eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świdwin › Budowa hali sportowej przy ZSR CKP im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2013-10-18

Świdwin: Budowa hali sportowej przy ZSR CKP im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie
Numer ogłoszenia: 426388 - 2013; data zamieszczenia: 18.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Świdwiński , ul. Mieszka I 16, 78-300 Świdwin, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3650301, 3650335, faks 094 3650330.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatswidwinski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa hali sportowej przy ZSR CKP im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie hali sportowej przy Zespole Szkół Rolniczych CKP im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz parkingiem dla samochodów osobowych. 2. Wykonawca jest również zobowiązany do wykonania: a Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego b Wyposażenia w sprzęt p. poż wraz z oznakowaniem ( zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego), c Oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego d Geodezyjnego pomiaru powykonawczego inwestycji w formie papierowej ( 3 egz. ) oraz elektronicznej ( PDF lub JPG ) e Dostaw sprzętu i wyposażenia hali 3.Charakterystyczne parametry techniczne: powierzchnia zabudowy - 1 884,36 m2 powierzchnia użytkowa - 2 134,44 m2 kubatura - 17 586,9 m3 wymiary: długość 78,18 m szerokość 26,47 m wysokość 10,48 m 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja stanowiąca załącznik nr 8 do SIWZ: Projekt budowlano - wykonawczy - branża architektoniczna Projekt budowlano - wykonawczy - branża konstrukcyjna Projekt budowlano - wykonawczy - branża sanitarna Projekt budowlano - wykonawczy - branża elektryczna Projekt budowlano - wykonawczy - branża drogowa Projekt budowlano - wykonawczy - zagospodarowanie terenu Przedmiar robót - branża budowlana Przedmiar robót - branża budowlana - zagospodarowanie terenu Przedmiar robót - branża elektryczna Przedmiar robót - branża sanitarna ( instalacje wewnętrzne, sieci sanitarne ) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót: branża budowlana, elektryczna, sanitarna. UWAGA! Przedmiary załączone przez Zamawiającego do SIWZ stanowią przykładowe wyliczenie zakresu i nie mogą być jedyną podstawą wyliczenia ceny wykonania całego zamówienia. 5. Zamawiający przedstawiając nazwy własne w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia miał na celu wyłącznie pokazanie w sposób jednoznaczny, o jakich parametrach technicznych materiał ( urządzenie ) należy użyć do wykonania robót budowlanych. Użycie nazw własnych w żaden sposób nie sugeruje producenta, ma jedynie charakter przykładowy. Wykonawca jest zobowiązany do wykorzystania produktów wybranego przez siebie producenta o takich samych ( równoważnych ) parametrach technicznych i jakościowych..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.25 - Roboty budowlane związane z halami sportowymi 45.31.10.00 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 45.33.00.00 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.1. Wadium w wysokości 160 000 (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych) może być wnoszone w jednej lub kilku formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt. 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824). 1.2. Wadium w pieniądzu wpłacać należy na konto Starostwa Powiatowego w Świdwinie nr 11 1240 3682 1111 0000 4200 9670 1.3. Dokument przelewu należy opisać następująco: Wadium - ZP.272.4.2013 Budowa hali sportowej przy ZSR CKP im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie 1.4. Kopię przelewu należy załączyć do oferty. 1.5. Dokument wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna należy dołączyć do oferty w oryginale. 1.6. Termin złożenia wadium - do dnia 05.11.2013 r. do godz. 9:00 1.7. Wadium wnoszone w pieniądzu uznane będzie za wniesione w terminie tylko w przypadku wpłynięcia na konto Zamawiającego przed upływem terminu wyznaczonego na złożenie oferty.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia ( załącznik nr 2 do SIWZ )

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: dwie roboty budowlane polegające na budowie budynków o kubaturze min. 15 000 m3 oraz wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł brutto każda.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia (załącznik nr 2 do SIWZ)

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy dysponują: 1) kierownikiem budowy, który będzie odpowiedzialny za realizację zamówienia, posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, posiadane od co najmniej 5 lat - 1 osoba, 2) kierownikiem robót instalacyjnych w specjalności sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, posiadane od co najmniej 5 lat - 1 osoba, 3) kierownikiem robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, posiadane od co najmniej 5 lat, będący członkiem - 1 osoba zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U . Nr 83, poz.578 z późn. zm.). Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stosownie do przepisu art.12 a ustawy Prawo budowlane oraz przepisów ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz.394).

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia (załącznik nr 2 do SIWZ)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiatswidwinski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Świdwinie ul. Mieszka I 16, 78-300 Świdwin tel. 094 36 50 309, fax. 094 36 50 300.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.11.2013 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Starostwa Powiatowego w Świdwinie ul. Mieszka I 16, 78-300 Świdwin.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.