eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Budowa dojścia do peronu SKM Gdańsk - Stadion Expo

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2012-02-15

Gdańsk: Budowa dojścia do peronu SKM Gdańsk - Stadion Expo
Numer ogłoszenia: 45278 - 2012; data zamieszczenia: 15.02.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku , ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 058 3412041, faks 058 3416758.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdiz.gda.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa dojścia do peronu SKM Gdańsk - Stadion Expo.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Nazwa przedmiotu zamówienia: Budowa dojścia do peronu SKM Gdańsk - Stadion Expo. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dojścia do peronu SKM Gdańsk - Stadion Expo na działce nr 132/2 przy ul. Pokoleń Lechii Gdańsk , w rejonie siedziby Międzynarodowych Targów Gdańskich i parkingu przy Stadionie PGE Arena. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie nawierzchni z płyt chodnikowych, budowę oświetlenia oraz dostawę i montaż ogrodzenia stalowego. Podstawowy zakres zamówienia: - Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej - 221 m2, - przygotowanie terenu i budowa nawierzchni z płyt chodnikowych 815 m2, - budowa oświetlenia - 3 punkty świetlne, - dostawa i montaż ogrodzenia - 48 m ogrodzenia..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00 - Przygotowanie terenu pod budowę 45.23.32.00 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni 45.16.10.00 - 45.16.10.00 45.11.13.00 - Roboty rozbiórkowe 45.23.14.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych .

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 4.000,00 zł

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na dowód posiadanego doświadczenia Wykonawca udokumentuje, że w okresie ostatnich 5 lat (licząc od dnia upływu terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie), wykonał nawierzchnie z płyt chodnikowych o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 400 m2. Spełnienie warunku poprzez: wypełnienie zał. nr 1b SIWZ, wskazanie informacji dot. lokalizacji i daty wykonania, wartości wykonywanych robót, zleceniodawcy, potwierdzenia realizacji zamówień dokumentami świadczącymi, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą spełnić ten warunek w sposób następujący: minimum jeden z wykonawców musi spełnić warunek. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Ocena spełniania warunków przez wykonawców dokonana zostanie na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń systemem - spełnia / nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić m.in. w następujących przypadkach: I. Zmiana terminu wykonania umowy jest dopuszczalna: a) w przypadku podjętej przez Zamawiającego decyzji o: - zmianie rodzajów materiałów budowlanych, - rezygnacji z wykonania niektórych elementów robót, b) w przypadku wstrzymania lub zawieszenia robót przez Zamawiającego, c) w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, a zakres tych robót ma wpływ na termin wykonania niniejszej umowy, d) z powodu szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych, e) z powodu siły wyższej, f) w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonywanie robót, g) w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, których termin usuwania będzie miał wpływ na termin realizacji robót. h) w przypadku opóźnienia w uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych i uzgodnień z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. II. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy a) w przypadku podjętej przez Zamawiającego decyzji o: - zmianie: rodzajów materiałów budowlanych, technologii wykonania robót, - w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części robót - zmniejszenie wynagrodzenia o wartość nie wykonywanego zakresu robót, b) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, stosowanie do stawki ustalonej przez ustawodawcę. III. Inne zmiany a) w zakresie kluczowego personelu wykonawcy na osobę o równoważnych uprawnieniach, jak określone w SIWZ, b) wprowadzenie i zmiana podwykonawców na etapie realizacji robót, c) zmiana przez Wykonawcę formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdiz.gda.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Na pisemny wniosek można odebrać w siedzibie Zamawiającego - kancelaria bud. A pok.2, lub pobrać ze strony internetowej www.zdiz.gda.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.03.2012 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat ZDiZ, Gdańsk, ul. Partyzantów 36, pok.25, bud. B.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.