Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2009-12-23

Dynów: Opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji rynku i przyległych ulic na terenie miasta Dynowa w ramach Projektu 1 - Poprawa wizerunku miasta Dynów poprzez rewitalizację Rynku i przyległych ulic, parku przydworskiego oraz remont infrastruktury komunikacyjnej w obrębie Obszaru I- współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013

Numer ogłoszenia: 440712 - 2009; data zamieszczenia: 23.12.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Dynów , Rynek 2, 36-065 Dynów, woj. podkarpackie, tel. 016 6521093 w. 49, faks 016 6521093. • Adres strony internetowej zamawiającego:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji rynku i przyległych ulic na terenie miasta Dynowa w ramach Projektu 1 - Poprawa wizerunku miasta Dynów poprzez rewitalizację Rynku i przyległych ulic, parku przydworskiego oraz remont infrastruktury komunikacyjnej w obrębie Obszaru I- współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej rewitalizacji rynku i przyległych ulic na terenie miasta Dynowa.
Szczegółowy zakres wyżej wymienionej dokumentacji obejmuje:
- dokumentację projektową remontu płyty Rynku,
- dokumentację projektową wykonania fontanny,
- dokumentację projektową wykonania stylowego oświetlenia ulicznego w obrębie ulic: Rynek, Dworska, Mickiewicza, Handlowa, Kościuszki, Kazimierza Wlk., Zamkowej, Łaziennej, Podwale
- dokumentację projektową urządzenia zieleni przy ulicach: Rynek, Dworska, Mickiewicza, Handlowa,Kościuszki, Kazimierza Wlk., Zamkowej, Łaziennej, Podwale.
- dokumentację projektową urządzeń małej architektury,
- dokumentację projektową monitoringu elektronicznego ulic,Rynek, Handlowa, Kazimierza Wlk.,Kościuszki
- dokumentację projektową remontu studni głębinowej,
- dokumentację projektową remontu dróg i chodników przy ulicach Rynek, Dworska, Mickiewicza, Handlowa, Kościuszki, Kazimierza Wlk., Zamkowej, Łaziennej, Podwale wraz z projektem ścieżek spacerowych,
- dokumentację projektową remontu traktu pieszego łączącego ul. Zamkową z ul. Podwale
- dokumentację projektową budowy parkingu przy ul. Jana Pawła II,
- dokumentację projektową remontu parkingu przy ul. Krzywej,
- dokumentację projektową budowy parkingów przy ul. Zamkowej i Podwale,
- dokumentację projektową budowy kładki przez rzekę Dynówkę,
- dokumentację projektową remontu kanalizacji deszczowej w ciągu ulic: Rynek, Zamkowa, Kościuszki,Handlowa , Kazimierza Wlk., Mickiewicza, Łazienna, Podwale, Jana Pawła II, Szkolna
- dokumentację projektową przebudowy dachu Urzędu Miejskiego w Dynowie,
- dokumentację projektową wykonania docieplenia i elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Dynowie,
- informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- specyfikacje techniczne wykonania i obioru robót dla poszczególnych części dokumentacji technicznych,
- kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami robót dla wszystkich branż,
- zbiorcze zestawienie kosztów,
- pełnienie funkcji nadzoru autorskiego przez okres realizacji zadania .

Do obowiązków wykonawcy należy:
- opracowanie materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,
- uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, warunków technicznych, uzgodnień, opinii i sprawdzeń rozwiązań projektowych,
- uzyskanie wymaganych rozwiązań z rzeczoznawcami, Wojewódzkim Zarządem Gospodarki Wodnej, Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz z innymi organami państwowymi
- uzgodnienia z Zamawiającym rozwiązań projektowych
- sporządzenie poszczególnych dokumentacji technicznych spełniających wymogi uzyskania pozwolenia na budowę,.


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

71.24.00.00 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
.


II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2010.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU


 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać następujące warunki udziału w postępowaniu:
  warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:
  a)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
  c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  d)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;.

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp wg Załącznika nr 4.
  2.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie
  do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  3.Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego
  - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
  4.Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
  5.Wykaz wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech (3) lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum dwóch usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia , z podaniem ich wartości , przedmiotu, dat wykonania i odbiorców - na Załączniku nr 6 oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie,
  6.Wykaz osób którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca , i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia , a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.
  Do wykazu należy załączyć kopie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie projektowym w branżach: architektonicznej, konstrukcyno-budowlanej, drogowej, mostowej,sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej wraz z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Architektów oraz Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - na Załączniku nr 5.
  7.W przypadku, jeżeli w wykazie o którym mowa pkt.6 Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował, ponieważ zostaną mu one udostępnione przez inne podmioty,obowiązany jest załączyć do oferty pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia..


SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Dynowie, ul. Rynek 2, 36-065 Dynów, pok.nr 4.


IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.01.2010 godzina 08:00, miejsce: Urząd Miejski w Dynowie, ul. Rynek 2, 36-065 Dynów, sekretariat (pok. nr 10).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013.

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI DYNÓW PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi DYNÓW » więcej : Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU