Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2012-02-24

Wasilków: Akademia Młodych Mistrzów projekt realizowany w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Numer ogłoszenia: 45117 - 2012; data zamieszczenia: 24.02.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Publiczna Szkoła Podstawowa w Studziankach , Studzianki, ul. Supraślska 2, 16-010 Wasilków, woj. podlaskie, tel. 85 7184631, faks 85 7184633.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Szkoła publiczna.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Akademia Młodych Mistrzów projekt realizowany w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć dodatkowych w ramach projektu pt.: Akademia Młodych Mistrzów realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w okresie realizacji projektu od marca 2012 r. do 31 lipca 2013 r. w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 przez 32 tygodnie.
Przedmiot zamówienia podzielono na 25 części:
Zadanie 1. ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE - grupa 1 po 1 godzinie lekcyjnej tygodniowo, łącznie 44 godziny lekcyjne w projekcie,
Zadanie 2. ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE - grupa 2 po 1 godzinie lekcyjnej tygodniowo, łącznie 44 godziny lekcyjne w projekcie,
Zadanie 3. GIMNASTYKA KOREKCYJNA - po 1godzinie lekcyjnej tygodniowo, łącznie 44 godziny lekcyjne w projekcie,
Zadanie 4. ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE - po 1 godzinie lekcyjnej tygodniowo, łącznie 44 godziny lekcyjne w projekcie,
Zadanie 5. KOŁO MULTIMEDIALNE - połączone z warsztatami w redakcji - po 1 godzinie lekcyjnej tygodniowo i dodatkowo 5 godzin lekcyjnych warsztatów w redakcji, łącznie 49 godzin lekcyjnych w projekcie,
Zadanie 6. KOŁO MATEMATYCZNE - Mistrz Matematyki - po 1 godzinie lekcyjnej tygodniowo, łącznie 44 godziny lekcyjne w projekcie,
Zadanie 7. KOŁO NAUKOWE - Młody Einstein połączone z warsztatami na uczelni - po 1 godzinie lekcyjnej tygodniowo i dodatkowo 10 godzin lekcyjnych warsztatów na uczelni, łącznie 54 godziny lekcyjne w projekcie,
Zadanie 8. KOŁO EKOLUDKA - po 1 godzinie lekcyjnej tygodniowo, łącznie 44 godziny lekcyjne w projekcie,
Zadanie 9. KOŁO JĘZYKA NIEMIECKIEGO - grupa 1 dla kl. V,VI - po 2 godziny lekcyjne tygodniowo, łącznie 88 godzin lekcyjnych w projekcie,
Zadanie 10. KOŁO JĘZYKA NIEMIECKIEGO - grupa 2 dla kl. V,VI - po 2 godziny lekcyjne tygodniowo, łącznie 88 godzin lekcyjnych w projekcie,
Zadanie 11. KOŁO JĘZYKA ANGIELSKIEGO English School - grupa 1 po 1 godzinie lekcyjnej tygodniowo, łącznie 44 godziny lekcyjne w projekcie,
Zadanie 12. KOŁO JĘZYKA ANGIELSKIEGO English School - grupa 2 po 1 godzinie lekcyjnej tygodniowo, łącznie 44 godziny lekcyjne w projekcie,
Zadanie 13. KOŁO ARTYSTYCZNE - grupa 1 po 1 godzinie lekcyjnej tygodniowo, łącznie 44 godziny lekcyjne w projekcie,
Zadanie 14. KOŁO ARTYSTYCZNE - grupa 2 po 1 godzinie lekcyjnej tygodniowo, łącznie 44 godziny lekcyjne w projekcie,
Zadanie 15. WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH I RÓWNOŚCIOWYCH - grupa 1 - 5 godzin lekcyjnych w projekcie,
Zadanie 16. WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH I RÓWNOŚCIOWYCH - grupa 2 - 5 godzin lekcyjnych w projekcie,
Zadanie 17. WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH I RÓWNOŚCIOWYCH - grupa 3 - 5 godzin lekcyjnych w projekcie,
Zadanie 18. WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH I RÓWNOŚCIOWYCH - grupa 4 - 5 godzin lekcyjnych w projekcie,
Zadanie 19. WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH I RÓWNOŚCIOWYCH - grupa 5 - 5 godzin lekcyjnych w projekcie,
Zadanie 20. WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH I RÓWNOŚCIOWYCH - grupa 6 - 5 godzin lekcyjnych w projekcie,
Zadanie 21. WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH I RÓWNOŚCIOWYCH - grupa 7 - 5 godzin lekcyjnych w projekcie,
Zadanie 22. KOŁO HISTORYCZNE - po 1 godzinie lekcyjnej tygodniowo, łącznie 44 godziny lekcyjne w projekcie,
Zadanie 23. KURS BĄDŹ MĄDRY (metody efektywnej nauki) - grupa 1 po 2 godziny lekcyjne tygodniowo, łącznie 88 godzin lekcyjnych w projekcie,
Zadanie 24. KURS BĄDŹ MĄDRY (metody efektywnej nauki) - grupa 2 po 2 godziny lekcyjne tygodniowo, łącznie 88 godzin lekcyjnych w projekcie,
Zadanie 25. KOŁO PIERWSZY BIZNES połączone z warsztatami w firmach - po 1 godzinie lekcyjnej tygodniowo i dodatkowo 5 godzin lekcyjnych warsztatów w firmie, łącznie 49 godzin lekcyjnych w projekcie.
Za godzinę zajęć uznaje się godzinę lekcyjną - 45 minut.
Miejscem realizacji zamówienia będzie Publiczna Szkoła Podstawowa w Studziankach, ul. Supraślska 2, 16-010 Wasilków. Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku, w wyjątkowych przypadkach w soboty, dopasowane bezpośrednio po obowiązkowych zajęciach lekcyjnych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowe w Studziankach, w zależności od godzin dyspozycyjności danej grupy uczniów. Wykonawcy będą prowadzić zajęcia wg otrzymanego od Zamawiającego harmonogramu. Harmonogramy będą dostarczane każdorazowo w wypadku zmiany planu zajęć szkoły. Wykonawca musi wykazać się dyspozycyjnością i elastycznością wobec zmian w harmonogramach. Jeżeli zajęcia w danym tygodniu się nie odbędą (w przypadku choroby wykonawcy, długiego weekendu, itp.), prowadzący będzie zobligowany do odpracowania zajęć w ciągu kolejnych tygodni zgodnie z ustalonym terminem przez Zamawiającego.
W szczególności zakres obowiązków obejmuje: - pomoc przy rekrutacji uczestników na własne zajęcia, - prowadzenie zajęć i dokumentacji zajęć zgodnie z harmonogramem, - udostępnienie wybranych scenariuszy zajęć w formie elektronicznej, - okresowa i końcowa ewaluacja postępów uczniów, - przygotowanie tematyki i opracowanie programu zajęć, - udział w wycieczkach i wyjściach edukacyjnych wraz ze swoją grupą, - sporządzanie sprawozdań z wycieczek lub wyjść.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na dowolną liczbę części.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert równoważnych i wariantowych..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

80.00.00.00 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe
.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 25.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2013.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Ocena spełniania warunku dokonana zostanie w oparciu o dostarczone dokumenty wymienione w punkcie 6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla każdego wykonawcy oddzielnie na zasadzie spełnia/nie spełnia.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Ocena spełniania warunku dokonana zostanie w oparciu o dostarczone dokumenty wymienione w punkcie 6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla każdego wykonawcy oddzielnie na zasadzie spełnia/nie spełnia.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Ocena spełniania warunku dokonana zostanie w oparciu o dostarczone dokumenty wymienione w punkcie 6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla każdego wykonawcy oddzielnie na zasadzie spełnia/nie spełnia.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Ocena spełniania warunku dokonana zostanie w oparciu o dostarczone dokumenty wymienione w punkcie 6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla każdego wykonawcy oddzielnie na zasadzie spełnia/nie spełnia.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Ocena spełniania warunku dokonana zostanie w oparciu o dostarczone dokumenty wymienione w punkcie 6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla każdego wykonawcy oddzielnie na zasadzie spełnia/nie spełnia.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniaIII.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


Zamawiający przewiduje następujące możliwości zmiany umowy:
a) w zapisach dotyczących terminów realizacji oraz wartości umowy w przypadku zmian we wniosku aplikacyjnym oraz umowie o dofinansowanie projektu Akademia Młodych Mistrzów realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które wprowadzi Instytucja Zarządzająca POKL, niemożliwych do przewidzenia na etapie opracowywania SIWZ, a które to będą wywoływały konieczność zmiany zapisów umowy; zmiany te nie mogą powodować zwiększenia wartości umowy;
b) w zapisach umowy w przypadku zmian w prawie krajowym lub wspólnotowym, mających wpływ na jej zapisy; zmiany te nie mogą powodować zwiększenia wartości umowy;
c) w zapisach dotyczących osób uprawnionych do kontaktów w sprawie realizacji umowy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.wasilkow.pl/?event=kategoria&id=120

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Publiczna Szkoła Podstawowa w Studziankach,
Studzianki, ul. Supraślska 2, 16 - 010 Wasilków.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.03.2012 godzina 11:30, miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa w Studziankach,
Studzianki, ul. Supraślska 2, 16 - 010 Wasilków.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI WASILKÓW PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi WASILKÓW » więcej : Usługi edukacyjne i szkoleniowe »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU