Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2013-10-18

Świdwin: Budowa hali sportowej przy ZSR CKP im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie

Numer ogłoszenia: 426388 - 2013; data zamieszczenia: 18.10.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Świdwiński , ul. Mieszka I 16, 78-300 Świdwin, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3650301, 3650335, faks 094 3650330. • Adres strony internetowej zamawiającego:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa hali sportowej przy ZSR CKP im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie hali sportowej przy Zespole Szkół Rolniczych CKP im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz parkingiem dla samochodów osobowych.
2. Wykonawca jest również zobowiązany do wykonania:
a Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
b Wyposażenia w sprzęt p. poż wraz z oznakowaniem ( zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego),
c Oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego
d Geodezyjnego pomiaru powykonawczego inwestycji w formie papierowej ( 3 egz. ) oraz elektronicznej ( PDF lub JPG )
e Dostaw sprzętu i wyposażenia hali
3.Charakterystyczne parametry techniczne:
powierzchnia zabudowy - 1 884,36 m2
powierzchnia użytkowa - 2 134,44 m2
kubatura - 17 586,9 m3
wymiary:
długość 78,18 m
szerokość 26,47 m
wysokość 10,48 m
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja stanowiąca załącznik nr 8 do SIWZ:
Projekt budowlano - wykonawczy - branża architektoniczna
Projekt budowlano - wykonawczy - branża konstrukcyjna
Projekt budowlano - wykonawczy - branża sanitarna
Projekt budowlano - wykonawczy - branża elektryczna
Projekt budowlano - wykonawczy - branża drogowa
Projekt budowlano - wykonawczy - zagospodarowanie terenu
Przedmiar robót - branża budowlana
Przedmiar robót - branża budowlana - zagospodarowanie terenu
Przedmiar robót - branża elektryczna
Przedmiar robót - branża sanitarna ( instalacje wewnętrzne, sieci sanitarne )
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót: branża budowlana, elektryczna, sanitarna.
UWAGA! Przedmiary załączone przez Zamawiającego do SIWZ stanowią przykładowe wyliczenie zakresu i nie mogą być jedyną podstawą wyliczenia ceny wykonania całego zamówienia.
5. Zamawiający przedstawiając nazwy własne w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia miał na celu wyłącznie pokazanie w sposób jednoznaczny, o jakich parametrach technicznych materiał ( urządzenie ) należy użyć do wykonania robót budowlanych. Użycie nazw własnych w żaden sposób nie sugeruje producenta, ma jedynie charakter przykładowy. Wykonawca jest zobowiązany do wykorzystania produktów wybranego przez siebie producenta o takich samych ( równoważnych ) parametrach technicznych i jakościowych..II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.21.22.25 - Roboty budowlane związane z halami sportowymi
45.31.10.00 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45.33.00.00 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2015.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: 1.1. Wadium w wysokości 160 000 (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych) może być wnoszone w jednej lub kilku formach:
- pieniądzu,
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt. 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824).
1.2. Wadium w pieniądzu wpłacać należy na konto Starostwa Powiatowego w Świdwinie nr 11 1240 3682 1111 0000 4200 9670
1.3. Dokument przelewu należy opisać następująco:
Wadium - ZP.272.4.2013
Budowa hali sportowej przy ZSR CKP im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie
1.4. Kopię przelewu należy załączyć do oferty.
1.5. Dokument wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna należy dołączyć do oferty w oryginale.
1.6. Termin złożenia wadium - do dnia 05.11.2013 r. do godz. 9:00
1.7. Wadium wnoszone w pieniądzu uznane będzie za wniesione w terminie tylko w przypadku wpłynięcia na konto Zamawiającego przed upływem terminu wyznaczonego na złożenie oferty.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Na podstawie oświadczenia ( załącznik nr 2 do SIWZ )


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
   dwie roboty budowlane polegające na budowie budynków o kubaturze min. 15 000 m3 oraz wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł brutto każda.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Na podstawie oświadczenia (załącznik nr 2 do SIWZ)


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy dysponują:
   1) kierownikiem budowy, który będzie odpowiedzialny za realizację zamówienia, posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, posiadane od co najmniej 5 lat - 1 osoba,
   2) kierownikiem robót instalacyjnych w specjalności sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, posiadane od co najmniej 5 lat - 1 osoba,
   3) kierownikiem robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, posiadane od co najmniej 5 lat, będący członkiem - 1 osoba
   zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U . Nr 83, poz.578 z późn. zm.).
   Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stosownie do przepisu art.12 a ustawy Prawo budowlane oraz przepisów ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz.394).


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Na podstawie oświadczenia (załącznik nr 2 do SIWZ)III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;


 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;


 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;


 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiatswidwinski.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Świdwinie
ul. Mieszka I 16, 78-300 Świdwin
tel. 094 36 50 309, fax. 094 36 50 300.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.11.2013 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Starostwa Powiatowego w Świdwinie
ul. Mieszka I 16, 78-300 Świdwin.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z ŚWIDWINA PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Świdwinie » więcej : Roboty budowlane związane z halami sportowymi »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU