Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Treść lub zakres przetargu uległy zmianie.
Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2012-10-26

Krosno Odrzańskie: PRZETARG NIEOGRANICZONY
roboty budowlane polegające na dostawie i montażu drzwi ppoż. oraz wymianie hydrantów wewnętrznych w budynku Prokuratury Garnizonowej w Zielonej Górze.


Numer ogłoszenia: 421260 - 2012; data zamieszczenia: 26.10.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Jednostka Wojskowa 5286 , ul. Piastów 7, 66-600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie, tel. 68 3672 404, faks 68 3672 556.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Wojskowa jednostka budżetowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZETARG NIEOGRANICZONY
roboty budowlane polegające na dostawie i montażu drzwi ppoż. oraz wymianie hydrantów wewnętrznych w budynku Prokuratury Garnizonowej w Zielonej Górze..


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest montaż drzwi przeciwpożarowych i montaż hydrantów wewnętrznych

Zakres robót i usług do realizacji:

- demontaż istniejących drzwi do kotłowni i piwnicy
- montaż drzwi EI 30
- uzupełnienie tynku cem.wap., podmalowania farbą emulsyjną i olejną
- demontaż hydrantów wewnętrznych wnękowych
- montaż hydrantów wewnętrznych wnękowych
- transport i utylizacja skrzydeł drewnianych drzwi
- transport do magazynu SOI w Sulechowie materiałów z demontażu ( drzwi stalowych i
szafek hydrantowych)

Ogólny opis techniczny i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
gęstości 150 kg/m3
. Uszczelka pęczniejąca przeciwpożarowa w ościeżnicy
. 2 zawiasy homologowane, jeden z nich wyposażony w sprężynę z półautomatycznym zamkiem
. Zamek zasuwkowo-zapadkowy
. Klamka przeciwpożarowa antyzaczepowa z rdzeniem stalowym
2.Szafki hydrantowe:
Parametry hydrantów wewnętrznych wnękowych :
. Hydrant wewnętrzny na wąż półsztywny fi 25
. Zawieszany wnękowy
. Drzwi pełne
. Materiał szafy hydrantowej - stal ultra wysokowytrzymała na uszkodzenia, cynkowana ogniowo, kolor czerwony
Wyposażenie hydrantu
. Zawór hydrantowy DN 25
. Prądownica PW-25/D6/D8/D10 wg EN-671
. Zwijadło kompletne -wyposażone w oś wodną umożliwiającą rozwinięcie węża będącego pod ciśnieniem wody, na żądaną długość
. Wąż półsztywny DN 25 wg EN-694, 20 m
. Regulowane ramki maskujące
. Korpus i drzwi szafki przystosowane do zawieszenia plomby
. Zamek - uniwersalny łączący w sobie cechy zamka euro i patentowego: otwarcie następuje po wyłamaniu pokrywy PCV lub przy pomocy klucza serwisowego
. Oznaczenia szafki hydrantowej :
- znak bezpieczeństwa hydrant wewnętrznyPN-92N-01256/01
- numer certyfikatu
- instrukcja obsługi
- dane producenta
- tabliczka znamionowa

Kody określone według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45420000-7 45421100-5, 45343200-5
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do SIWZ, przedmiar robót załącznik nr 3 do SIWZ, warunki techniczne wykonania i odbioru robót załącznik nr 2 do SIWZ..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.00.00-7, 45.42.11.00-5, 45.34.32.00-5.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy, dotyczące:
   a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
   b) Posiadania wiedzy i doświadczenia.
   c) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
   d) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

   Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy, że spełnienia warunki określone w art.22.ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

   Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy, że posiada potencjał techniczny oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
   Wykonawca oświadczy, że zatrudni Kierownika robót budowlanych z odpowiednimi uprawnieniami tj. o specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi, posiadającego ważne zaświadczenie potwierdzające członkostwo w Izbie Inżynierów.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej.
   Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 20 000,00zł. (dwadzieścia tysięcy złotych).III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy


  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


III.6) INNE DOKUMENTY


Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


5) Formularz ofertowy załącznik nr 7 do SIWZ.
6) Oświadczenie w przedmiocie wskazania robót powierzonych podwykonawcom załącznik nr 8.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


W trakcie trwania umowy dopuszcza się wprowadzenie następujących zmian do jej treści:
-danych dotyczących stron umowy, jak zmiana nazwy, siedziby, adresu, numeru konta bankowego, osób upoważnionych jako przedstawiciele stron, itp.,
-Powierzania wykonania części zamówienia podwykonawcom - w ilości do 50 % wartości umownej, według cen zawartych w formularzu cenowym, z możliwością powierzenia całej pozycji wyodrębnionej w formularzu cenowym dla usług specjalistycznych,
-zmiana terminu umownego - tylko pod warunkiem wystąpienia istotnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy okoliczności wymienionych niżej - termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty , nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności:
a) zaistnienie awarii;
b) konieczności zmian będących następstwem działalności organów nadzorczo-kontrolnych;
c)konieczności udzielenia zamówienia dodatkowego lub uzupełniającego, których realizacja wydłuża termin przewidziany na realizację zamówienia podstawowego;

Wszystkie wprowadzone zmiany mogą być dokonane tylko w odpowiednim zakresie, który wynika z okoliczności powodującej konieczność wprowadzenia zmian do umowy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przzetargi.army.mil.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Jednostka Wojskowa 5286
ul. Obrońców Stalingradu 10
66 - 600 Krosno Odrzańskie.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.11.2012 godzina 11:00, miejsce: Jednostka Wojskowa 5286
ul. Obrońców Stalingradu 10
66 - 600 Krosno Odrzańskie.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z KROSNA ODRZAŃSKIEGO PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Krośnie Odrzańskim » więcej : Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU