Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2011-12-20

Konin: Wycinka drzew i krzewów

Numer ogłoszenia: 431846 - 2011; data zamieszczenia: 20.12.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych , ul. Świętojańska 20, 62-500 Konin, woj. wielkopolskie, tel. 063 2430280, faks 063 2430280. • Adres strony internetowej zamawiającego:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna samorzadu terytorialnego.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wycinka drzew i krzewów.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wycinka drzew obejmuje:
-ścięcie drzewa, obcięcie gałęzi, pocięcie pnia na dogodne odcinki do
transportu;
-ułożenie gałęzi i pni na rowie lub poboczu drogi w taki sposób aby nie
utrudniało ruchu drogowego;
-utylizację gałęzi.
Wycinka drzew ograniczona zostanie do prac związanych z zabiegami
sanitarnymi lub usuwaniem wiatrołomów..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

77.21.14.00 - Usługi wycinania drzew
77.34.10.00 - Okrzesywanie drzew
.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • warunek zostanie uznany za spełniony jeśli wykonawca złoży oświadczenie, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy i nie podlega wykluczeniu
   z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 ustawy (zał nr 2 do specyfikacji)


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • warunek zostanie uznany za spełniony jeśli wykonawca złoży oświadczenie, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy i nie podlega wykluczeniu
   z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 ustawy (zał nr 2 do specyfikacji)


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • warunek zostanie uznany za spełniony jeśli wykonawca złoży oświadczenie, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy i nie podlega wykluczeniu
   z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 ustawy (zał nr 2 do specyfikacji)


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • warunek zostanie uznany za spełniony jeśli wykonawca złoży oświadczenie, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy i nie podlega wykluczeniu
   z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 ustawy (zał nr 2 do specyfikacji)


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • warunek zostanie uznany za spełniony jeśli wykonawca złoży oświadczenie, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy i nie podlega wykluczeniu
   z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 ustawy (zał nr 2 do specyfikacji)III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy


III.6) INNE DOKUMENTY


Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


Wypełniony formularz ofertowy z ceną brutto (załącznik nr 1 do
specyfikacji) 2.Pełnomocnictwa do działania w imieniu wykonawcy w przypadku, gdy nie jest to
osoba upoważniona do reprezentowania wykonawcy z mocy prawa.
3.Parafowany na każdej ze stron projekt umowy (załącznik nr 3 do specyfikacji)


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nieIV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdp.konin.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Świętojańska 20 d
62-500 Konin
, pok. nr 4.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.01.2012 godzina 09:30, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Świętojańska 20 d
62-500 Konin
, pok. nr 1.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z KONINA PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Koninie » więcej : Usługi wycinania drzew »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU