eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Damasławek › Przebudowa drogi nr 212014P na odcinku 310 m od drogi wojewódzkiej wraz z budową miejsc postojowych w pasie drogowym w Niemczynie

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2017-03-09

Ogłoszenie nr 40297 - 2017 z dnia 2017-03-09 r.

Damasławek: Przebudowa drogi nr 212014P na odcinku 310 m od drogi wojewódzkiej wraz z budową miejsc postojowych w pasie drogowym w Niemczynie
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Nazwa projektu lub programu
"Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" w ramach Programu Rozwoju Obszaów Wiejskich 2014 - 2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 11452-2017


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 15556-2017


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Damasławek, krajowy numer identyfikacyjny 53316200000, ul. Rynek  8, 62110   Damasławek, państwo Polska, woj. wielkopolskie, tel. 672 613 611, faks 672 613 627, e-mail inwestycje@damaslawek.nowoczesnagmina.pl
Adres strony internetowej (URL): www.damaslawek.nowoczesnagmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa drogi nr 212014P na odcinku 310 m od drogi wojewódzkiej wraz z budową miejsc postojowych w pasie drogowym w Niemczynie

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

Inw.271.4.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

BRANŻA BUDOWLANA Początek projektowanego odcinka przebudowy drogi nr 212014P przyjęto w km 0+000,00 - w miejscu włączenia się do drogi wojewódzkiej nr 251. Koniec przyjęto w km 0+310,00. Na całej długości przedmiotowej inwestycji zaprojektowano poszerzenie drogi do szerokości 5,50m (dwa pasy ruchu po 2,75m) w technologii bitumicznej z betonu asfaltowego AC11S o grubości 4cm, obustronnie ograniczoną krawężnikiem betonowym najazdowym 15x22cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. Początek projektowanej przebudowy drogi nr 212014P - o dł. 310,00m - w m. Niemczyn przyjęto na krawędzi drogi wojewódzkiej nr 251. Na całym odcinku projektowana droga będzie miała szerokość 5,50m. Na końcu opracowania po lewej stronie zaprojektowano miejsca postojowe o wymiarach 2,50x4,50m oraz jedno 3,60x4,50m usytuowane prostopadle do krawędzi jezdni. Łuki wyokrąglające jezdnię drogi gminnej, na włączeniu do drogi wojewódzkiej, przyjęto o promieniu R=8m oraz R=6m. Na długości przedmiotowego odcinka zaprojektowano trzy łuki poziome o promieniach, odpowiednio R=14,75m; R=25,25m i R=97,25m oraz jeden załom trasy w km 0+277,05. Droga w przekroju podłużnym Projektowana niweleta drogi gminnej została wysokościowo dowiązana do rzędnych istniejącej drogi wojewódzkiej oraz istniejącego terenu w celu zminimalizowania robót nawierzchniowych oraz zapewnienia sprawnego odwodnienia drogi.Droga w przekroju poprzecznym. Na całym odcinku projektowanej przebudowy drogi zaprojektowano wzmocnienie istniejącej konstrukcji oraz poszerzenie do szerokości 5,50m. Założono spadki poprzeczne - daszkowe oraz jednostronne - 2% w kierunku krawędzi drogi. Na odcinku od km 0+094,80 do km 0+148,50, o długości 53,70m, w związku ze złym stanem istniejącej nawierzchni przyjęto rozbiórką istniejącego lewego pasa ruchu i odtworzenie go o pełnej konstrukcji. Przedmiotowa przebudowa wpłynie pozytywnie na komfort jazdy, poprawi bezpieczeństwo ruchu oraz wpłynie na estetykę zagospodarowania samej drogi. W ramach przebudowy przewiduje się wykonanie następujących podstawowych robót: - rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni, chodnika, zjazdów, - zdjęcie warstwy humusu, - korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem istniejącego podłoża, - wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże z mieszanki związanej stabilizowanej spoiwem (cementem na miejscu) o Rm=2,5MPa o grubości 10cm, - wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm o grubości 20cm, - wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P o grubości 6cm, - wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W o grubości 5cm, - wykonanie nawierzchni drogi o szerokości 5,50m z betonu asfaltowego AC11S o grubości 4cm, - wykonanie miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej o grubości 8cm, - wykonanie zjazdów indywidualnych z kostki brukowej betonowej o grubości 8cm, - wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej o grubości 8cm, - ułożenie krawężnika betonowego najazdowego 15x22cm oraz 20x22cm - w rejonie skrzyżowań z drogą wojewódzką nr 251 - na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15, - ułożenie obrzeża betonowego 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm (przy chodniku), - ułożenie obrzeża betonowego 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 (przy zjazdach indywidualnych), - humusowanie i obsianie trawą poboczy i skarp, - oznakowanie poziome i pionowe, - budowa kanalizacji deszczowej, - przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej. Roboty rozbiórkowe W ramach przebudowy drogi nr 212014P rozbiórce ulegną wszystkie elementy kolidujące z zakresem inwestycji (m.in. barierki, istn. nawierzchnia jezdni, chodników i zjazdów). Zakres rozbiórek ujęto w przedmiarze robót drogowych. Roboty ziemne przy przebudowie drogi ograniczają się do robót prowadzonych przy wykonaniu nawierzchni drogi, zjazdów i chodnika oraz kanalizacji deszczowej i przebudowie sieci elektroenergetycznej. Przy wykonaniu robót należy zachować wymagania BHP. Roboty ziemne należy wykonać wg następujących norm: - PN-S-02205: 1998 Roboty ziemne; - PN-B-06050: 1999 Geotechnika; Roboty ziemne; Wymagania ogólne, - BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. Przed przystąpieniem do właściwych robót ziemnych należy zdjąć warstwę darniny i gleby tam, gdzie występuje i spryzmować wzdłuż trasy w celu późniejszego wykorzystania do darniowania i humusowania. Na etapie wykonawstwa należy określić przydatność występujących gruntów jako podłoża pod konstrukcję nawierzchni. W przypadku wystąpienia gruntów nieprzydatny należy je usunąć i zastąpić gruntem niewysadzinowym. Konstrukcja nawierzchni Konstrukcja nowej nawierzchni drogi - na poszerzeniu i odtworzeniu: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm, - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5cm, - warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC22P gr. 6cm, -warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej (kruszywo łamane) stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm gr. 20cm, - warstwa wzmacniająca podłoże z mieszanki związanej stabilizowanej spoiwem (cementem na miejscu) o Rm = 2,5MPa gr. 10cm, - profilowanie z zagęszczeniem istniejącego podłoża. Konstrukcja wzmocnienia istniejącej nawierzchni drogi: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm, - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W w ilości 50kg/cm2. Uwaga: na łukach wyokrąglających jezdnię drogi gminnej w rejonie skrzyżowania z drogą wojewódzką zastosowano krawężnik betonowy najazdowy 20x22x100. Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych o wymiarach 2,50x4,50m: - warstwa ścieralna z prefabrykowanej kostki brukowej betonowej gr. 8cm (koloru szarego), - warstwa podsypki cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3cm, - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej (kruszywo łamane) stabilizowanej mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm gr. 20cm, - warstwa wzmacniająca podłoże z mieszanki związanej stabilizowanej spoiwem (cementem na miejscu) o Rm = 2,5MPa gr. 10cm, - profilowanie z zagęszczeniem istniejącego podłoża. Od strony jezdni krawężnik betonowy najazdowy 15x22 (wyniesiony +2cm ponad krawędź jezdni) na podsypce cementowo-piaskowej (1:3) gr. 5cm i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. Od strony pasów zieleni krawężnik betonowy najazdowy 15x22 (wyniesiony +5cm ponad krawędź jezdni) na podsypce cementowo-piaskowej (1:3) gr. 5cm i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. Konstrukcja nawierzchni zjazdów indywidualnych: - warstwa ścieralna z prefabrykowanej kostki brukowej betonowej gr. 8cm (koloru czerwonego), - warstwa podsypki cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3cm, - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej (kruszywo łamane) stabilizowanej mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm gr. 15cm, - warstwa wzmacniająca podłoże z mieszanki związanej stabilizowanej spoiwem (cementem na miejscu) o Rm=2,5MPa gr. 10cm, - profilowanie z zagęszczeniem istniejącego podłoża. Od strony jezdni krawężnik betonowy najazdowy 15x22 (wyniesiony +2cm ponad krawędź jezdni) na podsypce cementowo-piaskowej (1:3) gr. 5cm i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. Krawędzie zjazdów zabezpieczone obrzeżem betonowym 8x30 na podsypce cementowopiaskowej (1:3) gr. 3cm i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. Konstrukcja nawierzchni chodników: - warstwa ścieralna z prefabrykowanej kostki brukowej betonowej gr. 8cm (koloru szarego), - warstwa podsypki cementowo-piaskowej (1:4) gr. 5cm, - profilowanie z zagęszczeniem istniejącego podłoża. Od strony jezdni krawężnik betonowy najazdowy 15x22 (wyniesiony +5cm ponad krawędź jezdni) na podsypce cementowo-piaskowej (1:3) gr. 5cm i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. Od strony pasów zieleni obrzeże betonowe 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej (1:3) gr. 3cm. Istniejąca zieleń W rejonie inwestycji występują istniejące krzewy, które wymagają wycinki i wykarczowania. Odwodnienie Odwodnienie projektowanej drogi projektuje się poprzez budowę zamkniętego systemu odprowadzania ścieków, w skład którego wchodzą betonowe wpusty deszczowe, przykanaliki z rur tworzywowych i kanały główne z rur żelbetowych. Spływ wód nastąpi grawitacyjnie poprzez projektowane spadki podłużne i poprzeczne jezdni do wpustów deszczowych, a następnie poprzez przykanaliki zostaną one włączone do kanałów głównych, aż do odbiornika. Odbiornikiem wód opadowych i roztopowych będzie istniejąca studnia rewizyjna. BRANŻA ELEKTRYCZNA Wykonanie zabezpieczenia sieci elektroenergetycznej w ramach przebudowy drogi nr 212014P na odcinku 310m od drogi wojewódzkiej wraz z budową miejsc postojowych w Niemczynie. Istniejące urządzenia związane z opracowaniem a) linia kablowa nn 0,4kV (typu YAKY 4x120mm^2, relacji: ze stacji nr 03-0575 Niemczyn C, obwód nr III, zasilanie szkoły. Usunięcie kolizji Linię kablową należy przebudować na odcinku od mufy POLJ-01/4x70-120 do istniejącego złącza kablowego w ścianie budynku szkoły stosując kabel typu YAKY 4x120mm^2 o dł. 42m. Pod drogą i miejscami parkingowymi projektowany kabel ułożyć w rurze osłonowej typu HDPE110/6,3. Przebiegi przebudowywanych odcinków linii kablowych należy potwierdzić przekopami próbnymi. Długości odcinków projektowanych kabli oraz rur osłonowych opisano na planie sytuacyjnym. Materiały z demontażu zdać do Enea Operator RD Chodzież. Sposób układania kabli Projektowane kable nn należy układać na głębokości min. 0,7 m. Kable układać na 10-cio cm warstwie piasku linią falistą w celu skompensowania ewentualnych ruchów ziemi. Ułożony kabel przysypać 10-cio cm warstwą piasku, 25 cm warstwą ziemi rodzimej, a następnie przykryć folią koloru niebieskiego w przypadku kabli 0,4 kV. Rów kablowy przysypywać ziemią rodzimą ubijaną warstwami co 20 cm. Na całej trasie kable zaopatrzyć w opaski kablowe układane w odstępach co 10 m oraz w miejscach charakterystycznych, np. skrzyżowaniach. Na opaskach należy umieścić typ, przekrój kabla, rok budowy oraz relację. Pod nawierzchniami dróg, na odcinkach obejmujących zewnętrzne skarpy rowów odwadniających oraz w skrzyżowaniach z innymi urządzeniami poziemnymi i w zbliżeniach do tych urządzeń kable nn układać w rurach ochronnych HDPE110. Minimalna odległość górnej krawędzi rury osłonowej od nawierzchni drogi wynosi 1m, a od dna rowu odwadniającego 0,5 m. Po zakończeniu prac teren doprowadzić do stanu pierwotnej używalności. Układanie linii kablowej wykonać zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-004. Trasę projektowanych linii kablowych przedstawiono na załączonym planie sytuacyjnym Badania i pomiary Badania sieci elektroenergetycznej objętej niniejszym projektem należy wykonać w zakresie: - skrzyżowań i zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem, - ułożenia i drożności rur przepustowych, - pomiarów elektrycznych kabli nn. Uwagi końcowe - całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami w oparciu o album opracowań typowych i niniejszą dokumentację techniczną, - wszelkie zmiany w trakcie budowy uzgodnić z Inwestorem, inspektorem nadzoru i projektantem, - przed rozpoczęciem prac realizacyjnych, lokalizacja projektowanych słupów i trasa odcinków kablowych, musi być wytyczony przez organ służby geodezyjnej oraz należy uzyskać wpis do dziennika budowy (Dz.U. Nr 89/1994 r prawa budowlanego Art. 43.1.), - przed zasypaniem należy dokonać geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (Dz.U.Nr 89/1994 prawa budowlanego Art.43.3.), - podczas wykonywania robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie znaków geodezyjnych wszelkie roboty należy prowadzić ręczni; powyższe wynika z niebezpieczeństwa naruszenia znaków geodezyjnych; dla urządzeń usytuowanych 1,0 m poniżej gruntu, odległość skraju wykopu od znaku geodezyjnego wynosić musi min. 1,5 m, - przed załączeniem urządzeń pod napięcie dokonać niezbędnych prób i pomiarów pozwalających na stwierdzenie gotowości kabla do eksploatacji, - wykonane prace zgłosić do odbioru do Enea Operator RD Chodzież, - termin rozpoczęcia prac Wykonawca uzgodni z wyprzedzeniem co najmniej dwutygodniowym z Inwestorem i właścicielem terenu oraz wystąpi do Enea Operator RD Chodzież w celu uzyskania nadzoru, - obowiązkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, zgodnie z Instrukcją o prowadzeniu robót w miejscach publicznych. - przebieg istniejących urządzeń podziemnych opiera się na planie geodezyjnym, często nie znajdującym potwierdzenia w terenie, dlatego dokładną ich lokalizację potwierdzać na podstawie próbnych przekopów, a prace ziemne przy bogatym uzbrojeniu prowadzić ręcznie, - prace instalacyjno-montażowe wynikające z niniejszego opracowania należy wykonać pod nadzorem osoby o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z Prawem Budowlanym - Ustawa z 07.07.1994r wraz z późniejszymi zmianami, z PBUE, PN, z wymaganiami BHP, i instrukcją opracowaną przez wykonawcę. - instalowane urządzenia powinny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz deklarację zgodności z PN oraz spełniać warunki rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania - Dz.U. nr 249 poz. 2497 z dnia 23.11.2004r. - nazwy własne materiałów i urządzeń zamieszczone w dokumentacji projektowej podano jako rozwiązania przykładowe. Dopuszcza się stosowanie materiałów i urządzeń typowych i dostępnych w kraju, równoważnych pod względem parametrów technicznych do projektowanych, - w przypadku wystąpienia zmian w lokalizacji pozostałych projektowanych urządzeń infrastruktury naziemnej i podziemnej, projekt należy skorygować o wniesione zmiany, - gdy niemożliwa będzie docelowa przebudowa urządzeń elektroenergetycznych, należy przewidzieć układ tymczasowy, - kable elektroenergetyczne, które nie zostały przewidziane do przebudowy, a których głębokość ułożenia zmieni się na skutek prowadzonych prac drogowych należy ułożyć na normatywnej głębokości dla danego typu kabla i jego napięcia pracy, - kolizje wymienione w warunkach technicznych, a nie ujęte w projekcie nie będą realizowane, a w przypadku ich ewentualnego zaistnienia podczas prac terenowych dokumentacja zostanie niezwłocznie uzupełniona o niezbędne dokumenty, - wszystkie ewentualne zmiany w realizacji przebudowy każdorazowo należy konsultować w RD Chodzież. BRANŻA SANITARNA Zakresem opracowania jest odwodnienie projektowanej inwestycji z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do istniejącego odbiornika, poprzez projektowane wpusty deszczowe i sieć kanalizacyjną. W pasie drogowym oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowane są następujące urządzenia infrastruktury technicznej: - kable energetyczne, - kanalizacja sanitarna, - wodociąg, - sieć telekomunikacyjna. UWAGA!!! Przed przystąpieniem do realizacji projektowanych rurociągów należy za pomocą przekopów kontrolnych zlokalizować przebieg uzbrojenia istniejącego. Prace te należy prowadzić w sposób ręczny pod nadzorem właścicieli uzbrojenia. Stan projektowany Odwodnienie projektowanej drogi projektuje się poprzez budowę zamkniętego systemu odprowadzania ścieków, w skład którego wchodzą betonowe wpusty deszczowe, przykanaliki z rur tworzywowych i kanały główne z rur żelbetowych. Spływ wód nastąpi grawitacyjnie poprzez projektowane spadki podłużne i poprzeczne jezdni do wpustów deszczowych, a następnie poprzez przykanaliki zostaną one włączone do kanałów głównych, aż do odbiornika. Odbiornikiem wód opadowych i roztopowych będzie istniejąca studnia rewizyjna. Lokalizację kanału przewidziano tak by zminimalizować kolizje z istniejącymi sieciami i umożliwić jak najmniej uciążliwym przejazd kołami przez włazy nastudzienne. Przebieg należy wykonać zgodnie z planem sytuacyjnym i wysokościowym. Zakres materiałów i prac: - Wykonanie studni wpustowej, betonowej prefabrykowanej DN500 mm (w świetle) z osadnikiem wysokości 0,50m poniżej wylotu przykanalika ze studzienki wraz z wpustem żeliwnym ulicznym kl. D400, na zawiasach z zabezpieczeniem antykradzieżowym, - Wykonanie studni betonowej prefabrykowanej DN1000 mm (w świetle) wraz z włazem żeliwno-betonowym typu ciężkiego o średnicy Dn600 mm, klasy D-400, z zabezpieczeniem przeciw kradzieżowym , płytą żelbetową pokrywającą, pierścieniem dystansowym, przejściami szczelnymi oraz stopniami złazowymi, - Wykonanie przykanalików z rur PVC SDR34 SN8 kl. S (lita) Dz200/4,7 mm, - Wykonanie kanału z rur żelbetowych łączonych na kielichy, ze zintegrowaną uszczelką gumową, o średnicy Dn400mm, - Montaż separatora wraz z osadnikiem, - Zabezpieczenie istniejących kolizji, - Regulacja wysokościowa istniejącej armatury i włazów, - Włączenia szczelne w studnie, - Wykopy, podsypka, obsypka i zasypka, - Umocnienie ścian wykopów, - Oznakowanie prac, - Badania i pomiary. Rury Projektowaną kanalizację deszczową należy wykonać z: - kolektor główny z rur żelbetowych łączonych na kielichy, ze zintegrowaną uszczelką gumową, o średnicy Dn400mm; - przykanaliki z rur PVC SDR34 SN8 klasy S o średnicy Dz200/4,7 mm. Połączenia w/w rur wykonać, jako kielichowe z zastosowaniem uszczelki. Odcinki o przykryciu powyżej ścianki rurociągu należy ocieplić. Studnia wpustowa Studzienki wpustowe zaprojektowano z elementów betonowych, w planie okrągłe o średnicy Dn500 mm z osadnikiem wysokości 0,50 m poniżej wylotu przykanalika ze studzienki. Poszczególne elementy tych studni powinny być łączone za pomocą zaprawy betonowej na zasadzie pióro-wpust. Jako elementy odbierające spływające wody opadowe i roztopowe przewidziano zastosowanie żeliwnych wpustów typowych ulicznych, klasy D-400, na zawiasach, wykonanych z zabezpieczeniem antykradzieżowym. Wpusty te zaprojektowano na typowych betonowych pierścieniach utrzymujących. Ponadto studzienki należy wyposażyć w pierścienie odciążające zapobiegające przenoszeniu się obciążeń od ruchu kołowego. Studnie rewizyjne Studnie rewizyjne zaprojektowano, jako włazowe betonowe w planie okrągłe o średnicy Dn1000. Poszczególne elementy tych studni powinny być łączone za pomocą uszczelki. Stopnie złazowe żeliwne, powinny być montowane fabrycznie, mijankowo w dwóch rzędach. Przejścia kanałów przez ściany studzienek powinny być wykonane, jako szczelne w stopniu uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków. Włazy kanałowe zaprojektowano, jako włazy żeliwno-betonowe, wentylowane, o średnicy Dn600 mm, typu ciężkiego klasy D-400 osadzone na pierścieniu odciążającym. z zabezpieczeniem antykradzieżowym. Próba szczelności Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociągu należy dokonać jego kontroli wizualnej, a także przeprowadzić próbę jego szczelności zgodnie z normą PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. Podczas wykonywania próby szczelności należy również stosować się do zaleceń producenta rur. Roboty ziemne Przed przystąpieniem do robót ziemnych o terminie rozpoczęcia należy zawiadomić zainteresowane instytucje i użytkowników, których instalacje znajdują się w pobliżu trasy projektowanego rurociągu. W miejscach szczególnego uzbrojenia podziemnego należy wykonać próbne poprzeczne wykopy dla dokładnego usytuowania przewodów. Pozwoli to na ewentualną korektę trasy rurociągu lub wykonanie specjalnych zabezpieczeń uzbrojenia względem rurociągu w przypadku zbyt bliskich, niezgodnych z przepisami, odległości między nimi. W trakcie budowy rurociągu należy wykonać wykopy o ścianach pionowych. Wszystkie wykopy powinny być zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Projektowany rurociąg należy ułożyć na podsypce piaskowej o grub. 15 cm i stosować nadsypkę o grubości 30 cm ponad najwyższy punkt zewnętrznej powierzchni rury. Wykopy należy prowadzić, jako umocnione. W przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem wykopy należy przeprowadzić ręcznie pod nadzorem właściciela istniejącej sieci. Pozostałą część wykopu zasypać należy piaskiem wg PN-86/B-02480 o wilgotności zbliżonej do optymalnej, bez frakcji pylastych, kamieni, gruzu, gliny, humusu, odpadów i części roślin; grunt wydobyty z wykopu nie spełniający tych wymagań musi być zastąpiony piaskiem dowiezionym. Zasypkę należy zagęścić do wskaźnika zagęszczenia Is wyznaczanego zgodnie z PN-B-04481:1988 w wysokości 0,98 w jezdniach, parkingach i chodnikach oraz 0,95 w terenie zielonym Rury układać zgodnie z planem sytuacyjnym i z min. spadkiem 0,5%. Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z normą PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania zgodnie z Instrukcją Producenta rur oraz z normą PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. Podczas prowadzenia robót, przez cały czas trwania budowy, należy zabezpieczyć wykopy barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi, a w nocy oświetlić światłem sztucznym - ostrzegawczym. Mostki przejściowe nad wykopem Dla umożliwienia komunikacji pieszych w trakcie robót należy nad wykopem ustawić tymczasowe mostki-kładki tak, aby były oparte minimum 1,0 m poza krawędź wykopu. Rozstaw przejść minimum 50 m z zachowaniem warunków BHP odnośnie zabezpieczenia wykopów otwartych. Odwodnienie wykopów W przypadku, gdy projektowany rurociąg przebiegać będzie poniżej poziomu wody gruntowej, konieczne jest zastosowanie odwodnienia wykopów. W celu tymczasowego odwodnienia wykopów pod rurociąg zalecamy zastosowanie igłofiltrów wpłukiwanych z powierzchni, osiatkowanych na długości Lf=1 m i średnicy df=0,032 m. Igłofiltry należy połączyć za pomocą węży gumowych zbrojonych O50 mm z odcinkami kolektora O152x1,2 mm w zestawy igłofiltrów o rozstawie igieł 1,0 m. Zestaw igłofiltrów należy podłączyć za pomocą przewodu przyłączeniowego do agregatu pompowo - prożniowego. Odprowadzenie wody z wykopów do najbliższego odbiornika (istniejącego rowu lub kanalizacji). Dopuszcza się wykonanie odwodnienia wykopów inną niż wyżej wymienioną metodą równoważną. Wykonując wykopy poniżej zwierciadła wody należy zwrócić uwagę, by zasięg depresji zwierciadła wody w jak najmniejszym stopniu objął sąsiednie budynki, grozi to, bowiem ich zwiększonymi, nierównomiernymi osiadaniami. Skutkiem takich odwodnień jest wystąpienie dużych i nierównomiernych osiadań podłoża pod sąsiednimi budynkami, co objawia się zarysowaniem ich ścian - nieraz o charakterze awaryjnym. Koniecznym jest podjęcie działań likwidujących (lub znacznie ograniczających) skutki odwodnienia podłoża na pogorszenie stanu technicznego sąsiednich budynków. Przed rozpoczęciem projektowanych robót należy dokonać rozpoznania i udokumentowania stanu technicznego budynków sąsiadujących z rejonem robót. Uwagi końcowe - Wszystkie prace wykonać zgodnie z niniejszym projektem, Polskimi Normami i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - COBRTI INSTAL Zeszyt 9", - Wszystkie roboty na budowie należy realizować zgodnie z zatwierdzonymi: projektem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi, - Wykopy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z przepisami BHP, - Szczegółowy przebieg istniejącego uzbrojenia podziemnego należy ustalić na podstawie próbnych przekopów. Prace ziemne w miejscu zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem wykonać ręcznie. Odkryte przewody podziemne zabezpieczyć, - Teren po zakończeniu robót przywrócić do stanu pierwotnego, - Zastosowane materiały powinny spełniać wymagania techniczne odpowiedniej normy zharmonizowanej EN, normy krajowej PN lub aprobaty technicznej i posiadać odpowiednią deklarację zgodności, stosownie do wymagań Ustawy z dnia 30.08.2002 r. (Dz.U. Nr 166, poz. 1360) o systemie oceny zgodności oraz Ustawy z dnia 16.04.2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881) o wyrobach budowlanych, - Rurociąg przed zasypaniem wykopu należy poddać próbie szczelności oraz zgłosić ją do odbioru technicznego, - Wykonane urządzenia (kanał, studnie) powinny być naniesione na mapy zasadnicze przez odpowiednie służby geodezyjne, - Osoby wykonujące prace budowlane powinny posiadać stosowne uprawnienia do prowadzenia robót.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie


II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV: 45233140-2, 45223300-9, 45310000-3, 34953300-5,

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/03/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT454074.17
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
KOWALSKI BUDOWNICTWO Sp. z o. o. ,  budownictwoprzetargi@interia.pl,  ul. Dworcowa 12,  88 - 400,  Żnin,  kraj/woj. kujawsko-pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 449194.51
Oferta z najniższą ceną/kosztem 449194.51
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 449194.51
Waluta: PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.