eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czerwin › Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czerwin

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2012-10-26

Czerwin: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czerwin
Numer ogłoszenia: 421050 - 2012; data zamieszczenia: 26.10.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 383984 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czerwin, Plac Tysiąclecia 1, 07-407 Czerwin, woj. mazowieckie, tel. 29 7614593, faks 29 7619217.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czerwin.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oświetlenia ulicznego na istniejących słupach zgodnie z przedmiarem robót, dokumentacją projektową, oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, na terenie Gminy Czerwin. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): główny przedmiot: 45316110-9 - Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego przedmiot dodatkowy: 45311200-2 - Roboty w zakresie opraw elektrycznych 45312311-0 - Instalowanie oświetlenia Szczegółowy zakres robót zawiera dołączona do niniejszej specyfikacji dokumentacja budowlana, specyfikacje techniczne oraz przedmiary robót. Uwaga: Jeśli w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty oraz pochodzenie urządzeń i materiałów należy je traktować, jako propozycje projektanta. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych lub lepszych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Ponadto zamienne urządzenia przyjęte do wyceny: - winny spełniać funkcję, jakiej mają służyć, - winny być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami, aby zespół urządzeń dawał zamierzony (zaprojektowany) efekt, - nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu robót budowlanych. 2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: wymianę 395 szt. istniejących opraw oświetleniowych - Oprawy o mocy 70W- 213 szt. - Oprawy o mocy 100W- 17 szt. - Oprawy LED o mocy 42W- 92 szt. - Oprawy LED o mocy 59W- 49 szt. - Oprawy LED o mocy 100W- 25 szt. Wyniesienie układów sterujących oświetleniem ulicznym poza istniejące szafy stacyjne 48 szt. przeniesienie zdemontowanych opraw w nowe miejsce instalacji 98 szt. - Oprawy o mocy 70W- 60 szt. - Oprawy o mocy 100W- 37 szt. - Oprawy o mocy 150W- 2 szt. 3. Dokonanie uzgodnień przed realizacją modernizacji dotyczących robót energetycznych z właściwym Zakładem Energetycznym (koszty dopuszczeń do pracy ponosi Wykonawca). 4. Zajęcie pasa drogowego z właścicielem drogi (koszty zajęcia pasa drogowego ponosi Wykonawca). 5. Wykonanie robót demontażowych : - Zdemontowane źródła światła Wykonawca przekaże do utylizacji wyspecjalizowanemu podmiotowi na swój koszt; protokół z utylizacji Wykonawca przekaże Zamawiającemu. - Zdemontowane pozostałe materiały będące własnością ZE wykonawca przekaże właścicielowi. 6. Wykonanie oznakowania drogowego zmiany organizacji ruchu na czas wykonywania robót. 7. Wykonanie inwentaryzacji opraw oświetleniowych po realizacji robót modernizacyjnych z podziałem na obwody oświetlenia ulicznego i numeracją słupów, na których zostały zainstalowane oprawy (schematy jednokreskowe). 8. Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu robót. 9. Wykonanie wszelkich prac pomocniczych i towarzyszących niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 10. Konserwacja systemu oświetlenia obejmująca utrzymanie sprawności oświetlenia w czasie 6 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru, a w szczególności: - wymianę uszkodzonych źródeł światła z materiałami, - wymianę uszkodzonych opraw z materiałami, - wymianę zabezpieczeń opraw z materiałami, - pozostałe czynności konserwacyjne obejmujące utrzymanie sprawności oświetlenia ulicznego. 11. Czas przystąpienia do usunięcia usterki systemu oświetlenia ulicznego wykonanego w ramach modernizacji oświetlenia, zgłoszonej telefonicznie lub fax-em przez Zamawiającego: - awarie całych ciągów - 24 godziny - pojedyncze awarie - 5 dni 12. Minimalne wymagane parametry techniczne dla opraw i źródeł światła zastosowanych do modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czerwin zostały opisane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 13. Zamawiający żąda udzielenia przez Wykonawców w swojej ofercie gwarancji co najmniej na niżej wymieniony okres: - gwarancja na wykonane roboty budowlane - min 36 miesięcy - gwarancja na zastosowane materiały a w szczególności oprawy oświetleniowe- min 36 miesięcy - gwarancja na zastosowane źródła światła - min. 24 miesiące 14. Zamawiający wykonał obliczenia fotometryczne dla określonego typu opraw. Ze względu na to, że w załączniku nr 10A wskazany został typ oprawy dla której zostały wykonane obliczenia fotometryczne, Zamawiające dopuszcza składanie ofert równoważnych. Wykonawca składający ofertę z wykorzystaniem opraw innych niż wskazane w załączniku nr 10A w swojej ofercie musi wykazać spełnienie niżej wymienionych warunków. 14.1. Dla potwierdzenia, że oferowane oprawy i źródła światła spełniają wymagania postawione przez Zamawiającego do oferty należy dołączyć: - karty katalogowe oraz deklaracje zgodności na znak CE dla proponowanych opraw oświetleniowych i źródeł światła, - próbki proponowanych przez Wykonawcę opraw oświetleniowych, po jednej oprawie dla każdej proponowanej mocy tj. 70W, 100W, 150W, 42W, 59W, 100W 14.2. Dla potwierdzenia, że oferowane oprawy oświetlenia ulicznego będą spełniać wymagania oświetleniowe zawarte w załączonych obliczeniach fotometrycznych i zgodne z normą PN-EN 13201 do oferty należy załączyć obliczenia fotometryczne dla proponowanych opraw. Obliczenia należy wykonać dla wszystkich charakterystycznych odcinków dróg zgodnie z załączonymi w załączniku nr 10A do SIWZ przykładowymi obliczeniami. Obliczenia muszą potwierdzać, że proponowane oprawy zapewniają nie gorsze parametry oświetleniowe niż te zaproponowane w obliczeniach przykładowych z załącznika nr 10A. Obliczenia muszą być wykonane zgodnie z obliczeniami przykładowymi tzn. maja zawierać wszystkie parametry jakie zawierają obliczenia przykładowe i mają być wykonane na podstawie tych samych danych tj. szerokość drogi, wysokość zawieszenia oprawy, wysunięcie oprawy nad jezdnie, odstęp między oprawami, strumień źródła światła itd. 14.3. Dla potwierdzenia, że obliczenia zostały wykonane prawidłowo, Wykonawca do swojej oferty dołączy dane techniczne rozsyłu światła opraw oświetleniowych tj. całej bryły światłości w formie elektronicznej bazy danych (np. plików LDT) umożliwiających na ich podstawie dokonanie wyliczeń parametrów oświetleniowych drogi w ogólnie dostępnym programie komputerowym do wspomagania obliczeń ( np. RELUX lub DIALUX). Dotyczy to wyłącznie opraw wymienionych w ofercie przetargowej. 15. Zamawiający zastrzega sobie prawo, na etapie realizacji inwestycji, przekazania wybranych opraw oświetleniowych do badania w jednostce badawczej posiadającej akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w celu potwierdzenia parametrów technicznych zawartych w ofercie wykonawcy. 16. Przed przystąpieniem do sporządzenia oferty, zaleca się dokonanie wizji w terenie w celu szczegółowego zapoznania się z przedmiotem zamówienia..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10-9, 45.31.12.00-2, 45.31.23.11-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.10.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 481567,56 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 587402,92

  • Oferta z najniższą ceną: 587402,92 / Oferta z najwyższą ceną: 587402,92

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.