eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brynek › usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Brynek w 2006r.

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2005-09-05

POZYCJA 45732

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Brynek: usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Brynek w 2006r. Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brynek, do kontaktów: Jerzy Majsterkiewicz, ul. Grabowa 3, 42-690 Brynek, woj. śląskie, tel. 032 2857491, fax 032 2857491, e-mail: brynek@lasykatowice.com.pl, www.lasykatowice.com.pl/brynek. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. I.1). 4) Adres, na którym należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. I.1). 5) Rodzaj zamawiającego: inny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis 1.1) Rodzaj zamówienia na roboty budowlane: 1.2) Rodzaj zamówienia na dostawy: 1.3) Rodzaj zamówienia na usługi: 27. 1.4) Czy jest to umowa ramowa: Nie. 1.5) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Brynek w 2006r. 1.6) Opis/przedmiot zamówienia: Pozyskanie drewna, zrywka drewna, zagospodarowanie lasu, melioracje wodne i remont dróg w Nadleśnictwie Brynek w 2006r. 1.7) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Leśnictwa: Pniowiec, Świniowice, Księży Las, Koty, Tworóg Stolarzowice, Górniki, Bezchlebie, Łabedy, Nowa Wieś, Potempa, Strzybnica, Gospodarstwo Szkółkarskie Brzeźnica. Kod NUTS: 1.8) Nomenklatura 1.8.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 77.20.00.00 - Usługi leśnictwa Kod CPV wg słownika 2008: 77.20.00.00 - Usługi leśnictwa Oryginalny kod CPV: 77.21.00.00 - Usługi pozyskiwania drewna Kod CPV wg słownika 2008: 77.21.00.00 - Usługi pozyskiwania drewna Oryginalny kod CPV: 77.23.10.00 - Usługi gospodarki leśnej Kod CPV wg słownika 2008: 77.23.10.00 - Usługi gospodarki leśnej 1.8.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 1.9) Podział zamówienia na części: Tak. Oferty można składać w odniesieniu do: wszystkich części. 1.10) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie. 2) Wielkość lub zakres zamówienia 2.1) Całkowita wartość lub zakres zamówienia: powyżej 130000,00 euro. 2.2) Opcje. Opis i termin, w którym mogą być wykonane: 3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12;

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Warunki dotyczące zamówienia 1.1) Wymagane wadia i gwarancje: Zadanie 1-14000zł;Zad.2-12000zł;Zad,3-11000zł;Zad.4-9000zł;Zad.5-3000zł;Zad.6-500zł;Zad.7-900zł;Zad.8-4000zł;Zad.9-2000zł;Zad.10-5000zł;Zad.11-700zł;Zad.12-900zł;Zad.13-13000zł. 1.2) Główne war. finans. i płatności i/lub odwoł. do odp. przepisów: Źródła finansowania-środki własne, warunki płatności-przelew. 1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa dostawców, wykonawców lub usługodawców, której udzielono zamówienia: Konsorcjum. 2) Warunki uczestnictwa 2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: Kwalifikacje techniczne i osobowe: wykaz sprzętu technicznego będącego w posiadaniu lub dyspozycji wykonawcy oraz posiadany potencjał ludzki potrzebny do realizacji zadania stanowiącego przedmiot zamówienia. Doświadczenie w zakresie wykonawstwa prac: wykaz wykonanych prac z zakresu odpowiadającego usługom stanowiącym przedmiot zamówienia. 2.1.1) Stan prawny - wymagane dokumenty: Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem składania wniosków. 2.1.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty: 2.1.3) Zdolność techniczna - wymagane dokumenty: 1. Wykaz posiadanego sprzętu - wymagane dokumenty: wykaz narzedzi, urządzeń i obiektów potwierdzający spełnienie warunków udziału w postepowaniu w zakresie potencjału technicznego. 2. Wykaz wykonanych usług będących przedmiotem zamówienia w danym zadaniu z podaniem ich wartości wg SIWZ. Dokumenty potwierdzające, że w/w usługi zostały wykonane należycie. 3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi 3.1) Czy świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: Nie. 3.2) Czy osoby prawne będą zobow. do wskazania nazwisk oraz kwalifikacji zawod. pracowników odpowiedz. za wyk. zamówienia: Tak.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Rodzaj procedury: przetarg nieograniczony. 1.1) Czy wybrano już kandydatów: Nie. 1.2) Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej: 1.3) Wcześniejsze publikacje dotyczące tego samego zamówienia 1.3.1) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia: 1.3.2) Inne wcześniejsze publikacje: 1.4) Przewid. liczba dostawców, którzy zostaną zapr. do skład. ofert: 2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 3) Informacje administracyjne 3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: PN - 2006/1. 3.2) Warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów dodatkowych: dostępne do 17.10.2005, cena - 20 PLN. Warunki i sposób płatności: Gotówka w kasie Nadleśnictwa lub za zaliczeniem pocztowym. 3.3) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 18.10.2005 godzina 09:00. 3.4) Wysłanie zaproszenia do składania ofert do wybranych kandydatów (w procedurze ograniczonej i negocjacyjnej): przybliżona data: 3.5) Język lub języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski. 3.6) Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostat. term. skład. ofert. 3.7) Warunki dotyczące otwarcia ofert 3.7.1) Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: 3.7.2) Data, godzina i miejsce: 18.10.2005, godzina 10:00, PGLLP Nadleśnictwo Brynek ul. Grabowa 3 42-690 Tworóg.

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) O ile dotyczy, wskazać, czy zamówienie ma charakter powtarzający się okresowo oraz podać przybliżone terminy publikacji kolejnych ogłoszeń: 3) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 4) Informacje dodatkowe: 5) Data wysłania ogłoszenia: 30.08.2005. ZAŁĄCZNIK B - INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ Nr: 1 1) Nomenklatura 1.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.20.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Krótki opis: Usługi z zakrsu gospodarki leśnej w leśnictwach: Pniowiec, Koty, Tworóg, Potempa. 3) Zakres lub wartość: pow. 60000 euro 4) Wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy: CZĘŚĆ Nr: 2 1) Nomenklatura 1.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.20.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Krótki opis: Usługi z zakrsu gospodarki leśnej w leśnictwach: Świniowice, Księży Las. 3) Zakres lub wartość: pow. 60000 euro 4) Wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy: CZĘŚĆ Nr: 3 1) Nomenklatura 1.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.20.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Krótki opis: Usługi z zakrsu gospodarki leśnej w leśnictwach: Stolarzowice, Górniki. 3) Zakres lub wartość: pow. 60000 euro 4) Wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy: CZĘŚĆ Nr: 4 1) Nomenklatura 1.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.20.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Krótki opis: Usługi z zakrsu gospodarki leśnej w leśnictwach: Bechlebie, Łabędy. 3) Zakres lub wartość: pow. 60000 euro 4) Wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy: CZĘŚĆ Nr: 5 1) Nomenklatura 1.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.20.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Krótki opis: Usługi z zakrsu gospodarki leśnej - prace szkółkarskie w Gospodarstwie Szkółkarskim Brzeźnica. 3) Zakres lub wartość: do 60000 euro 4) Wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy: CZĘŚĆ Nr: 6 1) Nomenklatura 1.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.20.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Krótki opis: Usługi z zakrsu gospodarki leśnej - prace ręczne z zakresu gospodarki łowieckiej na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny. 3) Zakres lub wartość: do 60000 euro 4) Wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy: CZĘŚĆ Nr: 7 1) Nomenklatura 1.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.20.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Krótki opis: Usługi z zakrsu gospodarki leśnej - prace mechaniczne z zakresu gospodarki łowieckiej na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny. 3) Zakres lub wartość: do 60000 euro 4) Wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy: CZĘŚĆ Nr: 8 1) Nomenklatura 1.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.20.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Krótki opis: Usługi z zakrsu gospodarki leśnej - zrywka drewna w leśnictwach: Pniowiec, Koty, Potempa, Tworóg, Nowa Wieś, Strzybnica. 3) Zakres lub wartość: do 60000 euro 4) Wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy: CZĘŚĆ Nr: 9 1) Nomenklatura 1.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.20.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Krótki opis: Usługi z zakrsu gospodarki leśnej - remont i odbudowa przepustów, renowacja rowów na terenie Nadleśnictw Brynek. 3) Zakres lub wartość: do 60000 euro 4) Wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy: CZĘŚĆ Nr: 10 1) Nomenklatura 1.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.20.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Krótki opis: Usługi z zakrsu gospodarki leśnej - remont dróg na terenie Nadleśnictwa Brynek. 3) Zakres lub wartość: do 60000 euro 4) Wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy: CZĘŚĆ Nr: 11 1) Nomenklatura 1.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.20.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Krótki opis: Usługi z zakrsu gospodarki leśnej - podkrzesywanie gałęzi drzew w koronach dróg. 3) Zakres lub wartość: do 60000 euro 4) Wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy: CZĘŚĆ Nr: 12 1) Nomenklatura 1.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.20.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Krótki opis: Usługi z zakrsu gospodarki leśnej - czyszczenie starych i zawieszanie nowych budek lęgowych dla ptaków na terenie Nadleśnictwa Brynek. 3) Zakres lub wartość: do 60000 euro 4) Wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy: CZĘŚĆ Nr: 13 1) Nomenklatura 1.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.20.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Krótki opis: Usługi z zakrsu gospodarki leśnej - mechaniczne przygotowanie gleby, melioracje agrotechniczne, mineralizacja pasów przeciwpożarowych na terenie Nadleśnictwa Brynek. 3) Zakres lub wartość: pow. 60000 euro 4) Wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy:

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.