eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Konserwacja dźwigów osobowych i towarowych

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2009-02-20

Kraków: Konserwacja dźwigów osobowych i towarowych
Numer ogłoszenia: 40665 - 2009; data zamieszczenia: 20.02.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie , ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6154860, 6154862, faks 012 6154887; 6154219.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.malopolska.policja.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja dźwigów osobowych i towarowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE NR 1: wykonywanie usług konserwacji dźwigów osobowych i towarowych eksploatowanych w budynkach KWP przy ul. Mogilskiej 109 oraz KMP przy ul. Siemiradzkiego 22-24 w Krakowie; ZADANIE NR 2: wykonywanie usług konserwacji dźwigów osobowych i towarowych eksploatowanych w budynku KMP przy ul. Narutowicza 6 w Tarnowie; w tym: - usuwanie bieżących usterek (zgodnie z instrukcją konserwacji podaną przez producenta dźwigu oraz wg przepisów Urzędu Dozoru Technicznego), - usuwanie awarii dźwigów, w tym awaryjne uwalnianie osób zamkniętych w kabinie dźwigu. Ponadto przedmiotem zamówienia są: 1) drobne naprawy dźwigów, polegające na regeneracji lub wymianie uszkodzonych drobnych elementów dźwigów wg zestawienia materiałów określonych w załączniku nr 1 do umowy, 2) naprawy wynikające z przeglądu Inspektorów Dozoru Technicznego, 3) naprawy uszkodzonych elementów, części, zespołów i materiałów (nie wynikające z przeglądu Inspektorów Dozoru Technicznego). Zlecenie tych napraw wystawione będzie po protokolarnym stwierdzeniu, że dane elementy, części, zespoły i materiały zostały uszkodzone. 2. Konserwacja ma być prowadzona zgodnie z instrukcją konserwacji dźwigów oraz ze stosownymi wymogami UDT dla poszczególnych urządzeń oraz Rozporządzeniem MGPiPS z dn. 29.10.2003r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego. 3. Do obowiązków konserwującego należy utrzymanie dźwigów w ruchu, sprawnych i nadających się do użytkowania, zapewnienie ich bezpiecznej eksploatacji oraz niezawodności działania. 4. Konserwujący musi posiadać służby pogotowia awaryjnego (technicznego) świadczące usługi całą dobę. 5. Dla poszczególnych urządzeń konserwujący będzie prowadzić dziennik konserwacji, w którym odnotowane będą uwagi o sprawności urządzenia oraz wpisy o wykonanych pracach. Wyniki przeglądów i wykonanych czynności mają być odnotowane z podaniem daty i potwierdzone podpisem konserwatora. Z przeprowadzonych prac należy sporządzić protokół, potwierdzony przez służby techniczne Zamawiającego. Protokół ten będzie podstawą do rozliczeń finansowych. 6. Przeglądy konserwacyjne dźwigów osobowych i towarowych należy wykonywać w terminach i zakresie określonym w poszczególnych instrukcjach oraz Rozporządzeniu MGPiPS z dn. 29.10.2003r., nie rzadziej jednak niż co 30 dni. 7. Do obowiązków konserwującego należy przygotowanie urządzeń do badań okresowych prowadzonych przez Urząd Dozoru Technicznego oraz udział w tych badaniach. 8. Wykaz dźwigów eksploatowanych w budynkach KWP przy ul. Mogilskiej 109 w Krakowie, KMP przy ul. Siemiradzkiego 22-24 w Krakowie oraz KMP przy ul. Narutowicza 6 w Tarnowie zawiera załącznik nr 2A i 2B do SIWZ, będący jednocześnie formularzem cenowym..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.75.00.00 - Usługi w zakresie konserwacji wind .

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium w przedmiotowym postępowaniu.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, czyli: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielnie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy, 5) dysponują, co najmniej jedną osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia lub zespołem osób z odpowiednimi uprawnieniami, w szczególności: a) uprawnienia kategorii I wydane przez UDT (napęd elektryczny, napęd elektryczny regulowany, hydrauliczne), b) uprawnienia M-III wydane przez UDT, c) uprawnienia SEP do 1 kV. 2. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale X SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Warunek aktualności spełniać będzie również dokument wystawiony z datą wcześniejszą, lecz potwierdzony przez organ wydający w wymaganym terminie. 2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy. Oświadczenie o spełnianiu warunków zawarte jest w druku Oferta, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Podpisanie druku Oferta przez uprawomocnionego przedstawiciela Wykonawcy będzie rozumiane jako potwierdzenie spełniania warunków. 3) Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie (co najmniej 1 osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia lub zespół osób z odpowiednimi uprawnieniami) - wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 4) Oryginały lub potwierdzone kserokopie: a) uprawnień kategorii I wydanych przez UDT (napęd elektryczny, napęd elektryczny regulowany, hydrauliczne), b) uprawnień M-III wydanych przez UDT, c) uprawnień SEP do 1 kV. 5) Wyżej wymienione dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (poświadczenie za zgodność z oryginałem musi być dokonane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy). Gdy kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. 2. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 3. W przypadku nie złożenia wymienionych dokumentów Zamawiający wykluczy Wykonawcę zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.malopolska.policja.gov.pl/zamowienia/zamowienia.php#1.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 1) ze strony internetowej zamawiającego, 2) osobiście w siedzibie zamawiającego, pok. 101B, 3) na pisemny wniosek wykonawcy przesłany na nr faksu: 012/ 61-54-887.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.03.2009 godzina 11:00, miejsce: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie ul. Mogilska 109 31-571 Kraków Zespół ds. Zamówień Publicznych - pok. 101B..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.