eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dobrzyniewo Duże › Budowa linii napowietrznej oświetlenia zewnętrznego w miejscowości Fasty oraz uzupełnienie lamp oświetleniowych na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2012-11-08

Dobrzyniewo Duże: Budowa linii napowietrznej oświetlenia zewnętrznego w miejscowości Fasty oraz uzupełnienie lamp oświetleniowych na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże
Numer ogłoszenia: 439808 - 2012; data zamieszczenia: 08.11.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 382292 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże, woj. podlaskie, tel. 85 7428155, faks 85 7197147.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa linii napowietrznej oświetlenia zewnętrznego w miejscowości Fasty oraz uzupełnienie lamp oświetleniowych na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Część I Przedmiotem zamówienia jest budowa linii napowietrznej oświetlenia zewnętrznego na Osiedlu Twoich Marzeń w miejscowości Fasty zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Szczegółowy zakres robót zawiera dołączona do niniejszej specyfikacji: a) dokumentacja projektowa stanowiąca Załącznik nr 7 do SIWZ b) Specyfikacja techniczna stanowiąca Załącznik 8 do SIWZ. c) Przedmiar robót stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ. d) pozostałe warunki dotyczące wykonania zamówienia zostały określone w Istotnych Postanowieniach Umowy - Załącznik Nr 11 do SIWZ. 2. Część II Przedmiotem zamówienia jest przedłużenie linii i zamontowanie na istniejących słupach lamp oświetleniowych ze źródłem światła o mocy 70W - co najmniej 6.600 Lm. Szczegółowy zakres robót zawiera dołączony do niniejszej specyfikacji: a) wykaz zawierający długość linii napowietrznej, ilość lamp oświetleniowych oraz innych elementów niezbędnych do wykonania zadania stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ. b) pozostałe warunki dotyczące wykonania zamówienia zostały określone w Istotnych Postanowieniach Umowy - Załącznik Nr 11A do SIWZ. Informacje dodatkowe dotyczące I i II Części zamówienia. 3. Dokonanie uzgodnień przed realizacją inwestycji dotyczących robót energetycznych z właściwym Zakładem Energetycznym (koszty wyłączeń ponosi Wykonawca). 4. Zajęcie pasa drogowego z właścicielem drogi (koszty zajęcia pasa drogowego ponosi Wykonawca). 5. Wykonanie oznakowania drogowego zmiany organizacji ruchu na czas wykonywania robót. 6. Wykonanie inwentaryzacji opraw oświetleniowych po realizacji robót z podziałem na obwody oświetlenia ulicznego i numeracją słupów, na których zostały zainstalowane oprawy (schematy jednokreskowe). 7. Odbiór wykonanych robót pod względem technicznym przez właściwy terenowo Zakład Energetyczny. 8. Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu robót. 9. Wykonanie wszelkich prac pomocniczych i towarzyszących niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 10. Konserwacja systemu oświetlenia obejmująca utrzymanie sprawności oświetlenia w czasie 6 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru, a w szczególności: - wymianę uszkodzonych źródeł światła z materiałami, - wymianę uszkodzonych opraw z materiałami, - wymianę zabezpieczeń opraw z materiałami, - pozostałe czynności konserwacyjne obejmujące utrzymanie sprawności oświetlenia ulicznego. 11. Czas przystąpienia do usunięcia usterki wykonanego systemu oświetlenia ulicznego, zgłoszonej telefonicznie lub fax-em przez Zamawiającego: - awarie całego ciągu - 1 dni - pojedyncze awarie - 4 dni 12. Minimalne wymagane parametry techniczne dla opraw i źródeł światła zastosowanych przy realizacji zamówienia dotyczy Części I i II. 13.1. Parametry użytkowe: - korpus (obudowa) oprawy musi być wykonany z odlewu aluminium w wersji jedno lub dwu komorowej, - klosz ochraniający źródło światła musi być wykonany z materiału odpornego na uderzenia - współczynnik IK - 10 lub wyższy, - odbłyśnik oprawy musi być wykonany z aluminium jako jednoczęściowy. - oprawy oświetlenia ulicznego muszą posiadać regulację rozsyłu układu optycznego poprzez regulację źródła światła względem odbłyśnika, lub odbłyśnika względem źródła światła dające możliwość regulacji w co najmniej 3 oznaczonych pozycjach, lub poprzez uchwyt regulacyjny w zakresie co najmniej 20 stopni. - oprawka źródła światła wykonana z porcelany - nie dopuszcza się stosowania oprawek z tworzyw sztucznych. - klips zamykający klosz wykonany ze stali nierdzewnej lub aluminium, - układ zapłonowy oprawy musi być demontowany z oprawy bez użycia narzędzi - oprawy oświetlenia drogowego muszą być wyposażone w system mikrowentylacji zapewniający oddychanie oprawy. - średnia trwałość źródeł światła opraw ulicznych, potwierdzona w karcie katalogowej produktu, powinna być na poziomie minimum 22.000 godzin świecenia dla uszkodzeń nie większych niż 20%, 13.2. Zastosować w oprawach źródła światła o strumieniu świetlnym: - źródło 70 W - co najmniej 6.600 Lm, - źródła światła wszystkich zastosowanych mocy muszą być tego samego producenta. 13.3 Parametry techniczne: - stopień szczelności dla opraw dwukomorowych min. IP 66 dla komory optycznej i min. IP 66 dla komory osprzętu, a dla opraw jednokomorowych min. IP 66 dla całej oprawy oświetlenia ulicznego, - oprawy oświetlenia ulicznego muszą być wykonane i dostarczone w II klasie ochrony w zakresie ochrony przeciw porażeniowej, - oprawy oświetlenia ulicznego muszą być przystosowane do zasilania napięciem 230 V, 50 Hz. 13. Zamawiający żąda udzielenia przez Wykonawców w swojej ofercie gwarancji co najmniej na niżej wymieniony okres: - gwarancja na wykonane roboty budowlane - min 36 miesięcy - gwarancja na zastosowane materiały a w szczególności oprawy oświetleniowe- min 36 miesięcy - gwarancja na zastosowane źródła światła - min. 24 miesiące 14. Dla potwierdzenia, że oferowane oprawy spełniają wymagania postawione przez Zamawiającego do oferty należy dołączyć: - karty katalogowe oraz deklaracje zgodności na znak CE dla proponowanych opraw oświetleniowych i źródeł światła, 15. Zamawiający zastrzega sobie prawo, na etapie realizacji inwestycji, przekazania wybranych opraw oświetleniowych do badania w jednostce badawczej posiadającej akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w celu potwierdzenia parametrów technicznych zawartych w ofercie wykonawcy. 16. Przed przystąpieniem do sporządzenia oferty, zaleca się dokonanie wizji w terenie w celu szczegółowego zapoznania się z przedmiotem zamówienia..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 45.31.12.00 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45.31.23.11 - Montaż instalacji piorunochronnej .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Budowa linii napowietrznej oświetlenia zewnętrznego w miejscowości Fasty.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • EL-SYSTEM Piotr Popko (lider konsorcjum), ul. Sybiraków 22/22, 18-400 Łomża, kraj/woj. podlaskie.
  • INSBUD Sylwia Olszewska (partner konsorcjum), ul. Kazańska, 18-400 Łomża, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 85859,54 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 71340,00

  • Oferta z najniższą ceną: 71340,00 / Oferta z najwyższą ceną: 90282,00

  • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Uzupełnienie lamp oświetleniowych na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 45000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 26924,70

  • Oferta z najniższą ceną: 26924,70 / Oferta z najwyższą ceną: 75522,00

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII

więcej: Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.