eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Damasławek › Przebudowa drogi nr 212022P w Niemczynie

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2017-03-09

Ogłoszenie nr 40353 - 2017 z dnia 2017-03-09 r.

Damasławek: Przebudowa drogi nr 212022P w Niemczynie
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Nazwa projektu lub programu
"Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich a lata 2014 - 2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 10173-2017


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Damasławek, krajowy numer identyfikacyjny 53316200000, ul. Rynek  8, 62110   Damasławek, państwo Polska, woj. wielkopolskie, tel. 672 613 611, faks 672 613 627, e-mail inwestycje@damaslawek.nowoczesnagmina.pl
Adres strony internetowej (URL): www.damaslawek.nowoczesnagmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa drogi nr 212022P w Niemczynie

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

Inw.271.3.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Damasławek w miejscowości Niemczyn. Istniejąca droga jest drogą gruntową częściowo wzmocnioną kruszywami różnego rodzaju (kamień wapienny, szlaka, gruz betonowy). W okresie obfitych opadów deszczu droga staje się nieprzejezdna. W pasie drogowym znajduje się następujące uzbrojenie podziemne: - kanalizacja sanitarna, - sieć wodociągowa, - sieć energetyczna, - sieć telekomunikacyjna. Szerokość jezdni 5,00 m. Po obu stronach jezdni umieszczony zostanie chodnik z kostki betonowej (szer. 1,00 - 2,00 m) na odcinku 0 + 028,35 do 0 + 099,00. Na odcinku 0 + 099,10 do 0 + 320,79 chodnik szerokości 2,00 m umieszczony zostanie po prawej stronie jezdni. Na odcinku 0 + 000,00 do 0 + 028,35 - strona lewa zostanie wykonany chodnik szerokości 1,0 m. Do posesji doprowadzone zostaną zjazdy z kostki betonowej koloru czerwonego oraz dojścia do furtek. Niweletę przebudowywanej ulicy nawiązano do wysokości stałych istniejących punktów tj. skrzyżowania z istniejącymi ulicami oraz zjazdy do posesji. Niweleta ulegnie podniesieniu max o 20 cm. Przekrój poprzeczny przebudowywanej ulicy: - szerokość jezdni - 5,00 m, - pochylenie jezdni - daszkowe 2%, - jednostronne na łuku - 2%, - szerokość chodnika 1,00 - 2,00 m - pochylenie jednostronne 2% w kierunku jezdni. Jezdnia obramowana obustronnie krawężnikiem 15 x 22 cm wystającym 4 cm ponad projektowaną jezdnię. Chodnik od strony jezdni obramowany krawężnikiem 15 x 22 cm natomiast od strony zewnętrznej obrzeżem betonowym 8 x 30 cm. Konstrukcja jezdni - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S grub. 4 cm dla KR1, - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W grub. 4 cm dla KR1, - podbudowa z kruszywa łamanego twardego 0/31,5 grub. 20 cm, - warstwa odsączająca z piasku o wodoprzepuszczalności powyżej 8 m/dobę grub. 10 cm. Konstrukcja chodnika - kostka brukowa betonowa grub. 8 cm, - podsypka cementowo - piaskowa (1:4) grub. 3 cm, - podbudowa z chudego betonu Rm=6-9 MPa grub. 15 cm, - warstwa odsączająca z piasku o wodoprzepuszczalności powyżej 8 m/dobę grubości 10 cm. Konstrukcja zjazdów do posesji - kostka brukowa betonowa czerwona grub. 8 cm, - podsypka cementowo - piaskowa (1:4) grub. 3 cm, - podbudowa z chudego betonu Rm=6-9 MPa grub. 15 cm - warstwa odsączająca z piasku o wodoprzepuszczalności powyżej 8 m/dobę grubości 10 cm. Odwodnienie drogi odbywać będzie się za pomocą odpowiednich spadków oraz z wykorzystaniem istniejącej i projektowanej kanalizacji deszczowej. Projektowana kanalizacja deszczowa umieszczona zostanie w miejscu istniejącego rowu przydrożnego. Początek stanowi wylot istniejącego przepustu, natomiast zakończenie to rura przepustowa znajdująca się pod drogą powiatową. Rów zostanie zasypany ze względu na wykonanie na jego miejscu chodnika. Do wykonania kanalizacji wykorzystane zostaną rury PVC-U (lite) SN8 średnicy 400 mm. Podłączenie wpustów ulicznych do studni rewizyjnych wykonane zostanie rurami PVC-U (lite) SN8 średnicy 160 mm. W miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym należy wstawić studnie rewizyjne oraz wpusty uliczne ściekowe. Zarówno studnie jak i wpusty należy zwieńczyć elementami żeliwnymi klasy D400. Oznakowanie polegać będzie na ustawieniu znaków A-7 oraz znaków D-6 i D-1. Wielkość znaków D-6 i D-1"mała", folia 2 typu. Znak A-7 "średni", folia 2 typu) Do tego wykonane zostanie oznakowanie poziome cienkowarstwowe linie P-10 (przejście dla pieszych) oraz linie P-14 (linia warunkowego zatrzymania).

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie


II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV: 45233120-6, 45332300-6, 34953300-5,

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/03/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT503641.66
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert6
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 6
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
KOWALSKI BUDOWNICTWO Sp. z o. o.,  budownictwoprzetargi@interia.pl,  ul. Dworcowa 12,  88 - 400,  Żnin,  kraj/woj. kujawsko-pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 409626.70
Oferta z najniższą ceną/kosztem 409626.70
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 545136.95
Waluta: PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.