Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2010-03-01

Grudziądz: Sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego GMINY GRUDZIĄDZ.

Numer ogłoszenia: 44819 - 2010; data zamieszczenia: 01.03.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Grudziądz , ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 4511111, faks 056 4511132. • Adres strony internetowej zamawiającego:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego GMINY GRUDZIĄDZ..


II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grudziądz określonej w uchwale Nr XXXV 222 2010 Rady Gminy Grudziądz z dnia 12 lutego 2010 r.
- Przedmiotem studium jest zmiana sposobu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Grudziądz .
- Zakres prac projektowych Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grudziądz dotyczy terenu całej gminy Grudziądz i obejmuje:
- gruntowną inwentaryzację obszaru gminy - wyniki przedstawione na mapie w skali 1:10 000,
- analizę obowiązującego studium, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, planu zagospodarowania przestrzennego woj. Kujawsko-Pomorskiego w zakresie dotyczącym gminy Grudziądz,
- analizę wniosków z uwzględnieniem obecnego i planowanego zagospodarowania terenów sąsiednich przedstawiona na mapie w skali 1: 10 000,
- analizę ewentualnych uwag do projektu studium przedstawiona na mapie w skali 1: 10 000,
- analizę bonitacji gleb,
- analizę własności terenu,
- analizę środowiska przyrodniczego,
- analizę wartości kulturowych,
- analizę stanu zabudowy i zagospodarowania przestrzeni,
- analizę infrastruktury technicznej(gospodarka wodno - ściekowa, elektroenergetyka , gazownictwo),
- analizę układu komunikacyjnego,
- analizę obszarów prawnie objętych ochroną przyrody,
- analizę obszarów objętych ochroną konserwatorską,
- analizę instrumentalizacji wdrażania celów polityki przestrzennej ,
- określenie przeznaczeń terenu z uwzględnieniem granic działek - na mapach ewidencyjnych,
- kompleksową analizę projektowanego rozwoju gminy, w tym prognozowana liczba ludności.
Studium winno być opracowany zgodnie z przepisami wynikającym z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz.U. Nr 118, poz.1233 z dnia 26 maja 2004r.) w tym :

1) Obowiązującymi przepisami ustaw w zakresie zagospodarowania przestrzennego.

2) Ustawą z dnia 7 lipca 1994r .Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz.1118 i Nr 170, poz.1217 oraz 2007r. Nr 88,poz.587, Nr 99 poz.665, Nr 127, poz. 880,Nr 247 poz. 1844, Nr 191, poz.1373).

3) Ustawą Prawo energetyczne z dnia 10.04.1997r. (j.t. Dz.U. z 2006r. Nr 89, poz.625 ze zm.).

4) Ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001r. (j.t. z 2008r.Dz.U. Nr 25, poz.150 ze zm.).

5) Ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995r.( Dz.. U. z 2004r. Dz. U. Nr121, poz.1266; Nr49, poz.464, z 2005r. Dz.U. Nr 175, poz.1462; z 2006r. Dz.U. Nr 12, poz.63; z 2007r.
Dz. U. Nr 75, poz.493; Dz.U. Nr80, poz.541; Dz.U. Nr 191, poz. 1374.).

6) I innymi przepisami odrębnymi.

Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków związanych z wykonywaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania wszelkich dodatkowych informacji niezbędnych przydatnych do złożenia oferty

Zestawienie elementów składowych opracowania będących przedmiotem zamówienia :
1. 3 egzemplarze kolorowej planszy w skali 1:10 000 podklejone (do zawieszenia na ścianie ) i dodatkowo jeden poskładany w teczce, sporządzone na mapie topograficznej.
2. 3 egzemplarze części opisowej z rysunkami,
3. po 3 egzemplarzu opracowań towarzyszących (bonitacja gleb, własności terenu, środowisko przyrodnicze- wybrane elementy, środowisko przyrodnicze- elementy prawem chronione, wartości kulturowe, stan zabudowy i zagospodarowania przestrzeni, infrastruktura techniczna, komunikacja drogowa, strategia rozwoju, instrumentalizacja wdrażania celów polityki przestrzennej),
4. projekt uchwały w sprawie uchwalenia studium ,
5. przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej prac planistycznych studium do sprawdzenia zgodności z prawem przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego, w tym:
a) wykaz wniosków do projektu studium,
b) wykaz opinii do projektu studium,
c) wykaz uzgodnień do projektu studium,
d) wykaz uwag do projektu studium i rozstrzygnięć o sposobie rozpatrzenia,
6. 2 egz. w formie elektronicznej na płycie CD lub DVD
7. rysunki : obowiązkowo pliki w formacie JPEG oraz PDF
8. tekst: obowiązkowo pliki w formacie ODT lub DOC
9. Ekofizjografia oraz Prognoza oddziaływania na środowisko - 3 egz..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

71.22.20.00 - Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni
.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Ocena spełnienia warunku, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia będzie dokonane na podstawie wypełnionych przez wykonawcę i załączonych do oferty załączników


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Ocena spełnienia warunku, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia będzie dokonane na podstawie wypełnionych przez wykonawcę i załączonych do oferty załączników


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • n/d


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Ocena spełnienia warunku, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia będzie dokonane na podstawie wypełnionych przez wykonawcę i załączonych do oferty załączników


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • n/dIII.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


III.6) INNE DOKUMENTY


Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - zgodne z przedmiotem zamówienia,
2.3. dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile uprawnienia te nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych,
2. dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień: uprawnienie aktualny wpis na listę członków Okręgowej Izby Urbanistów,
3. oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 2,
4. Projekt umowy - zaakceptowany przez Wykonawcę,
5. wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności,
6. wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania usług planistycznych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i zakresem usługom planistycznym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nieIV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.grudziadz.lo.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Grudziądz
ul. Wybickiego 38
86-300 Grudziądz
pok. 211.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.03.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Grudziądz
ul. Wybickiego 38
86-300 Grudziądz
pok. 102.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: n/d.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z GRUDZIĄDZA PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Grudziądzu » więcej : Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU