki i sposób płatności: Płatne przelewem na konto: Raiffeisen Bank Polska 76 1750 0009 0000 0000 0093 0121. Wykonawca zobowiązany jest podać w treści przelewu bankowego numer sprawy nadany przez zamawiającego "ISPA/FS 2000/PL/16/P/PT/003-04". Podana cena zawiera VAT. Cena nie obejmuje kosztów przesyłki. Kopię potwierdzenia dokonania przelewu należy dołączyć do wniosku o wydanie SIWZ. We wniosku należy wpisać dane, które zostaną wpisane do faktury (nazwa, adres, NIP) oraz adres i e-mail, na który należy przesyłać korespondencję związaną z postępowaniem. 3.2) Opis potrzeb i wymagań umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu: 3.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.10.2006 godzina 12:00. 3.4) Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty: polski. 3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 3.6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 04.10.2006, godzina 12:30, Warszawa, ul. Targowa 74, skrzydło B, przyziemie, sala nr 012.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak.; Projekt ISPA/FS nr 2000/PL/16/P/PT/003 - Modernizacja linii kolejowej E 20, odcinek Rzepin - granica państwa 2) Informacje dodatkowe: 3) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 31.08.2006.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.