Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2012-11-07

Tomaszów Mazowiecki: TABLICE REJESTRACYJNE

Numer ogłoszenia: 435896 - 2012; data zamieszczenia: 07.11.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Tomaszowski , ul. Św. Antoniego 41, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie, tel. 44 7242127, faks 44 725 28 01. • Adres strony internetowej zamawiającego:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: TABLICE REJESTRACYJNE.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje zakup i dostawę tablic rejestracyjnych na rok 2013

Lp.
Rodzaje tablic wielkość zamówienia
1. Tablice jednorzędowe
- samochodoweZamówienie obejmuje zakup i dostawę tablic rejestracyjnych na rok 2013

Lp.
Rodzaje tablic wielkość zamówienia
1. Tablice jednorzędowe
- samochodowe
- indywidualne
- zabytkowe
- tymczasowe
7000 kpl.
12 kpl.
5 kpl.
30 kpl.
2. Tablice dwurzędowe
- samochodowe
- zabytkowe
- indywidualne
- tymczasowe
20 kpl.
3 kpl.
3 kpl.
5 kpl.
3. Tablice jednorzędowe
- do przyczep
- tymczasowe
550 szt.
30 szt.
4. Tablice dwurzędowe
- do przyczep
- tymczasowe

50 szt.
5 szt.

5. Tablice motocyklowo- ciągnikowe
- zabytkowe
- indywidualne
- tymczasowe
600 szt.

5 szt.
5 szt.
5 szt.
6.
Tablice motorowerowe

- tymczasowe
500 szt.

5 szt.

- indywidualne
- zabytkowe
- tymczasowe
7000 kpl.
12 kpl.
5 kpl.
30 kpl.
2. Tablice dwurzędowe
- samochodowe
- zabytkowe
- indywidualne
- tymczasowe
20 kpl.
3 kpl.
3 kpl.
5 kpl.
3. Tablice jednorzędowe
- do przyczep
- tymczasowe
550 szt.
30 szt.
4. Tablice dwurzędowe
- do przyczep
- tymczasowe

50 szt.
5 szt.

5. Tablice motocyklowo- ciągnikowe
- zabytkowe
- indywidualne
- tymczasowe
600 szt.

5 szt.
5 szt.
5 szt.
6.
Tablice motorowerowe

- tymczasowe
500 szt.

5 szt..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

14.72.10.00 - Glin
.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Warunek zostanie uznany za spełniony wówczas gdy Wykonawca przedłoży:
   a) Certyfikat wydany przez Instytut Transportu samochodowego dotyczący spełnienia wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów z dnia 22 lipca 2002r. Dz. U. z 2007 r. Nr 186 poz. 1322
   b) Wpis do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne, o których mowa w przepisach art. 75a ust. 1 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym Dz. U. z 2005 Nr 108 poz. 908 z późn. zm.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy dysponujący doświadczeniem zawodowym rozumianym jako wykonana a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywana w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 dostawa tablic z podaniem wartości przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, przy czym wartość dostawy nie może być niższa niż 100 000,00 zł. brutto, wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresieIII.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:  • koncesję, zezwolenie lub licencję


  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertIII.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM


W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: • inne dokumenty


  - Informacja o oferowanym okresie gwarancyjnym dla tablic rejestracyjnych
  Wpisana zostanie w formularzu oferty


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w następujących przypadkach:
1) dopuszczonej prawem zmian stron umowy lub oznaczenia stron umowy,
2) zmiany wynagrodzenia w następstwie zmiany przepisów o podatku od towarów i usług (VAT),
3) zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian jest skutkiem zmiany przepisów prawa, 4) wynagrodzenie umowne może ulec zmianie w przypadku ograniczenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu umowy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat-tomaszowski.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Maz.
ul. Św.Antoniego 41, pokój nr 215
97-200 Tomaszów Maz..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.11.2012 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Maz.
ul. Św.Antoniego 41, parter - Kancelaria
97-200 Tomaszów Maz..


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Tomaszowie Mazowieckim »
więcej : Glin »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU