Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2005-09-05


POZYCJA 45732


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Brynek: usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Brynek w 2006r.
Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brynek, do kontaktów: Jerzy Majsterkiewicz, ul. Grabowa 3, 42-690 Brynek, woj. śląskie, tel. 032 2857491, fax 032 2857491, e-mail: brynek@lasykatowice.com.pl, www.lasykatowice.com.pl/brynek.
2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1).
3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. I.1).
4) Adres, na którym należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. I.1).
5) Rodzaj zamawiającego: inny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Opis
1.1) Rodzaj zamówienia na roboty budowlane:
1.2) Rodzaj zamówienia na dostawy:
1.3) Rodzaj zamówienia na usługi: 27.
1.4) Czy jest to umowa ramowa: Nie.
1.5) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Brynek w 2006r.
1.6) Opis/przedmiot zamówienia: Pozyskanie drewna, zrywka drewna, zagospodarowanie lasu, melioracje wodne i remont dróg w Nadleśnictwie Brynek w 2006r.
1.7) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Leśnictwa: Pniowiec, Świniowice, Księży Las, Koty, Tworóg Stolarzowice, Górniki, Bezchlebie, Łabedy, Nowa Wieś, Potempa, Strzybnica, Gospodarstwo Szkółkarskie Brzeźnica.
Kod NUTS:
1.8) Nomenklatura
1.8.1) Wspólny słownik zamówień (CPV):

Oryginalny kod CPV: 77.20.00.00 - Usługi leśnictwa

Kod CPV wg słownika 2008: 77.20.00.00 - Usługi leśnictwa
Oryginalny kod CPV: 77.21.00.00 - Usługi pozyskiwania drewna

Kod CPV wg słownika 2008: 77.21.00.00 - Usługi pozyskiwania drewna
Oryginalny kod CPV: 77.23.10.00 - Usługi gospodarki leśnej

Kod CPV wg słownika 2008: 77.23.10.00 - Usługi gospodarki leśnej

1.8.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC):
1.9) Podział zamówienia na części: Tak.
Oferty można składać w odniesieniu do: wszystkich części.
1.10) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
2) Wielkość lub zakres zamówienia
2.1) Całkowita wartość lub zakres zamówienia: powyżej 130000,00 euro.
2.2) Opcje. Opis i termin, w którym mogą być wykonane:
3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12;

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) Warunki dotyczące zamówienia
1.1) Wymagane wadia i gwarancje: Zadanie 1-14000zł;Zad.2-12000zł;Zad,3-11000zł;Zad.4-9000zł;Zad.5-3000zł;Zad.6-500zł;Zad.7-900zł;Zad.8-4000zł;Zad.9-2000zł;Zad.10-5000zł;Zad.11-700zł;Zad.12-900zł;Zad.13-13000zł.
1.2) Główne war. finans. i płatności i/lub odwoł. do odp. przepisów: Źródła finansowania-środki własne, warunki płatności-przelew.
1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa dostawców, wykonawców lub usługodawców, której udzielono zamówienia: Konsorcjum.
2) Warunki uczestnictwa
2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
Kwalifikacje techniczne i osobowe: wykaz sprzętu technicznego będącego w posiadaniu lub dyspozycji wykonawcy oraz posiadany potencjał ludzki potrzebny do realizacji zadania stanowiącego przedmiot zamówienia. Doświadczenie w zakresie wykonawstwa prac: wykaz wykonanych prac z zakresu odpowiadającego usługom stanowiącym przedmiot zamówienia.
2.1.1) Stan prawny - wymagane dokumenty: Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem składania wniosków.
2.1.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty:
2.1.3) Zdolność techniczna - wymagane dokumenty: 1. Wykaz posiadanego sprzętu - wymagane dokumenty: wykaz narzedzi, urządzeń i obiektów potwierdzający spełnienie warunków udziału w postepowaniu w zakresie potencjału technicznego.
2. Wykaz wykonanych usług będących przedmiotem zamówienia w danym zadaniu z podaniem ich wartości wg SIWZ. Dokumenty potwierdzające, że w/w usługi zostały wykonane należycie.
3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
3.1) Czy świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: Nie.
3.2) Czy osoby prawne będą zobow. do wskazania nazwisk oraz kwalifikacji zawod. pracowników odpowiedz. za wyk. zamówienia: Tak.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) Rodzaj procedury: przetarg nieograniczony.
1.1) Czy wybrano już kandydatów: Nie.
1.2) Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:
1.3) Wcześniejsze publikacje dotyczące tego samego zamówienia
1.3.1) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia:
1.3.2) Inne wcześniejsze publikacje:
1.4) Przewid. liczba dostawców, którzy zostaną zapr. do skład. ofert:
2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
3) Informacje administracyjne
3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: PN - 2006/1.
3.2) Warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów dodatkowych: dostępne do 17.10.2005, cena - 20 PLN.
Warunki i sposób płatności: Gotówka w kasie Nadleśnictwa lub za zaliczeniem pocztowym.
3.3) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 18.10.2005 godzina 09:00.
3.4) Wysłanie zaproszenia do składania ofert do wybranych kandydatów (w procedurze ograniczonej i negocjacyjnej): przybliżona data:
3.5) Język lub języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski.
3.6) Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostat. term. skład. ofert.
3.7) Warunki dotyczące otwarcia ofert
3.7.1) Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert:
3.7.2) Data, godzina i miejsce: 18.10.2005, godzina 10:00, PGLLP Nadleśnictwo Brynek ul. Grabowa 3 42-690 Tworóg.

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE


VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie.
2) O ile dotyczy, wskazać, czy zamówienie ma charakter powtarzający się okresowo oraz podać przybliżone terminy publikacji kolejnych ogłoszeń:
3) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie.
4) Informacje dodatkowe:
5) Data wysłania ogłoszenia: 30.08.2005.
ZAŁĄCZNIK B - INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ Nr: 1
1) Nomenklatura
1.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.20.00.00.
1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC):
2) Krótki opis: Usługi z zakrsu gospodarki leśnej w leśnictwach: Pniowiec, Koty, Tworóg, Potempa.
3) Zakres lub wartość: pow. 60000 euro
4) Wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy:
CZĘŚĆ Nr: 2
1) Nomenklatura
1.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.20.00.00.
1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC):
2) Krótki opis: Usługi z zakrsu gospodarki leśnej w leśnictwach: Świniowice, Księży Las.
3) Zakres lub wartość: pow. 60000 euro
4) Wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy:
CZĘŚĆ Nr: 3
1) Nomenklatura
1.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.20.00.00.
1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC):
2) Krótki opis: Usługi z zakrsu gospodarki leśnej w leśnictwach: Stolarzowice, Górniki.
3) Zakres lub wartość: pow. 60000 euro
4) Wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy:
CZĘŚĆ Nr: 4
1) Nomenklatura
1.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.20.00.00.
1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC):
2) Krótki opis: Usługi z zakrsu gospodarki leśnej w leśnictwach: Bechlebie, Łabędy.
3) Zakres lub wartość: pow. 60000 euro
4) Wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy:
CZĘŚĆ Nr: 5
1) Nomenklatura
1.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.20.00.00.
1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC):
2) Krótki opis: Usługi z zakrsu gospodarki leśnej - prace szkółkarskie w Gospodarstwie Szkółkarskim Brzeźnica.
3) Zakres lub wartość: do 60000 euro
4) Wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy:
CZĘŚĆ Nr: 6
1) Nomenklatura
1.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.20.00.00.
1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC):
2) Krótki opis: Usługi z zakrsu gospodarki leśnej - prace ręczne z zakresu gospodarki łowieckiej na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny.
3) Zakres lub wartość: do 60000 euro
4) Wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy:
CZĘŚĆ Nr: 7
1) Nomenklatura
1.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.20.00.00.
1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC):
2) Krótki opis: Usługi z zakrsu gospodarki leśnej - prace mechaniczne z zakresu gospodarki łowieckiej na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny.
3) Zakres lub wartość: do 60000 euro
4) Wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy:
CZĘŚĆ Nr: 8
1) Nomenklatura
1.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.20.00.00.
1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC):
2) Krótki opis: Usługi z zakrsu gospodarki leśnej - zrywka drewna w leśnictwach: Pniowiec, Koty, Potempa, Tworóg, Nowa Wieś, Strzybnica.
3) Zakres lub wartość: do 60000 euro
4) Wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy:
CZĘŚĆ Nr: 9
1) Nomenklatura
1.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.20.00.00.
1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC):
2) Krótki opis: Usługi z zakrsu gospodarki leśnej - remont i odbudowa przepustów, renowacja rowów na terenie Nadleśnictw Brynek.
3) Zakres lub wartość: do 60000 euro
4) Wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy:
CZĘŚĆ Nr: 10
1) Nomenklatura
1.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.20.00.00.
1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC):
2) Krótki opis: Usługi z zakrsu gospodarki leśnej - remont dróg na terenie Nadleśnictwa Brynek.
3) Zakres lub wartość: do 60000 euro
4) Wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy:
CZĘŚĆ Nr: 11
1) Nomenklatura
1.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.20.00.00.
1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC):
2) Krótki opis: Usługi z zakrsu gospodarki leśnej - podkrzesywanie gałęzi drzew w koronach dróg.
3) Zakres lub wartość: do 60000 euro
4) Wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy:
CZĘŚĆ Nr: 12
1) Nomenklatura
1.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.20.00.00.
1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC):
2) Krótki opis: Usługi z zakrsu gospodarki leśnej - czyszczenie starych i zawieszanie nowych budek lęgowych dla ptaków na terenie Nadleśnictwa Brynek.
3) Zakres lub wartość: do 60000 euro
4) Wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy:
CZĘŚĆ Nr: 13
1) Nomenklatura
1.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.20.00.00.
1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC):
2) Krótki opis: Usługi z zakrsu gospodarki leśnej - mechaniczne przygotowanie gleby, melioracje agrotechniczne, mineralizacja pasów przeciwpożarowych na terenie Nadleśnictwa Brynek.
3) Zakres lub wartość: pow. 60000 euro
4) Wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy:

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI BRYNEK PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi BRYNEK »
więcej : Usługi leśnictwa »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU