eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Wykonywanie badań nieniszczących wizualnych, penetracyjnych, radiograficznych, ultradźwiękowych, magnetyczno-proszkowych, badań w za kresie kwalifikowania (uznawania) technologii spawaniaOgłoszenie z dnia 2020-05-08

Nr: NP/2020/05/0261/POZ

Przedmiot zamówienia: Wykonywanie badań nieniszczących wizualnych, penetracyjnych, radiograficznych, ultradźwiękowych, magnetyczno-proszkowych, badań w za kresie kwalifikowania (uznawania) technologii spawania

Typ: Nieograniczony

Tryb: Przetarg nieograniczony

Kategoria: Dostawy

Miasto: Poznań

Województwo: wielkopolskie

Data publikacji: 2020-05-08

Data wygaśnięcia: 2020-05-18

CPV:

Osoba kontaktowa: Kamila Matuszak (ZA) kamila.matuszak@gaz-system.pl +48 618544368

Zamawiający: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Adres ul. Mszczonowska 4 Miejscowość Warszawa Telefon +48 (022) 220 14 49 www.gaz-system.pl/przetargi

Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia

Opis postępowania : 1. Przedmiotem Zamówienia jest wykonywanie badań nieniszczących wizualnych, penetracyjnych, radiograficznych, ultradźwiękowych, magnetyczno-proszkowych, badań w zakresie kwalifikowania (uznawania) technologii spawania. 2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia został określony w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik Załączniku nr 1 do SIWZ. Ponadto istotne warunki wykonania zamówienia określa wzór Umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ. 3. Podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia zasad równego traktowania i uczciwej konkurencji, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego i wydajnościowego. Każdorazowe zastosowanie równoważnego rozwiązania wymaga uzgodnienia u Zamawiającego. W przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 4. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z postanowieniami ,,Kodeksu Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A." i stosować się do jego postanowień. ,,Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A." jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.gaz-system.pl/przetargi/kodeks-postepowania-dla-dostawcow/. 5. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z Broszurą Informacyjną dla Wykonawców stanowiącą Załącznik nr 4 do SIWZ oraz do przestrzegania i wdrożenia jej postanowień w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
Miejsce uzyskania SIWZ : Strona Zamawiającego www.gaz-system.pl - zakładka ,,przetargi".
Zastrzeżenia dotyczące SIWZ : 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany treści SIWZ w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. Każda zmiana wprowadzona do SIWZ przez Zamawiającego staje się częścią składową dokumentacji postępowania i jest wiążąca. 3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści SIWZ. 4. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji handlowych w zakresie kryteriów oceny ofert, określonych w Sekcji Kryteria oceny ofert poniżej.
Zastrzeżenia dotyczące postępowania : 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w SIWZ. 2. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia niepublicznego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym, oferty mogą złożyć wszyscy Wykonawcy, którzy chcą wziąć w nim udział. Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego publikuje się na stronie internetowej Zamawiającego. 3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). 4. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty bez konieczności podania przyczyny takiej czynności. 5. O zakończeniu postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadamia: 1) Wykonawców, którym przekazano SIWZ - w przypadku zakończenia postępowania przed upływem terminu składania ofert, 2) wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty - w przypadku zakończenia postępowania po upływie terminu składania ofert. 6. Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego odszkodowania, z tytułu ewentualnych szkód powstałych w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w ust. 4 powyżej. 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia każdej swojej czynności dokonanej w Postępowaniu do momentu zawarcia umowy, bez konieczności podania przyczyny takiego działania.
Dodatkowe informacje : 1. Termin realizacji umowy został szczegółowo opisany w SIWZ. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy w sprawie zamówienia. 3. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty drogą elektroniczną w jednym z wymienionych formatów: JPG, JPEG, TIF, TIFF, PNG, PDF, zgodnej co do treści z Formularzem ,,Oferta", stanowiącym załącznik do SIWZ.
Warunki udziału w Projekcie : I. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu 1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) Nie podlegają wykluczeniu z Postępowania o udzielenie Zamówienia niepublicznego. 2) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 3) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia niepublicznego, tj. 3.1. dysponują lub będą dysponować niżej wymienionymi osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania badań NDT, tj. a) co najmniej jedną osobą posiadającą łącznie: o Certyfikat Kompetencji min. 2-go stopnia zgodnie z PN-EN ISO 9712 (PN-EN 473) w zakresie badań radiograficznych wydane przez uprawnioną jednostkę certyfikującą
o Świadectwo Kwalifikacji dla eksploatacji Grupa 3 pkt 4, 5, 6, 7 wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003, nr 89, poz. 828 z późn. zm.), b) co najmniej jedną osobą posiadającą łącznie: o Certyfikat Kompetencji min. 2-go stopnia zgodnie z PN-EN ISO 9712 (PN-EN 473) w zakresie badań ultradźwiękowych wydany przez uprawnioną jednostkę certyfikującą, o Świadectwo Kwalifikacji dla eksploatacji Grupa 3 pkt 4, 5, 6, 7 wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003, nr 89, poz. 828 z późn. zm.), c) co najmniej jedną osobą posiadającą łącznie: o Certyfikat Kompetencji min. 2-go stopnia zgodnie z PN-EN ISO 9712 (PN-EN 473) w zakresie badań magnetyczno-proszkowych wydany przez uprawnioną jednostkę certyfikującą, o Świadectwo Kwalifikacji dla eksploatacji Grupa 3 pkt 4, 5, 6, 7 wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003, nr 89, poz. 828 z późn. zm.), d) co najmniej jedną osobą posiadającą łącznie: o Certyfikat Kompetencji min. 2-go stopnia zgodnie z PN-EN ISO 9712 (PN-EN 473) w zakresie badań penetracyjnych wydany przez uprawnioną jednostkę certyfikującą, o Świadectwo Kwalifikacji dla eksploatacji Grupa 3 pkt 4, 5, 6, 7 wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003, nr 89, poz. 828 z późn. zm.), e) co najmniej jedną osobą posiadającą łącznie: o Certyfikat Kompetencji min. 2-go stopnia zgodnie z PN-EN ISO 9712 (PN-EN 473) w zakresie badań wizualnych wydany przez uprawnioną jednostkę certyfikującą, o Świadectwo Kwalifikacji dla eksploatacji Grupa 3 pkt 4, 5, 6, 7 wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003, nr 89, poz. 828 z późn. zm.), f) co najmniej dwoma osobami posiadającymi Świadectwo Kwalifikacji do wykonywania prac na stanowisku dozoru Grupa 3 pkt 4, 5, 6, 7 wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003, nr 89, poz. 828 z późn. zm.), g) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej IOR wydane przez Państwową Agencję Atomistyki na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie stanowisk mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz inspektorów ochrony radiologicznej. Zamawiający dopuszcza łączenie uprawnień wyżej wymienionych specjalistów, z wyjątkiem łączenia funkcji wymienionej w lit. f z funkcjami wymienionymi w lit. a, b, c, d, e. Osoby posiadające ww. uprawnienia będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, Zamawiający uzna warunek posiadania uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie za spełniony również przez osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych (m.in. ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej). 3.2. dysponują mobilnym laboratorium - samochodem umożliwiającym przeprowadzanie badań oraz przewóz sprzętu do badań nieniszczących jak również posiadającym warunki do obróbki błon radiograficznych przy temperaturach zewnętrznych w zakresie od -30 st. C do +40 st.? C wyposażonym w klimatyzację i we własne zasilanie. Mobilne laboratorium musi posiadać: a. system obróbki błon radiograficznych - wywoływarka automatyczna lub mokry stół b. aparat(y) gamma graficzne pozwalające na przeprowadzenie badań na elementach o grubościach od 5 do 90 mm grubości c. elementy do oceny błon radiograficznych (negatoskop, densytometr, wzorzec densytometryczny, wzorce pręcikowe, znaczniki ołowiane) d. wyposażenie do badań ultradźwiękowych umożliwiające przeprowadzenie badań grubości elementów, badań na rozwarstwienie oraz badań spoin (defektoskop ultradźwiękowy, wzorce do badań ultradźwiękowych) e. wyposażenie do badań magnetyczno proszkowych (jarzmo do badań wzorce do badań magnetyczno-proszkowych, miernik natężenia pola magnetycznego) f. wyposażenie do badań penetracyjnych g. wyposażenie do badań wizualnych h. wyposażenie umożliwiające wystawienie protokołów z badań z możliwością skanowania i wysyłania pocztą elektroniczną. 3.3. posiadają: 1) aktualne Świadectwo Uznania Laboratorium wydane przez Urząd Dozoru Technicznego potwierdzające zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025, 2) aktualne Świadectwo (certyfikat) Uznania Laboratorium wydane przez Transportowy Dozór Techniczny potwierdzające zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025, 3) aktualne Świadectwo (certyfikat) akredytacji w zakresie badań nieniszczących zgodne z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025 lub równoważnej. 4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia niepublicznego. 2. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły ,,spełnia" - ,,nie spełnia" na podstawie dokumentów i oświadczeń przedstawionych w odpowiedzi na żądanie Zamawiającego. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia warunek opisany w ust. 1. pkt 1) musi spełniać każdy z Wykonawców odrębnie, natomiast warunki określone w ust. 1 pkt 2), 3) i 4) może spełniać łącznie grupa Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia. 4. Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1 pkt 3) powyżej może polegać na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w ust. 5 poniżej, Rozdziale VII ust. 4 oraz Rozdziale XXIV ust. 3 SIWZ. 5. Wykonawca może polegać na potencjale technicznym, ekonomicznym i finansowym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów w zakresie dysponowania mobilnym laboratorium (ppkt 3.2 powyżej) oraz posiadania aktualnych świadectw, o których mowa w ppkt. 3.3. powyżej, wymaga się, aby takie podmioty brały udział w realizacji Zamówienia w charakterze podwykonawców Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza polegania na zasobach innych podmiotów wobec których zachodzą podstawy do wykluczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 2-6, 8 i pkt 10 SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo niedopuszczenia polegania na zasobach innych podmiotów, wobec których zachodzą podstawy do wykluczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 3 i 10 SIWZ. 6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia ponoszą oni solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy. II. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie maja dostarczyć Wykonawcy 1. Oferta Wykonawcy powinna zawierać wypełniony: formularz ,,Oferta" (zgodny z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ) oraz wypełniony formularz cenowy (zgodny z treścią Załącznika nr 2A do SIWZ). 2. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić w odpowiedzi na żądanie Zamawiającego: 1) dokument potwierdzający, że osoba lub osoby podpisujące ofertę w imieniu Wykonawcy były uprawnione do tej czynności (np. odpis z KRS, pełnomocnictwo). 2) wykaz osób, potwierdzający, że Wykonawca dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, określonymi w rozdz. VI ust. 1 pkt 3) ppkt 3.1) SIWZ wraz z Oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu Zamówienia posiadają wymagane uprawnienia - zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ. 3) oświadczenie Dostawcy, że dysponuje odpowiednim sprzętem niezbędnym do wykonywania przedmiotu zamówienia, w tym mobilnym laboratorium badań określonym w rozdz. VI ust. 1 pkt 3) ppkt 3.2 - zgodne z treścią załącznika nr 6 do SIWZ. 4) aktualne świadectwa i certyfikaty, o których mowa w rozdz. VI ust. 1 pkt 3) ppkt 3.3 SIWZ, tj. - - aktualne Świadectwo Uznania Laboratorium wydane przez Urząd Dozoru Technicznego potwierdzające zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025, - - aktualne Świadectwo (certyfikat) Uznania Laboratorium wydane przez Transportowy Dozór Techniczny potwierdzające zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025, - - aktualne Świadectwo (certyfikat) akredytacji w zakresie badań nieniszczących zgodne z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025 lub równoważnej. 3. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od wymogu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. 4. Jeżeli Wykonawca dla wykazania spełniania warunków udziału w Postępowaniu, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt 3) SIWZ polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w Rozdziale VI ust. 4 SIWZ, zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami tych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia a także, że stosunek łączący go z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. W tym celu Zamawiający wymaga: 1) zobowiązania tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (zgodnie z treścią Załącznika nr 7 do SIWZ). Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż ww. zobowiązanie zostało podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentacji tego podmiotu, lub 2) innego dokumentu, z którego będzie jednoznacznie wynikać, że Wykonawca będzie dysponował zasobami podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia a także, że stosunek łączący go z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. 5. W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs walut NBP obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o przedmiotowym Zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego. W przypadku braku publikacji kursów walut NBP w dniu, o którym mowa powyżej, zastosowanie ma kurs ostatnio ogłoszony, przed ww. dniem zgodnie z treścią § 8 pkt 5 Uchwały nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2013 r. poz. 18 ze zm.). 6. Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw, albo którzy złożyli dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa zawierające błędy, do ich uzupełnienia w określonym terminie. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie warunków lub wymagań na dzień przedłożenia danego oświadczenia lub dokumentu. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1) powyżej, dopuszcza się samodzielne pobranie przez Zamawiającego dokumentu z właściwego rejestru. 7. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym treści dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty oraz wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny. 8. Jeżeli w Postępowaniu oferty zostaną złożone przez więcej niż jednego Wykonawcę, Zamawiający zastrzega możliwość dokonania badania i oceny oferty tylko tego Wykonawcy, którego oferta po wstępnej ocenie będzie najkorzystniejsza. W takiej sytuacji oferty złożone przez pozostałych Wykonawców, Zamawiający pozostawi bez badania i oceny. 9. Zamawiający poprawia w ofercie: 1) oczywiste omyłki pisarskie, 2) oczywiste omyłki rachunkowe, 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie informując o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedłożenia przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów w formie pisemnej lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem w przypadku, gdy oświadczenia i dokumenty w formie elektronicznej będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do ich prawdziwości.
Informacje dotyczące wadium : Zamawiający nie wymaga wadium
Termin realizacji zamówienia : Wymagane
Data realizacji zamówienia : Termin realizacji zamówienia ustala się na okres 24 miesięcy od daty zawarcia umowy z zastrzeżeniem postanowień par. 2 ust. 2 Projektu umowy, stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.
Miejsce realizacji zamówienia : Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (Załącznikiem nr 1 do SIWZ)
Termin składania ofert : 2020-05-18
Miejsce składania ofert : Oferty składać należy w formie elektronicznej, za pośrednictwem Portalu Zakupowego - https://zakupy.gaz-system.pl. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej na adres e-mail: kamila.matuszak@gaz-system.pl, przy czym złożenie oferty w ten sposób możliwe jest wyłącznie w przypadku niedostępności Portalu Zakupowego. Wraz ze złożeniem oferty na wskazany adres e-mail Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że niedostępność Portalu Zakupowego wynika z przyczyn od niego niezależnych.
Termin otwarcia ofert : 2020-05-18
Miejsce otwarcia ofert : Otwarcie ofert jest niejawne.
Okres związania ofertą : 60 dni
Pełna treść ogłoszenia

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujbezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.