eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łukta › Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie inwestycji pod nazwą przebudowa drogi gminnej (modernizacja) nr 152012N na odcinku Łukta - Wynki - Worliny

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2009-12-11

Łukta: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie inwestycji pod nazwą przebudowa drogi gminnej (modernizacja) nr 152012N na odcinku Łukta - Wynki - Worliny
Numer ogłoszenia: 426706 - 2009; data zamieszczenia: 11.12.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łukta , ul. Mazurska 2, 14-105 Łukta, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 6475070, faks 089 6475070.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukta.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie inwestycji pod nazwą przebudowa drogi gminnej (modernizacja) nr 152012N na odcinku Łukta - Wynki - Worliny.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami branży drogowej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej związanymi z realizacją przez Gminę Łukta inwestycji pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej (modernizacja) nr 152012N na odcinku Łukta - Wynki - Worliny. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013:Oś priorytetowa: 5 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna Działanie: 5.2 Infrastruktura transportowa służąca rozwojowi lokalnemu Poddziałanie: 5.2.1 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny Termin rozpoczęcia robót budowlanych planowany jest na styczeń 2010 r. Termin zakończenia robót budowlanych do dnia 30.11.2010 r. Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy w szczególności: 1. Pełen zakres czynności określonych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane - (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1217), 2. Nadzorowanie wypełniania warunków umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót, 3. Dokonywanie rozliczeń merytorycznych wykonanych prac w imieniu Zamawiającego, 4. Szczegółowy zakres robót budowlanych oraz zakres prac, na zadanie: Przebudowa drogi gminnej (modernizacja) nr 152012N na odcinku Łukta - Wynki - Worliny określa: projekt budowlany (zatwierdzony Decyzją nr 8/2008 z dnia 09.01.2008 r., znak BA.7351-495/2007/2008 oraz Decyzją nr 191/Zm/2009 z dnia 15.05.2009 r., znak BA.7351-195/2009), opisuje dokumentacja projektowa, przedmiary robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 5. Dostępność dokumentacji projektowej. Dokumentacja projektowa kompletna w wersji tradycyjnej jest dostępna w siedzibie Zamawiającego w dniach roboczych w godzinach od 8.00 do 15.00, pok. nr 1, wersja elektroniczna dostępna jest na stronie http://www.bip.lukta.sprint.com.pl przy przetargu dotyczącym ww. drogi. 6. Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres nadzoru na: 1) Przebudowę drogi gminnej do nawierzchni bitumicznej o długości 6,52 km, 2) Przebudowę skrzyżowania w miejscowości Wynki, 3) Budowę chodników w miejscowości Łukta i Wynki, 4) Usunięcie kolizji z sieciami telekomunikacyjnymi i elektroenergetycznymi, 5) Wykonanie pasa zieleni, 6) Wycinka drzew i zakrzaczeń, kolidujących z projektowaną drogą, 7) Obsługę geodezyjna, 8) Pomiar geodezyjny powykonawczy, 9) Tablica informacyjna (pamiątkowa) - 1 szt. 7. Wykonawca musi dokonać wizji miejsca realizacji robót i jego otoczenia w celu oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka oraz uzyskania wszelkich danych, jakie mogą być niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00 - Usługi nadzoru budowlanego 71.24.70.00 - Nadzór nad robotami budowlanymi .

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień i są uprawnieni do działalności zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155 poz. 1095); 2) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu w rozumieniu art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych; 2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikać będą informacje potwierdzające spełnianie warunków. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, tzn.: 1) oświadczenie, że Wykonawca posiada uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, 2) oświadczenie, że Wykonawca posiada niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz uprawnienia do wykonywania określonej działalności, tj. uprawnienia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru, posiada wszystkie uprawnienia budowlane w zakresie nadzorowania przedmiotowych robót, przynależy do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej dla osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie*,LUB oświadczenie, że Wykonawca posiada niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które posiadają uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia, - w tym przypadku należy przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia wraz z uprawnieniami budowlanymi i przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 3) oświadczenie, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. 5) oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania si o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 Uwaga : Wykonawcy składają oświadczenie zawierające: imię, nazwisko, datę urodzenia miejsce zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego, oraz przez kogo został wydany, Nr pesel, Nr NIP oraz adres właściwego Urzędu Skarbowego osób fizycznych ze strony Wykonawcy, które bezpośrednio pełnić będą funkcje inspektora nadzoru. (Zał. Nr 3) 2. Wymagane dokumenty: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) kopia stosownych dokumentów potwierdzających uprawnienia budowlane osób ze strony Wykonawcy, (art. 22 ust. 1 pkt. 1) które będą pełnić funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie robót drogowych, elektroenergetycznych i teletechnicznych objętych zakresem przedmiotu zamówienia. 3) kopia zaświadczeń stwierdzających przynależność osób, które będą pełnić funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie przedmiotu zamówienia, do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz podleganie obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej dla osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. 4) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terenem Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdziale VII składa dokumenty lub oświadczenia szczegółowo określone w §2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605) 3. Forma dokumentów i oświadczeń: 1) dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty maja być w formie oryginałów lub kserokopii; Oświadczenia woli muszą być złożone w oryginale i podpisane przez osobę do tego uprawniona. Kopie dokumentów muszą być potwierdzone - za zgodność z oryginałem - przez osobę do tego uprawniona. 2) w przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski podpisane przez Wykonawcę. Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub przez osobę posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo, oraz datę..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lukta.sprint.com.pl, w zakładce Przetargi..
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy, ul. Mazurska 2, 14 - 105 Łukta, pok. nr 1.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.12.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy, ul. Mazurska 2, 14 - 105 Łukta, pok. nr 6.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013: Oś priorytetowa: 5 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna Działanie: 5.2 Infrastruktura transportowa służąca rozwojowi lokalnemu Poddziałanie: 5.2.1 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.