Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2011-02-07

Wałcz: Badania profilaktyczne (wstępne, okresowe, kontrolne) pracowników wojska i żołnierzy zawodowych

Numer ogłoszenia: 43031 - 2011; data zamieszczenia: 07.02.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Jednostka Wojskowa 4224 , ul. Ciasna 7, 78-601 Wałcz, woj. zachodniopomorskie, tel. 67 2502184, faks 67 2502184, 2502971. • Adres strony internetowej zamawiającego:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Wojskowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Badania profilaktyczne (wstępne, okresowe, kontrolne) pracowników wojska i żołnierzy zawodowych.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych dla pracowników wojska i żołnierzy zawodowych JW 4224 Wałcz i JW 4224 Skład Mosty w zakresie medycyny pracy (badania profilaktyczne - wstępne, okresowe i kontrolne).


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.12.10.00-3.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2011.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj.
   - posiadają wpis do rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzony przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej lub Wojewodę


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zamawiający nie wyznacza określonego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonego w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy - wymienionego w załączniku nr IV do SIWZ


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zamawiający nie wyznacza określonego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonego w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy - wymienionego w załączniku nr IV do SIWZ


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zamawiający nie wyznacza określonego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonego w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy - wymienionego w załączniku nr IV do SIWZ


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zamawiający nie wyznacza określonego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonego w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy - wymienionego w załączniku nr IV do SIWZIII.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY


Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązanych jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia - w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub podmiot wystawiający zobowiązanie.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli one dotyczą:
a)zmiany danych Wykonawcy ( np. zmiana siedziby, adresu, nazwy)
b)zmniejszenie ilości i wartości usług w stosunku do ilości i wartości
przyjętych w umowie,


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.1rblog.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: JW 4224, ul. Ciasna 7, 78-601 Wałcz. Dokumenty odpłatne 20 PLN za zaliczeniem pocztowym, 10 PLN odebrane osobiście w JW 4224. Prośbę o SIWZ przesłać na adres JW 4224 lub fax 67 250 21 84..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.02.2011 godzina 09:30, miejsce: Oferty należy składać w Koncelarii jawnej Zamawiającego - budynek nr 1, pokój nr 4. Komisyjne otwarcie ofert - sala odpraw, budynek nr 1, w dniu 15 lutego 2011r. o godzinie 10:00.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Badania profilaktyczne (wstępne, okresowe, kontrolne) pracowników wojska i żołnierzy zawodowych JW. 4224 Wałcz.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Planowana ilość badań i konsultacji medycznych: Konsultacja neurologiczna 245,
  Konsultacja okulistyczna 245, Konsultacja laryngologiczna 80, Konsultacja psychiatryczna 80, Konsultacja dermatologiczna 50, Konsultacja pulmonologiczna 8, Konsultacja kardiologiczna 5, EKG z opisem 190, Rtg kl piersiowej 245, Morfologia 225, Mocz 225, Glukoza 225, Jonogram 225, Mocznik 225, Kreatynina 225, Cholesterol 225, Trójglicerydy 225, Aspat 15, Bilirubina 15, GGTP 15, Kał na nosicielstwo 5,.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.12.10.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Badania profilaktyczne (wstępne, okresowe, kontrolne) pracowników wojska i żołnierzy zawodowych JW. 4224 Skład Mosty.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Planowane ilości badań i konsultacji medycznych:Konsultacja neurologiczna 70
  Konsultacja okulistyczna 148, Konsultacja laryngologiczna 50, Konsultacja psychiatryczna 30, Konsultacja dermatologiczna 20, Ekg z opisem100, Rtg kl piersiowej 138, Morfologia 128, Mocz 128, Glukoza 128, Jonogram 128, Mocznik 128,
  Kreatynina 128, Cholesterol 128, Trójglicerydy 128.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.12.10.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z WAŁCZA PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Wałczu » więcej : Usługi medyczne »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU