eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Trzebinia › Organizacja wypoczynku śródrocznego na terenie Polski pn.Profilaktyka zdrowotna dzieci ze szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Trzebinia w 2013r.Ogłoszenie z dnia 2012-10-30

Trzebinia: Organizacja wypoczynku śródrocznego na terenie Polski pn.: Profilaktyka zdrowotna dzieci ze szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Trzebinia w 2013r.
Numer ogłoszenia: 426128 - 2012; data zamieszczenia: 30.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Trzebińskie Centrum Administracyjne , ul. św. Stanisława 1, 32-540 Trzebinia, woj. małopolskie, tel. 0-32 612 25 11, faks 0-32 611 50 88.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzebinia.pl (zakładka Mieszkańcy - Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne - zam.publ. )

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja wypoczynku śródrocznego na terenie Polski pn.: Profilaktyka zdrowotna dzieci ze szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Trzebinia w 2013r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Organizacja wypoczynku śródrocznego na terenie Polski pn. Profilaktyka zdrowotna dzieci ze szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Trzebinia w 2013 roku dla uczniów z klas III n/w placówek: Szkoła Podstawowa Nr 3 w Trzebini 25 uczniów 2 opiekunów Szkoła Podstawowa Nr 4 w Trzebini 20 uczniów 2 opiekunów Szkoła Podstawowa Nr 6 w Trzebini 52 uczniów 5 opiekunów Szkoła Podstawowa Nr 8 w Trzebini 42 uczniów 4 opiekunów Szkoła Podstawowa w Dulowej 23 uczniów 2 opiekunów Szkoła Podstawowa w Lgocie 11 uczniów 2 opiekunów Szkoła Podstawowa w Psarach 12 uczniów 1 opiekun Zespół Szkolno-Przedszkolny w Młoszowej 19 uczniów 2 opiekunów Społeczna Szkoła Podstawowa w Płokach 14 uczniów 2 opiekunów Publiczna Szkoła Podstawowa w Czyżówce 5 uczniów 1 opiekun Razem: 223 uczniów 23 opiekunów.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.51.10.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 10.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 06.05.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty zgodnie z wymaganiami określonymi w s.i.w.z.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Wykonawca musi wykazać, że wykonał co najmniej dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie według załącznika nr 3 lub załącznika nr 3a stanowiących załącznik do s.i.w.z.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca musi dysponować dwoma kierowcami (na jeden autokar) posiadającymi odpowiednie uprawnienia do prowadzenia pojazdu-autokaru (prawo jazdy). Spełnienie wymogów należy potwierdzić poprzez złożenie stosownego oświadczenia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie zalegają w płatnościach należnego podatku wobec Urzędu Skarbowego oraz w płatnościach należnych na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne do ZUS lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.trzebinia.pl (zakładka Mieszkańcy - Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne - zam. publ.)
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Trzebińskie Centrum Administracyjne ul. św. Stanisława 1 32-540 Trzebinia.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.11.2012 godzina 13:30, miejsce: Trzebińskie Centrum Administracyjne ul. św. Stanisława 1 32-540 Trzebinia.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Szkoła Podstawowa nr 3 w Trzebini.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wyjazd 25 uczniów oraz 2 opiekunów.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.51.10.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 15.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Szkoła Podstawowa nr 4 w Trzebini.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: wyjazd 20 uczniów oraz 2 opiekunów.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.51.10.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 15.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Szkoła Podstawowa nr 6 w Trzebini.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: wyjazd 52 uczniów oraz 5 opiekunów.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.51.10.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 15.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Szkoła Podstawowa nr 8 w Trzebini.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: wyjazd 42 uczniów oraz 4 opiekunów.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.51.10.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 15.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Szkoła Podstawowa w Dulowej.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: wyjazd 23 uczniów oraz 2 opiekunów.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.51.10.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 15.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Szkoła Podstawowa w Lgocie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: wyjazd 11 uczniów oraz 2 opiekuna.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.51.10.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 15.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Psarach.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: wyjazd 12 uczniów oraz 1 opiekunów.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.51.10.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 15.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Młoszowej.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: wyjazd 19 uczniów oraz 2 opiekunów.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.51.10.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 15.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Społeczna Szkoła Podstawowa w Płokach.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: wyjazd 14 uczniów oraz 2 opiekuna.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.51.10.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 15.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Publiczna Szkoła Podstawowa w Czyżówce.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: wyjazd 5 uczniów oraz 1 opiekuna.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.51.10.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 15.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.