eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Grudziądz › Sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego GMINY GRUDZIĄDZ.

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2010-03-01

Grudziądz: Sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego GMINY GRUDZIĄDZ.
Numer ogłoszenia: 44819 - 2010; data zamieszczenia: 01.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Grudziądz , ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 4511111, faks 056 4511132.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.grudziadz.ug.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego GMINY GRUDZIĄDZ..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grudziądz określonej w uchwale Nr XXXV 222 2010 Rady Gminy Grudziądz z dnia 12 lutego 2010 r. - Przedmiotem studium jest zmiana sposobu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grudziądz . - Zakres prac projektowych Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grudziądz dotyczy terenu całej gminy Grudziądz i obejmuje: - gruntowną inwentaryzację obszaru gminy - wyniki przedstawione na mapie w skali 1:10 000, - analizę obowiązującego studium, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, planu zagospodarowania przestrzennego woj. Kujawsko-Pomorskiego w zakresie dotyczącym gminy Grudziądz, - analizę wniosków z uwzględnieniem obecnego i planowanego zagospodarowania terenów sąsiednich przedstawiona na mapie w skali 1: 10 000, - analizę ewentualnych uwag do projektu studium przedstawiona na mapie w skali 1: 10 000, - analizę bonitacji gleb, - analizę własności terenu, - analizę środowiska przyrodniczego, - analizę wartości kulturowych, - analizę stanu zabudowy i zagospodarowania przestrzeni, - analizę infrastruktury technicznej(gospodarka wodno - ściekowa, elektroenergetyka , gazownictwo), - analizę układu komunikacyjnego, - analizę obszarów prawnie objętych ochroną przyrody, - analizę obszarów objętych ochroną konserwatorską, - analizę instrumentalizacji wdrażania celów polityki przestrzennej , - określenie przeznaczeń terenu z uwzględnieniem granic działek - na mapach ewidencyjnych, - kompleksową analizę projektowanego rozwoju gminy, w tym prognozowana liczba ludności. Studium winno być opracowany zgodnie z przepisami wynikającym z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz.U. Nr 118, poz.1233 z dnia 26 maja 2004r.) w tym : 1) Obowiązującymi przepisami ustaw w zakresie zagospodarowania przestrzennego. 2) Ustawą z dnia 7 lipca 1994r .Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz.1118 i Nr 170, poz.1217 oraz 2007r. Nr 88,poz.587, Nr 99 poz.665, Nr 127, poz. 880,Nr 247 poz. 1844, Nr 191, poz.1373). 3) Ustawą Prawo energetyczne z dnia 10.04.1997r. (j.t. Dz.U. z 2006r. Nr 89, poz.625 ze zm.). 4) Ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001r. (j.t. z 2008r.Dz.U. Nr 25, poz.150 ze zm.). 5) Ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995r.( Dz.. U. z 2004r. Dz. U. Nr121, poz.1266; Nr49, poz.464, z 2005r. Dz.U. Nr 175, poz.1462; z 2006r. Dz.U. Nr 12, poz.63; z 2007r. Dz. U. Nr 75, poz.493; Dz.U. Nr80, poz.541; Dz.U. Nr 191, poz. 1374.). 6) I innymi przepisami odrębnymi. Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków związanych z wykonywaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania wszelkich dodatkowych informacji niezbędnych przydatnych do złożenia oferty Zestawienie elementów składowych opracowania będących przedmiotem zamówienia : 1. 3 egzemplarze kolorowej planszy w skali 1:10 000 podklejone (do zawieszenia na ścianie ) i dodatkowo jeden poskładany w teczce, sporządzone na mapie topograficznej. 2. 3 egzemplarze części opisowej z rysunkami, 3. po 3 egzemplarzu opracowań towarzyszących (bonitacja gleb, własności terenu, środowisko przyrodnicze- wybrane elementy, środowisko przyrodnicze- elementy prawem chronione, wartości kulturowe, stan zabudowy i zagospodarowania przestrzeni, infrastruktura techniczna, komunikacja drogowa, strategia rozwoju, instrumentalizacja wdrażania celów polityki przestrzennej), 4. projekt uchwały w sprawie uchwalenia studium , 5. przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej prac planistycznych studium do sprawdzenia zgodności z prawem przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego, w tym: a) wykaz wniosków do projektu studium, b) wykaz opinii do projektu studium, c) wykaz uzgodnień do projektu studium, d) wykaz uwag do projektu studium i rozstrzygnięć o sposobie rozpatrzenia, 6. 2 egz. w formie elektronicznej na płycie CD lub DVD 7. rysunki : obowiązkowo pliki w formacie JPEG oraz PDF 8. tekst: obowiązkowo pliki w formacie ODT lub DOC 9. Ekofizjografia oraz Prognoza oddziaływania na środowisko - 3 egz..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.20.00 - Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni .

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia będzie dokonane na podstawie wypełnionych przez wykonawcę i załączonych do oferty załączników

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia będzie dokonane na podstawie wypełnionych przez wykonawcę i załączonych do oferty załączników

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • n/d

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia będzie dokonane na podstawie wypełnionych przez wykonawcę i załączonych do oferty załączników

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • n/d

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - zgodne z przedmiotem zamówienia, 2.3. dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile uprawnienia te nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych, 2. dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień: uprawnienie aktualny wpis na listę członków Okręgowej Izby Urbanistów, 3. oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 2, 4. Projekt umowy - zaakceptowany przez Wykonawcę, 5. wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, 6. wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania usług planistycznych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i zakresem usługom planistycznym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.grudziadz.lo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Grudziądz ul. Wybickiego 38 86-300 Grudziądz pok. 211.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.03.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Grudziądz ul. Wybickiego 38 86-300 Grudziądz pok. 102.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: n/d.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.