Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2009-02-27

Warszawa: Dostawa podkoszulek granatowych, skarpet letnich oraz skarpet zimowych.

Numer ogłoszenia: 44422 - 2009; data zamieszczenia: 27.02.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Straż Miejska Miasta Stołecznego Warszawy , ul. Czerniakowska 130/132, 00-454 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5986813, faks 022 5986813. • Adres strony internetowej zamawiającego:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa podkoszulek granatowych, skarpet letnich oraz skarpet zimowych..


II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa podkoszulek granatowych w ilości 1 700 szt, skarpet letnich w ilości 9 240 par oraz skarpet zimowych w ilości 5 880 par. Szacunkowa łączna wartość zamówienia wynosi 17 084,93 euro.


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

18.31.84.00 - Podkoszulki
18.31.70.00 - Skarpety
.


II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2009.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU


 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
  1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  2.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  3.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  4.nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy.
  Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana metodą spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawcę wraz z ofertą.
  Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków lub wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków oraz jeżeli stwierdzi, że dostarczone informacje istotne dla prowadzonego postępowania są nieprawdziwe..

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy.
  2.Oświadczenie o braku wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
  3.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert..


SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: • 1 - Cena - 60

 • 2 - Wykonanie (estetyka) - 40

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 00-454 Warszawa, ul. CZerniakowska 130/132 pawilon 304, pok. 42..


IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.03.2009 godzina 12:00, miejsce: 00-454 Warszawa, ul. CZerniakowska 130/132 pawilon 304, pok. 42..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa podkoszulek granatowych..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa podkoszulek granatowych w ilości 1 700 sztuk o wartości szacunkowej 6 577,08 euro.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.31.84.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2009.

 • 4) Kryteria oceny ofert:cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:  • 1. Cena - 60

  • 2. Wykonanie (estetyka) - 40

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa skarpet letnich i skarpet zimowych..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa skarpet letnich w ilości 9 240 par oraz skarpet zimowych w ilości 5 880 par o łącznej wartości szacunkowej zamówienia 10 507,85 euro..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.31.70.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2009.

 • 4) Kryteria oceny ofert:cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:  • 1. Cena - 60

  • 2. Wykonanie (estetyka) - 40
 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z WARSZAWY PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Warszawie » więcej : Podkoszulki »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU