eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mrągowo › Kurs Pracownik małej gastronomii z językiem niemieckim

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2013-11-08

Mrągowo: Kurs Pracownik małej gastronomii z językiem niemieckim
Numer ogłoszenia: 457684 - 2013; data zamieszczenia: 08.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie , ul. Kopernika 1, 11-700 Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 7433500, faks 089 7433501.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pupmragowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kurs Pracownik małej gastronomii z językiem niemieckim.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie usługi szkoleniowej p.n.: Pracownik małej gastronomii z językiem niemieckim realizowanej w ramach projektu Młodzi nasza przyszłość! współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1: Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. 2. Kod CPV: 80530000-8 /Usługi szkolenia zawodowego/. 3. Cel Kursu : teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do pracy w zakładach małej gastronomii na stanowiskach pomocnika kucharza, kucharza oraz obsługi klienta. 4. Program i warunki realizacji szkolenia: 4.1. Liczba godzin dydaktycznych na osobę: 300. 4.2. Program szkolenia powinien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.09.2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. Nr 177 z 2010 r., poz. 1193) oraz powinien być opracowany w oparciu o opis zawodu: Kucharz małej gastronomii ujętym w Krajowym Standardzie Kwalifikacji Zawodowych opracowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej /poz.klasyf. 512002/. i obejmować: 4.2.1. Teoria zawodu /32 h/ zawierająca zagadnienia: - obliczanie wartości energetycznej i odżywczej produktów spożywczych i potraw; - dokonywanie jakościowej i organoleptycznej oceny surowców, półproduktów i gotowych potraw; - dokonywanie oceny produktów i napojów pod względem towaroznawczym i ich przydatności kulinarnej; - właściwe dobieranie surowców do produkcji potraw i napojów i oszczędne gospodarowanie nimi; - przygotowywanie podstawowego asortymentu potraw i napojów z surowców i półproduktów spożywczych w oparciu o normy i receptury gastronomiczne zgodnie z odpowiednimi technikami ich sporządzania oraz w zależności od sposobu ich podawania; - sporządzanie kalkulacji potraw i napojów; - dokonywanie obróbki wstępnej i cieplnej surowców odpowiednimi narzędziami, maszynami i urządzeniami; - wykończanie, porcjowanie, dekorowanie i estetyczne wydawanie wykonanych potraw i napojów; - konserwowanie maszyn i urządzeń; - stosowanie zasad zabezpieczenia jakości zdrowotnej potraw, utrzymywanie czystości i porządku na stanowisku pracy, przestrzeganie przepisów sanitarnych, bhp, ppoż., HACCP obowiązujących w zakładach żywienia zbiorowego. - obsługa klienta w małej gastronomii. 4.2.2. Warsztaty gastronomiczne (symulacja)- /48 h / 4.2.3. Aktywne poszukiwanie pracy - 8 h /2x4 h na rozpoczęcie i zakończenie kursu/ 4.2.4. Kasjer kas fiskalnych /12h - 3x4h/ 4.2.5. Język niemiecki w małej gastronomii - 60 h 4.2.6. Zajęcia praktyczne u pracodawcy na stanowisku pracy /140 h/ 4.3. Ilość osób objętych zamówieniem - 12 osób bezrobotnych, uczestników projektu, skierowanych na szkolenie przez Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie. 4.4. Termin realizacji zamówienia: 4.4.1. Rozpoczęcie kursu: 13 - 21.01.2014 r.. 4.4.2. Zakończenie realizacji kursu: do 30.04.2014 r.. 4.5. Miejsce realizacji szkolenia: teoria i warsztaty symulacyjne - Mrągowo, zajęcia praktyczne u pracodawcy - Mrągowo i teren powiatu mrągowskiego. 4.6. Szkolenie odbywać się powinno w formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu 4.6.1. godzina zegarowa kursu liczy 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne liczące 45 min oraz przerwę, liczącą średnio 15 minut, gdyż długość przerw może być ustalona w sposób elastyczny. 4.7. Godziny dydaktyczne zajęć praktycznych u pracodawcy powinny być równe godzinom zegarowym, przerwy zgodnie z wymaganiami stanowiska pracy. 4.8. Zajęcia szkoleniowe realizowane powinny być w formie wykładu, seminarium, pokazu, ćwiczeń lub w innych formach zajęć stosowanych w kształceniu osób dorosłych. 4.9. Zajęcia teoretyczne i warsztaty symulacyjne powinny odbywać się w grupie 12 osobowej w godzinach od 8.00 do 17.00. 4.10. Zajęcia praktyczne u pracodawcy powinny być realizowane w grupach maksymalnie trzyosobowych w godzinach 7.00 - 18.00. 4.11. Liczba godzin szkolenia na osobę nie może przekroczyć 8 godzin zegarowych dziennie. 4.12. Zajęcia szkoleniowe powinny być realizowane w układzie dni tygodnia: poniedziałek - piątek, w przypadkach szczególnie uzasadnionych organizacją zajęć praktycznych mogą odbywać się w sobotę (maksymalnie 5 dni w tygodniu). 4.13. Kadra dydaktyczna kursu powinna być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Rozdziale VI A3 SIWZ. 4.14. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do przygotowania i przedłożenia do zatwierdzenia harmonogramu zajęć szkolenia, który powinien zawierać daty, godziny, miejsce, tematykę i prowadzących zajęcia, zgodnie ze wzorem Załącznika Nr 1 do Umowy Szkoleniowej. 4.15. Pomieszczenia/miejsca do odbywania szkolenia muszą: 4.15.1. być przystosowane do liczby słuchaczy przewidzianych do przeszkolenia i spełniać wymogi bhp i ppoż, 4.15.2. posiadać zaplecze socjalne i sanitarne zgodnie z przepisami w tym zakresie. 4.15.3. być wyposażone w odpowiedni sprzęt i pomoce dydaktyczne, niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, 4.15.4. Sala wykładowa powinna być wyposażona w pomoce dydaktyczne oraz minimum 12 stanowisk szkoleniowych dla kursantów (biurko z blatem do pisania, krzesło). 4.15.5. Warsztaty gastronomiczne (symulacyjne) powinny odbywać się w kuchni (pracowni gastronomicznej) wyłączonej w okresie zajęć z bieżącej produkcji (innych zajęć). 4.15.6. Pracownia gastronomiczna powinna być wyposażona w niezbędne urządzenia gastronomiczne o stanie technicznym zapewniającym odpowiedni poziom szkolenia. 4.16. Wykonawca po podpisaniu umowy a przed rozpoczęciem szkolenia zobowiązany jest do: 4.16.1. Umieszczenia widocznego logo Unii Europejskiej, logo Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności i informacji o projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego na lokalu szkolenia, w miejscu (sali) prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych, na dokumentacji i materiałach dydaktycznych związanych z realizacją szkolenia oraz korespondencji dotyczącej w/w szkolenia. 4.16.2. Zarejestrowania się w internetowej bazie ofert szkoleniowych dostępnej na stronie internetowej www.inwestycjawkadry.pl, wpisania niezwłocznie po podpisaniu umowy ogłoszenia o realizowanym na podstawie niniejszej umowy szkoleniu i aktualizowania w w/w bazie informacji o tym szkoleniu nie rzadziej niż raz w miesiącu. 4.17. Wykonawca zapewnia wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe i dydaktyczne związane z przeprowadzeniem kursu tj. m.in. produkty żywnościowe na warsztaty symulacyjne (o wartości min.250 zł/os.). 4.18. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma od Wykonawcy niezwłocznie po rozpoczęciu kursu minimum: 4.18.1. program szkolenia i harmonogram zajęć 4.18.2. podręczniki zawodu kucharz małej gastronomii (minimum jeden) obejmujące cały program szkolenia), 4.18.3. minimum: 1 zeszyt 80 kart., 2 długopisy, teczkę sztywną na materiały szkoleniowe, . 4.18.4. ubranie ochronne (fartuch z logiem projektu, okrycia głowy, rękawice lateksowe wg potrzeb , obuwie ochronne). 4.18.5. materiały wymienione w pkt 4.16 po przekazaniu za pokwitowaniem przejdą na własność uczestników szkolenia. 4.19. Wykonawca zapewnia każdego dnia uczestnikom kursu, w trakcie minimum dwóch (2) przerw w zajęciach teoretycznych i symulacyjnych, poczęstunek (kącik kawowy) proporcjonalnie do ilości osób (ciastka min. 150 g/dzień na osobę, kawa, herbata,). 4.20. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia w ostatnim dniu szkolenia ankiet oceniających szkolenie oraz przekazanie ich wraz z analizą Zamawiającemu. 4.21. Wykonawca dokona zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie uczestników kursu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania szkolenia na warunkach zgodnych z Zasadami zwrotu kosztów przejazdu w ramach projektu Młodzi nasza przyszłość!, będącymi Załącznikiem Nr 2 do Umowy Szkoleniowej a Zamawiający zrefunduje je na podstawie przedłożonych dokumentów. 4.22. Pozostałe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy (Załącznik Nr 9 do SIWZ). 5. Szkolenie powinno zakończyć się uzyskaniem co najmniej następujących dokumentów i certyfikatów : 5.1. Zaświadczeniem o ukończeniu kursu zgodnym z § 75 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.09.2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. Nr 177 z 2010 r., poz. 1193 z późn.zm.). 5.2. Zaświadczenie ukończenia kursu kas fiskalnych. 5.3. Certyfikat/zaświadczenie ukończenia kursu z logo i nazwą projektu EFS, w ramach którego jest realizowane szkolenie, zaprojektowany zgodne z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki będącymi załącznikiem do Planu Komunikacji POKL..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1.1. Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek posiadania uprawnień do organizowania i przeprowadzania szkoleń objętych niniejszym zamówieniem Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że: 1.1.1. jest instytucją szkoleniową w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.), tj. posiada aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej, co Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia załączonego przez Wykonawcę.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 2.1. Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający wymaga od wykonawcy posiadania doświadczenia w realizacji usług szkolenia dorosłych w zakresie objętym zamówieniem. 2.1.1. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie co najmniej jedno takie zamówienie, składając wykaz wykonanych głównych zamówień zgodnie ze wzorem załącznika Nr 8 do SIWZ wraz z załączonymi dowodami, że co najmniej 80 % wymienionych zamówień zostało wykonanych należycie przez załączenie pisemnych poświadczeń, zgodnie z § 1 ust 2 pkt 1 i 3 oraz ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. . w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.2013.231). 2.1.2. W celu potwierdzenia posiadania wymaganego doświadczenia Zamawiający wymaga złożenia wykazu głównych usług szkoleniowych w zakresie przedmiotu zamówienia (grupy szkoleniowe minimum 6-cio osobowe) wykonanych w ostatnich trzech latach, licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 3.1. Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, Zamawiający wymaga by zamawiający dysponował do realizacji szkolenia: 3.1.1. co najmniej jedną salą wykładową o powierzchni minimum 30 m2 wyposażoną w pomoce dydaktyczne (tablica, flipchart, itp.) oraz 12 stanowisk szkoleniowych dla kursantów (biurko z blatem do pisania, krzesło), z odrębnym zapleczem socjalnym (szatnia, toaleta, kącik kawowy) 3.1.2. pracownią do ćwiczeń symulacyjnych wyposażoną w odpowiednią ilość profesjonalnego sprzętu i materiałów (co najmniej cztery stanowiska ćwiczeniowe wyposażone w niezbędny sprzęt gastronomiczny) o powierzchni gwarantującej jednoczesny instruktaż dla całej grupy szkoleniowej. 3.1.3. Do zajęć z modułu kasjer kas fiskalnych wymagane jest dysponowanie min. 12 egzemplarzami aktualnie spotykanych w handlu kas fiskalnych i salą o powierzchni min. 30 m2 , gwarantujące jednoczesny instruktaż dla całej grupy szkoleniowej. 3.1.4. Zamawiający wymaga złożenia informacji dotyczącej bazy lokalowej (opisać te sale/miejsca, w których faktycznie będą realizowane zajęcia i z których uczestnicy kursu będą rzeczywiście korzystać z wyszczególnieniem ilości, rodzaju i typu sprzętu, podstawa dysponowania bazą lokalową - pkt 11.4 zał. 2 Program szkolenia do SIWZ + Załącznik Nr 7b oraz wykazu bazy sprzętowej, jaka będzie wykorzystana na szkoleniu - wzór załącznik nr 6 do SIWZ. Informacja na temat wyposażenia w sprzęt nie dotyczy miejsc stażowych u pracodawców. 3.1.5. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że potencjał techniczny szkolenia jest adekwatny do wymagań SIWZ i potrzeb w zakresie wykonywanych zadań w realizacji zamówienia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami, Zamawiający wymaga by Wykonawca: 3.2.1. Wskazał do wykonania niniejszego zamówienia co najmniej: 3.2.1.1. dwie osoby do prowadzenia zajęć teoretycznych (gastronomicznych) i co najmniej 1 osobę do przeprowadzenia warsztatów gastronomicznych (symulacji) - wszystkie osoby prowadzące te zajęcia powinny być z wykształceniem wyższym gastronomicznym oraz posiadać doświadczenie (co najmniej jedno wykonane szkolenie osób dorosłych w zakresie przedmiotu zamówienia). 3.2.1.2. do nauki języka niemieckiego - jedną osobę - germanistę z wyższym wykształceniem oraz posiadającą doświadczenie (co najmniej jedno wykonane szkolenie osób dorosłych w zakresie prowadzonego przedmiotu). 3.2.1.3. jedną osobę do modułu kasjer kas fiskalnych - z wykształceniem co najmniej średnim, posiadająca kwalifikacje instruktora kas fiskalnych oraz posiadającą doświadczenie (co najmniej jedno wykonane szkolenie w zakresie prowadzonego przedmiotu). 3.2.1.4. jedną osobę prowadzącą moduł: aktywne poszukiwanie pracy - posiadającą wykształcenie wyższe w specjalności doradca zawodowy oraz doświadczenie / co najmniej dwa szkolenia grupowe w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych w okresie ostatnich trzech lat/. 3.2.1.5. do zajęć praktycznych u pracodawcy powinna być wyznaczona jedna osoba jako opiekun na każdą prowadzoną grupę stażową, posiadająca kwalifikacje merytoryczne zgodne z przedmiotem zamówienia /w tym nadzór nad pracownikami/. 3.2.1.6. Wykładowcy i instruktorzy (bez opiekunów zajęć praktycznych u pracodawcy) winni posiadać kwalifikacje pedagogiczne. 3.2.2. W celu wykazania spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający wymaga złożenia wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, zakresu wykonywania przez nich czynności oraz informacji o podstawie dysponowania tymi osobami - zgodnego ze wzorem załącznika nr 5 do SIWZ. 3.2.3. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że kadra dydaktyczna szkolenia posiada wymagane w SIWZ wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie w zakresie wykonywanych czynności w realizacji zamówienia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 4.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4.2. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  4.1. Oświadczenia dotyczące udostępnienia i wynajęcia bazy szkoleniowej, sprzętu oraz zobowiązania kadry dydaktycznej - wg załącznika 7a i 7b do SIWZ. 4.2. Wzór dokumentów /zaświadczeń, certyfikatów/ potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji. 4.3. Wzór ankiety oceniającej szkolenie, jaka zostanie przeprowadzona wśród kursantów na zakończenie kursu.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

5.1. Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz Oferta Szkolenia 5.2. Załącznik Nr 2 do SIWZ - Formularz - Program Kursu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 50
 • 2 - Doświadczenie kadry dydaktycznej - 15
 • 3 - Warunki lokalowe i wyposażenie techniczno-dydaktyczne szkolenia - 20
 • 4 - Doświadczenie wykonawcy - 10
 • 5 - Posiadanie przez instytucję szkoleniową certyfikatu jakości usług - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

a) zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie wykonawcy, np. w przypadku problemów z rekrutacją kandydatów na szkolenie; b) zmiana ceny szkolenia przysługująca instytucji szkoleniowej, przy zachowaniu jednostkowej kalkulacji kosztów zawartej w ofercie szkolenia - w przypadku zmiany liczby osób bezrobotnych objętych szkoleniem - która do dnia rozpoczęcia szkolenia może się zmniejszyć, jednakże grupa szkoleniowa nie może liczyć mniej niż 10 osób i nie więcej niż 12 osób; c) zmiana kadry dydaktycznej zaangażowanej w realizację szkolenia, wyłącznie w przypadku wystąpienia udokumentowanych nadzwyczajnych okoliczności uniemożliwiających prowadzenie zajęć szkoleniowych przez wskazanego w ofercie wykładowcę/trenera/instruktora (w szczególności z powodu choroby, wypadku czy śmieci osoby), pod warunkiem złożenia przez wykonawcę pisemnego wniosku w tej sprawie i po akceptacji przez Zamawiającego; zaproponowane osoby powinny posiadać kwalifikacje i doświadczenie zawodowe co najmniej takie jak wykładowca, który ma zostać zastąpiony. d) zmiana harmonogramu zajęć stanowiącego załącznik nr 1 do umowy szkoleniowej - w uzasadnionych przypadkach i za zgodą Zamawiającego; e) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pupmragowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie ul. Kopernika 1, 11-700 Mrągowo.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.11.2013 godzina 10:00, miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie ul. Kopernika 1, 11-700 Mrągowo, pok. 10 -sekretariat-.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: projekt +Młodzi nasza przyszłość!+ współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1: Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII

więcej: Usługi szkolenia zawodowego »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.