eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa podkoszulek granatowych, skarpet letnich oraz skarpet zimowych.

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2009-02-27

Warszawa: Dostawa podkoszulek granatowych, skarpet letnich oraz skarpet zimowych.
Numer ogłoszenia: 44422 - 2009; data zamieszczenia: 27.02.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Straż Miejska Miasta Stołecznego Warszawy , ul. Czerniakowska 130/132, 00-454 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5986813, faks 022 5986813.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.strazmiejska.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa podkoszulek granatowych, skarpet letnich oraz skarpet zimowych..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa podkoszulek granatowych w ilości 1 700 szt, skarpet letnich w ilości 9 240 par oraz skarpet zimowych w ilości 5 880 par. Szacunkowa łączna wartość zamówienia wynosi 17 084,93 euro.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.31.84.00 - Podkoszulki 18.31.70.00 - Skarpety .

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4.nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy. Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana metodą spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawcę wraz z ofertą. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków lub wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków oraz jeżeli stwierdzi, że dostarczone informacje istotne dla prowadzonego postępowania są nieprawdziwe..
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy. 2.Oświadczenie o braku wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 3.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:


 • 1 - Cena - 60
 • 2 - Wykonanie (estetyka) - 40

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.strazmiejska.waw.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 00-454 Warszawa, ul. CZerniakowska 130/132 pawilon 304, pok. 42..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.03.2009 godzina 12:00, miejsce: 00-454 Warszawa, ul. CZerniakowska 130/132 pawilon 304, pok. 42..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa podkoszulek granatowych..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa podkoszulek granatowych w ilości 1 700 sztuk o wartości szacunkowej 6 577,08 euro.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.31.84.00-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2009.
 • 4) Kryteria oceny ofert:cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 60
  • 2. Wykonanie (estetyka) - 40

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa skarpet letnich i skarpet zimowych..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa skarpet letnich w ilości 9 240 par oraz skarpet zimowych w ilości 5 880 par o łącznej wartości szacunkowej zamówienia 10 507,85 euro..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.31.70.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2009.
 • 4) Kryteria oceny ofert:cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 60
  • 2. Wykonanie (estetyka) - 40

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.