Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2006-09-07


POZYCJA 46681


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Warszawa: zaprojektowanie i wybudowanie dwóch przejść dla zwierząt w ramach Projektu ISPA/FS 2000/PL/16/P/PT/003 Modernizacja linii kolejowej E 20, odcinek Rzepin - granica państwa
Publikacja obowiązkowa.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., do kontaktów: Artur Błachnio, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4733574, fax 033 4732404, e-mail: a.blachnio@pkp.com.pl.
Adresy internetowe
Ogólny adres internetowy zamawiającego (URL): www.plk-sa.pl
Adres profilu nabywcy (URL):
Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów (URL):
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.
Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty należy przesyłać na adres: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Artur Błachnio, ul. Targowa 74, skrzydło B, przyziemie, pokój 04, 03-734 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4732404, fax 022 4733574, e-mail: a.blachnio@pkp.com.pl.
2) Rodzaj zamawiającego i główny przedmiot lub przedmioty działalności: spółka prawa handlowego; transport liniami kolejowymi.
Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających: Nie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Opis
1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i wybudowanie dwóch przejść dla zwierząt w ramach Projektu ISPA/FS 2000/PL/16/P/PT/003 Modernizacja linii kolejowej E 20, odcinek Rzepin - granica państwa.
1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług: roboty budowlane, zaprojektowanie i wykonanie.
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych: Polska, Województwo Lubuskie, Puszcza Rzepińska, w rejonie linii kolejowej E20 (km 466,7, tj. 34a, 170i, 170j wg oddziałów leśnych oraz km 470,1, tj. 208f, 208g wg oddziałów leśnych.
1.3) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.
1.4) Informacje na temat umowy ramowej:
Czas trwania umowy ramowej:
Wartość umowy ramowej:
Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone:
1.5) Określenie przedmiotu zamówienia: Zadanie będzie polegać na zaprojektowaniu i wybudowaniu dwóch przejść dla zwierząt nad torami linii nr 3 w kilometrach: 466,778 i 470,199.
Przedmiot zamówienia składa się z dwóch etapów obejmujących:
- Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej dwóch przejść dla zwierząt w postaci wiaduktów nad linią kolejową, uzyskanie niezbędnych pozwoleń i decyzji wymaganych w procesie inwestycyjnym
- Budowę dwóch wiaduktów nad linią kolejową, z usunięciem wynikających z tego kolizji z istniejącą infrastrukturą.
Optymalne wkomponowanie w otoczenie wybudowanych wiaduktów
1.6) Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego: Nie dotyczy
1.7) Wspólny słownik zamówień (CPV):

Oryginalny kod CPV: 45.00.00.00 - Roboty budowlane

Kod CPV wg słownika 2008: 45.00.00.00 - Roboty budowlane
Oryginalny kod CPV: 74.23.20.00 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Kod CPV wg słownika 2008: 71.32.00.00 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Oryginalny kod CPV: 74.23.00.00 - Usługi inżynieryjne

Kod CPV wg słownika 2008: 71.30.00.00 - Usługi inżynieryjne
Oryginalny kod CPV: 45.11.12.91 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Kod CPV wg słownika 2008: 45.11.12.91 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Oryginalny kod CPV: 45.20.00.00 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Kod CPV wg słownika 2008: 45.20.00.00 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Oryginalny kod CPV: 45.11.27.10 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

Kod CPV wg słownika 2008: 45.11.27.10 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
Oryginalny kod CPV: 45.21.33.50 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z różnymi środkami transportu

Kod CPV wg słownika 2008: 45.21.33.50 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z różnymi środkami transportu

1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
1.9) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
2) Wielkość lub zakres zamówienia
Całkowita wielkość lub zakres: Zamówienie o wartości poniżej 5 278 000 EUR
3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Wymagany; okres w miesiącach: 10

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) Warunki dotyczące zamówienia
Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 300 000 PLN. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w formach (w zależności od wyboru Wykonawcy) określonych w art. 45 ust. 6 ustawy
2) Warunki udziału
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on wymagania ekonomiczne, finansowe i techniczne
Opis warunków udziału w postępowaniu: A. Wykonawca prowadzi działalność obejmującą przedmiot niniejszego zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) Prawo zamówień publicznych.
B. Posiadanie przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia.
Wykonawca musi spełniać łącznie następujące warunki:
a) Dysponować odpowiednio wykwalifikowanym personelem kierowniczym:
- Kierownik Budowy posiadający wyższe wykształcenie, 5-letnie doświadczenie jako kierownik budowy lub robót.
- Projektant branży mostowej sprawujący także funkcję koordynatora wielobranżowego zespołu projektowego posiadający uprawnienia określone w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, należący do Izby Inżynierów Budownictwa,
- Geodeta posiadający wykształcenie wyższe z doświadczeniem przy obsłudze minimum dwóch inwestycji związanych z modernizacją lub budową linii kolejowej posiadający uprawnienia zawodowe w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji.
- Geotechnik posiadający wykształcenie wyższe z doświadczeniem przy obsłudze minimum dwóch inwestycji związanych z modernizacją lub budową linii kolejowej oraz posiadający uprawnienia geologiczne.
- Kierownik robót w specjalności mostowej posiadający wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane w określonej specjalności - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz należący do Izby Inżynierów Budownictwa
- Kierownik robót w specjalności sterowanie ruchem kolejowym i łączności, posiadający wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane w określonej specjalności - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz należący do Izby Inżynierów Budownictwa.
- Kierownik robót w specjalności sieć trakcyjna, zasilanie, energetyka kolejowa posiadający wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane w określonej specjalności - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz należący do Izby Inżynierów Budownictwa.
b) Dysponować, co najmniej niezbędnym sprzętem takim jak (lub równoważnym):
- 2 żurawie samochodowe lub kolejowe o udźwigu dostosowanym do ciężaru poszczególnych elementów konstrukcji
(40 do 100 Mg).
- spycharka gąsienicowa,
- zagęszczarka spalinowa lub ubijak spalinowy dla zagęszczania nasypu.
c) Wykonawca winien wykazać wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) minimum jednego zamówienia o podobnym charakterze o wartości nie mniejszej niż 3 500 000 euro. Jako roboty o podobnym charakterze traktuje się roboty polegające na budowie wiaduktów, przepustów.
C. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia polegające na spełnieniu łącznie następujących warunków:
a) Posiadać w każdym z ostatnich 3 lat obrotowych (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres) przychód netto ze sprzedaży w wysokości nie mniejszej niż 3 500 000 EUR
b) Posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000 EUR.
c) Posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605).
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ad. A
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
2. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 u.p.z.p. (Dz.U. z 2004r.,Nr 19, poz. 177 ze zm), (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
3. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 u.p.z.p. (Dz.U. z 2004r.,Nr 19, poz. 177 ze zm.), (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
4. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).
5. Oświadczenie o spełnianiu przesłanek zawartych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) sporządzone według wzoru stanowiącego Formularz nr 2 do IDW.
Ad. B
1. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także przewidywanej funkcji w realizacji zamówienia (sporządzony według wzorów stanowiących Formularz nr 3 i 4 do IDW),
2. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą kierować projektowaniem i wykonaniem niniejszego zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016) oraz warunkami określonymi w pkt. B.a).
3. Wykaz (sporządzony według wzoru stanowiącego Formularz nr 5 do IDW) niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia urządzeń oraz sprzętu, jakimi dysponuje Wykonawca.
4. Wykaz wykonanych robót budowlanych (sporządzony według wzoru stanowiącego Formularz nr 6 do IDW) zawierający potwierdzenie realizacji przez Wykonawcę robót o wymaganym charakterze i zakresie podczas ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania.
5. Dokumenty potwierdzające, że roboty, o których mowa wyżej zostały wykonane należycie (zgodne z wymaganiami opisanymi w pkt. 11 IDW).
Ad. C
1. Część sprawozdania finansowego, tj. bilans oraz rachunek zysków i strat, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu (bez raportu), a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności za ostatnie 3 lata obrotowe a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. Dokumenty wskazane w poprzednim zdaniu muszą potwierdzać uzyskanie przez Wykonawcę w każdym z ostatnich 3 lat obrotowych wymaganego przychodu netto ze sprzedaży.
Informacje, o których mowa powyżej muszą być również przedstawione w formie streszczenia, sporządzonego na podstawie wzoru stanowiącego Formularz nr 7 do IDW
2. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy.
3. Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605).

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) Tryb udzielenia zamówienia
1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:
2) Kryteria oceny ofert
2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
3) Informacje administracyjne
3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.plk-sa.pl.
Opłata: 122 Waluta PLN.
Warunki i sposób płatności: Płatne przelewem na konto: Raiffeisen Bank Polska 76 1750 0009 0000 0000 0093 0121.
Wykonawca zobowiązany jest podać w treści przelewu bankowego numer sprawy nadany przez zamawiającego "ISPA/FS 2000/PL/16/P/PT/003-04".
Podana cena zawiera VAT. Cena nie obejmuje kosztów przesyłki.
Kopię potwierdzenia dokonania przelewu należy dołączyć do wniosku o wydanie SIWZ. We wniosku należy wpisać dane, które zostaną wpisane do faktury (nazwa, adres, NIP) oraz adres i e-mail, na który należy przesyłać korespondencję związaną z postępowaniem.
3.2) Opis potrzeb i wymagań umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu:
3.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.10.2006 godzina 12:00.
3.4) Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty: polski.
3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
3.6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 04.10.2006, godzina 12:30, Warszawa, ul. Targowa 74, skrzydło B, przyziemie, sala nr 012.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE


VI.1) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak.; Projekt ISPA/FS nr 2000/PL/16/P/PT/003 - Modernizacja linii kolejowej E 20, odcinek Rzepin - granica państwa
2) Informacje dodatkowe:
3) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 31.08.2006.

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z WARSZAWY PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Warszawie » więcej : Usługi inżynieryjne »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU