eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Grodzisk Mazowiecki › Budowa oświetlenia ulicy Baśniowej w Grodzisku Mazowieckim, ulicy Gilewicza w Opypach, ulicy Na Góry w Kadach, ulicy Dobrej w Adamowiźnie gmina Grodzisk Mazowiecki.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2012-10-22

Grodzisk Mazowiecki: Budowa oświetlenia ulicy Baśniowej w Grodzisku Mazowieckim, ulicy Gilewicza w Opypach, ulicy Na Góry w Kadach, ulicy Dobrej w Adamowiźnie gmina Grodzisk Mazowiecki.
Numer ogłoszenia: 410512 - 2012; data zamieszczenia: 22.10.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 360204 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki 32A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 022 7555146, faks 022 7555327.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa oświetlenia ulicy Baśniowej w Grodzisku Mazowieckim, ulicy Gilewicza w Opypach, ulicy Na Góry w Kadach, ulicy Dobrej w Adamowiźnie gmina Grodzisk Mazowiecki..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Budowa oświetlenia ulicy Baśniowej w Grodzisku Mazowieckim, ulicy Gilewicza w Opypach, ulicy Na Góry w Kadach, ulicy Dobrej w Adamowiźnie gmina Grodzisk Mazowiecki. W zakres, której wchodzi: I. Budowa kablowej linii oświetlenia ulicy Baśniowej w Grodzisku Mazowieckim. Opis robót: a rozebranie chodników i ich odtworzenie po wykonaniu robót, b. wykopy dla kabli zasilających i słupów oświetleniowych wraz z ich zasypaniem i uporządkowaniem terenu, c. dostawa i ułożenie kabli oświetleniowych wraz z podłączeniem i zabezpieczeniem rurami ochronnymi, d. dostawa i montaż słupów oświetleniowych montowanych na fundamentach żelbetowych prefabrykowanych e. dostawa i montaż na słupie wysięgników dla opraw oświetleniowych, f. dostawa i montaż opraw oświetleniowych wraz ze źródłami światła i podłączeniem, g. wykonanie prac związanych z dostawą i montażem szafki oświetleniowej na istniejącym słupie linii napowietrznej i jej przyłączeniem do istniejącej linii niskiego napięcia, h. pomiary elektryczne powykonawcze, i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. Zakres podstawowych robót: - montaż słupów oświetleniowych aluminiowych - 14 kpl. - montaż opraw oświetleniowych na wysięgnikach- 14 kpl. - ułożenie kabla YAKXS4x25 - ok. 487 mb - montaż szafki oświetleniowej SON- 1 kpl. II. Budowa kablowej linii oświetlenia ulicy Gilewicza w Opypach Opis robót:a. wykopy dla kabli zasilających i słupów oświetleniowych wraz z ich zasypaniem i uporządkowaniem terenu, b. dostawa i ułożenie kabli oświetleniowych wraz z podłączeniem izabezpieczeniem rurami ochronnymi, c. dostawa i montaż słupów oświetleniowych montowanych na fundamentach żelbetowych prefabrykowanych, d. dostawa i montaż na słupie wysięgników dla opraw oświetleniowych, e. dostawa i montaż opraw oświetleniowych wraz ze źródłami światła i podłączeniem, f. pomiary elektryczne powykonawcze, g inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza Zakres podstawowych robót: - montaż słupów oświetleniowych aluminiowych - 2 kpl. - montaż opraw oświetleniowych na wysięgnikach- 2 kpl. - ułożenie kabla YAKXS4x25 - ok. 84 mb III. Dobudowa przewodu oraz opraw napowietrznej linii oświetlenia ulicy na słupach istniejącej linii elektroenergetycznej NN w ulicy Na Góry w Kadach Opis robót: a dostawa i montaż osprzętu dla podwieszenia przewodu oświetleniowego na istniejących słupach linii elektroenergetycznej NN. b montaż wysięgników rurowych, c dostawa i montaż przewodów izolowanych napowietrznej linii oświetleniowej , d dostawa i montaż opraw oświetleniowych e. dostawa i montaż szafki oświetleniowej SON na słupie liniowym, f pomiary elektryczne powykonawcze, g inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - wykreślić ten punkt Zakres podstawowych robót: - montaż opraw oświetleniowych z wysięgnikami na istniejących słupach - 9 kpl. - montaż przewodów AsXSn o przekroju 2x25 mm2 - ok. 340 mb - montaż szafki oświetleniowej SON - 1 kpl. IV. Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicy Dobrej w Adamowiźnie Opis podstawowych robót: a wykopy mechaniczne pod słupy b dostawa, montaż i stawianie słupów wirowanych linii napowietrznej wraz z osprzętem do podwieszenia przewodu oświetleniowego c dostawa, montaż i stawianie słupów żelbetowych ŻN linii napowietrznej wraz z osprzętem do podwieszenia przewodu oświetleniowego d montaż na słupach przewodów izolowanych linii napowietrznej e montaż na słupie przewodów w rurze osłonowej f dostawa i montaż wysięgników rurowych g dostawa i montaż opraw oświetleniowych h dostawa i montaż szafki oświetleniowej SON na słupie liniowym i pomiary elektryczne powykonawcze, j. inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza Zakres podstawowych robót - montaż słupów z żerdzi wirowanych E-10,5/4,3 - 2 kpl. - montaż słupów ŻN-10 - 8 kpl. - montaż przewodów AsXSn o przekroju 2x25 mm2 - ok. 475 mb - montaż opraw oświetleniowych na wysięgnikach - 10 kpl. - montaż szafki oświetleniowej SON - 1 kpl...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.10.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 178138,76 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 140589,00

  • Oferta z najniższą ceną: 140589,00 / Oferta z najwyższą ceną: 176752,60

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.