eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Zakup energii elektrycznejOgłoszenie z dnia 2020-05-21

Nr: BR/2020/05/0007/GS

Przedmiot zamówienia: Zakup energii elektrycznej

Typ: Badanie Rynku

Tryb: Z ogłoszeniem

Kategoria: Dostawy

Miasto: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Data publikacji: 2020-05-21

Data wygaśnięcia: 2020-05-27

CPV:

Osoba kontaktowa: Jan Wielowieyski (ZA) jan.wielowieyski@gaz-system.pl +48 222201437

Zamawiający: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Adres ul. Mszczonowska 4 Miejscowość Warszawa Telefon +48 (022) 220 14 49 www.gaz-system.pl/przetargi

Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia

Opis postępowania : Zapytanie o Informację dotyczące projektu pn. ,,Zakup energii elektrycznej" Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4 Osoba do kontaktów: Jan Wielowieyski Nr telefonu: +48 22 220 14 37 Adres e-mail: jan.wielowieyski@gaz-system.pl 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zapytania o informację jest pozyskanie informacji od zainteresowanych sprzedawców o oferowanych przez nich produktach sprzedaży energii elektrycznej dla klientów biznesowych. Intencją Zamawiającego jest w szczególności zaznajomienie się z mechanizmami zakupu energii elektrycznej na potrzeby odbiorcy końcowego, które pozwalają wyznaczać ceny w korelacji z cenami na rynkach hurtowym i bilansującym. 2. Cel Zapytania o Informację Celem Zapytania o Informację będzie: - Pozyskanie informacji na temat dostępnej oferty na rynku ofertowanej przez uczestników Zapytania, - Pozyskanie informacji od podmiotów uczestniczących w Zapytaniu na temat szacunkowej wartości zamówienia. 3. Uczestnicy Zapytania Uczestnikami Zapytania o Informację mogą być wszyscy wykonawcy, zainteresowani pozyskaniem zamówienia, posiadający potencjał i doświadczenie odpowiednie do realizacji zamówienia będącego przedmiotem Zapytania o Informację. Przystąpienie Uczestnika do Zapytania o Informację jest równoznaczne z udzieleniem bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przekazywanych informacji przez Zamawiającego w treści przyszłych specyfikacji istotnych warunków zamówienia i innych dokumentów wynikających z procedur udzielania zamówień. Zamawiający nie ujawni w toku Zapytania o Informację ani po jego zakończeniu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli uczestnik Zapytania o Informację, nie później niż wraz z przekazaniem informacji Zamawiającemu, zastrzegł, że informacje te nie mogą być udostępniane innym podmiotom. 4. Zapytanie o Informację Aby wziąć udział w Zapytaniu o Informację należy wypełnić i odesłać do organizatora Zapytania wniosek stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej Informacji. Wypełniony wniosek należy przesłać do Organizatora Zapytania w terminie do dnia 27 maja 2020 roku na adres e-mail: jan.wielowieyski@gaz-system.pl lub poprzez Portal Zakupowy. Organizator na podstawie zgłoszeń zakwalifikuje do udziału w Zapytaniu sprzedawców, którzy wykażą się, w ciągu ostatnich 3 lat, a jeśli ich okres działalności jest krótszy - w tym okresie, doświadczeniem polegającym na realizacji co najmniej 2 (dwóch) zamówień dotyczących usług sprzedaży energii elektrycznej o wartości nie mniejszej niż 10 mln zł netto każde. Organizator Zapytania zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do wybranych uczestników Zapytania z prośbą o wyjaśnienie i/lub doprecyzowanie, bądź rozszerzenie w formie pisemnej bądź ustnej zapisów zawartych w ankiecie. Na etapie zgłaszania podmiotów do Zapytania o Informację Zamawiający nie przewiduje udzielania odpowiedzi na ewentualnie zadane pytania, chyba że dotyczyłyby kwestii ściśle formalnych. Zamawiający planuje przeprowadzenie spotkań z zaproszonymi podmiotami w formie wideokonferencji. Szczegóły na temat sposobu połączenia będą przekazane wykonawcom, których Zamawiający wyłoni spośród wszystkich zgłoszeń. 5. Informacje ogólne a) Zapytanie o Informację prowadzone jest w języku polskim. b) Organizator Zapytania nie przewiduje wynagrodzenia dla podmiotów uczestniczących w Zapytaniu o Informację. c) Zapytanie prowadzone jest w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. d) Udział w Zapytaniu o Informację nie spowoduje wykluczenia podmiotów biorących udział w spotkaniach z udziału w postępowaniach przetargowych prowadzonych przez Zamawiającego. e) O zakończeniu Zapytania o Informację Zamawiający poinformuje uczestniczące w nim podmioty i osoby. f) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia Zapytania o Informację na każdym jego etapie bez podania przyczyny. Spis Załączników: Załącznik nr 1 - Zgłoszenie do udziału w Zapytaniu o Informację
Miejsce uzyskania SIWZ : Strona Zamawiającego www.gaz-system.pl - zakładka ,,przetargi".
Zastrzeżenia dotyczące SIWZ : 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany treści SIWZ w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. Każda zmiana wprowadzona do SIWZ przez Zamawiającego staje się częścią składową dokumentacji postępowania i jest wiążąca. 3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści SIWZ. 4. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji handlowych w zakresie kryteriów oceny ofert, określonych w Sekcji Kryteria oceny ofert poniżej.
Zastrzeżenia dotyczące postępowania : 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w SIWZ. 2. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia niepublicznego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym, oferty mogą złożyć wszyscy Wykonawcy, którzy chcą wziąć w nim udział. Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego publikuje się na stronie internetowej Zamawiającego. 3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). 4. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty bez konieczności podania przyczyny takiej czynności. 5. O zakończeniu postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadamia: 1) Wykonawców, którym przekazano SIWZ - w przypadku zakończenia postępowania przed upływem terminu składania ofert, 2) wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty - w przypadku zakończenia postępowania po upływie terminu składania ofert. 6. Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego odszkodowania, z tytułu ewentualnych szkód powstałych w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w ust. 4 powyżej. 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia każdej swojej czynności dokonanej w Postępowaniu do momentu zawarcia umowy, bez konieczności podania przyczyny takiego działania.
Dodatkowe informacje : 1. Termin realizacji umowy został szczegółowo opisany w SIWZ. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy w sprawie zamówienia. 3. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty drogą elektroniczną w jednym z wymienionych formatów: JPG, JPEG, TIF, TIFF, PNG, PDF, zgodnej co do treści z Formularzem ,,Oferta", stanowiącym załącznik do SIWZ.
Informacje dotyczące wadium : Zamawiający nie wymaga wadium
Termin realizacji zamówienia : Brak
Termin składania ofert : 2020-05-27
Miejsce składania ofert : Oferty składać należy w formie elektronicznej, za pośrednictwem Portalu Zakupowego - https://zakupy.gaz-system.pl
Miejsce otwarcia ofert : Otwarcie ofert jest niejawne.
Okres związania ofertą : Brak
Pełna treść ogłoszenia

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.