eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świdnik › Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczestników projektu pt. Więcej wiem, więcej potrafię, więcej mogę, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2.Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2012-10-16

Świdnik: Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczestników projektu pt. Więcej wiem, więcej potrafię, więcej mogę, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2.Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Numer ogłoszenia: 402092 - 2012; data zamieszczenia: 16.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół nr 1 w Świdniku , ul. Okulickiego 13, 21-040 Świdnik, woj. lubelskie, tel. 0-81 7512394, 7512395, faks 0-81 7512394.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsnorwid.swidnik.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Oświatowa Jednostka Organizacyjna Powiatu Świdnickiego w Świdniku.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczestników projektu pt. Więcej wiem, więcej potrafię, więcej mogę, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2.Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1)Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczestników/uczestniczek projektu pt. Więcej wiem, więcej potrafię, więcej mogę, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. 2)Celem ogólnym projektu jest podniesienie atrakcyjności, efektywności i jakości szkolnictwa zawodowego oraz wzrost aktywności i mobilności zawodowej 300 uczniów/uczennic Zespołu Szkół nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku (Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2, Technikum nr 2, Technikum Uzupełniające dla młodzieży nr 2) prowadzący do zwiększenia szans na zatrudnienie na rynku pracy. Cel ten będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe: a)zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych, b)zapoznanie się z praktycznymi elementami wykonywania zawodu, c) unowocześnienie bazy dydaktycznej szkoły, d)zdobycie przez uczniów wiedzy w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej, e)przygotowanie uczniów do funkcjonowania na rynku pracy, f)zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych. Przedmiot zamówienia składa się z następujących części: CZĘŚĆ NR 1 Cykl dodatkowych zajęć praktycznych -dodatkowe zajęcia zawodowe -Technologia informacyjna w hotelarstwie i usługach żywieniowych - grupa 10 os. Ilość godzin: 60. Zajęcia prowadzone w dni nauki szkolnej, min 2 godz./tydz. (możliwość realizacji zaj. również w blokach weekendowych oraz w ferie za zgodą IP). Podczas zajęć uczniowie/uczennice nabędą umiejętności sprawnego posługiwania się Internetem i korzystania z dostępnych źródeł informacji oraz poznają możliwości specjalistycznego oprogramowania komputerowego wykorzystywanego w branży gastronomicznej. Program zajęć obejmie realizację następujących zagadnień: możliwości wykorzystania technologii informacyjnej w branży gastronomicznej; reklama firmy z wykorzystaniem technologii informatycznych, multimedia; wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do sporządzania dokumentów związanych z działalnością firmy gastronomicznej; oprogramowanie wspomagające działania nowoczesnej firmy gastronomicznej; możliwości, jakie oferuje współczesna e-gospodarka. CZĘŚĆ NR 2 Cykl dodatkowych zajęć praktycznych -dodatkowe zajęcia zawodowe -Profesjonalna i nowoczesna obsługa klienta - grupa 10 os. Ilość godzin: 60. Zajęcia prowadzone w dni nauki szkolnej, min. 2 godz./tydz. oraz min. 5 godz. w blokach weekendowych oraz w ferie. Podczas zajęć uczniowie/uczennice nabędą umiejętności zawodowe dostosowane do potrzeb lokalnego rynku pracy. Program zajęć obejmie: podstawowe pojęcia z zakresu obsługi klienta w porcie lotniczym i w zakładach współpracujących typu: hotel, biuro podróży, zakład gastronomiczny; obsługa pasażerów w porcie lotniczym; obsługa klienta w zakładzie hotelarskim; obsługa kelnerska gości w gastronomii hotelowej; obsługa klienta biura podróży; zastosowanie Internetu w usługach turystycznych i gastronomicznych. CZĘŚĆ NR 3 Cykl dodatkowych zajęć praktycznych -dodatkowe zajęcia zawodowe -Dekoracje florystyczne w gastronomii - grupa 10 os. Ilość godzin: 100. Zajęcia prowadzone w dni nauki szkolnej, 2 godz./tydz. oraz min. 5 godz. w blokach weekendowych oraz w ferie. Podczas zajęć uczniowie/uczennice zdobędą dodatkowe umiejętności dekoracji wnętrz i stołów, co poszerzy ich kwalifikacje zawodowe. Program zajęć obejmie następujące zagadnienia: botanika; materiałoznawstwo; teoria barw i kompozycji; stylizacja wnętrz materiałem roślinnym w hotelach, biurach, sklepach, rezydencjach, kościołach, mieszkaniach, stoiskach targowych, konferencjach itp.; kompozycje okolicznościowe i techniki ich układania; florystyka ślubna i florystyka żałobna; artystyczne pakowanie prezentów metodą floralną; dekoracje kwiatów doniczkowych; stroiki świąteczne: Wielkanoc, Boże Narodzenie; dekoracje stołów i wnętrz; wykonywanie dekoracji roślinnych różnego typu: bankiet, przyjęcie zasiadane, szwedzki stół, kinder party, urodziny, ślub; biżuteria floralia; techniki suszenia i utrwalania kwiatów; kompozycje z suszu. CZĘŚĆ NR 4 cykl zajęć wspomagających poruszanie po rynku pracy - doradztwo edukacyjno - zawodowe (zajęcia indywidualne, 50 uczniów/uczennic). Ilość godzin: 50os. x 2godz, łącznie 100 godz. (2 godz./los.), min. 1 x w tyg. (w zależności od indywidualnych możliwości uczniów objętych wsparciem). Podczas zajęć uczniowie/uczennice podniosą poziom kompetencji zawodowych, społecznych i osobowościowych oraz uświadomią sobie znaczenie systematycznej nauki, kształcenia uzupełniającego oraz samodoskonalenia dla osiągnięcia zdecydowanie wyższej, lepszej pozycji na starcie własnej ścieżki zawodowej. Działania ujęte w ramach projektu będą miały formę indywidualnych spotkań ze specjalistą- psychologiem, w ramach których nastąpi: ustalenie zasad współpracy i komunikacji podczas spotkania, przeprowadzenie badania testem preferencji zawodowych, przeprowadzenie badania diagnostycznego oczekiwań edukacyjno -zawodowych, omówienie wyników badania testem preferencji zawodowych pod kątem zaplanowania i opracowania indywidualnego planu edukacyjno-zawodowego; wskazanie nowoczesnych technik poszukiwania zatrudnienia; omówienie i praktyczne przygotowanie dokumentów aplikacyjnych; zapoznanie z wybranymi technikami kontaktu interpersonalnego oraz planowania i realizacji celów. CZĘŚĆ NR 5 cykl dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównujących - zajęcia wyrównawcze z j. polskiego - grupa 10 os. Ilość godzin: 60. , min. 1 x w tyg. w dni nauki szkolnej oraz możliwość prowadzenia zajęć w blokach weekendowych oraz w ferie. Podczas zajęć uczniowie/uczennice powtórzą i utrwalą zakres materiału z języka polskiego, udoskonalą umiejętności językowe, wyrównają braki edukacyjne w tym zakresie. Program zajęć obejmuje m.in. następujące zagadnienia: podstawowe wyróżniki utworu literackiego oraz właściwości różnych rodzajów i gatunków literackich; podstawowe procedury analizy utworu literackiego; zasady kompozycji dłuższych wypowiedzi pisemnych i ustnych; analizowanie i korygowanie błędów językowych; czytanie ze zrozumieniem; interpretacja i analiza fragmentu utworu w kontekście całości. CZĘŚĆ NR 6 Cykl dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównujących - zajęcia wyrównawcze z matematyki - grupa 10 os. Ilość godzin: 60, min. 1 x w tyg. W dni nauki szkolnej. Podczas zajęć uczniowie/uczennice wyrównają wiedzę z matematyki oraz wyrównają deficyty w zakresie wskazanym w standardach egzaminacyjnych. Program zajęć przybliży podstawowe wiadomości o funkcji liniowej, kwadratowej, wielomianach, funkcji wymiernej, ciągach, logarytmach, funkcjach trygonometrycznych, jak również najważniejsze elementy planimetrii i stereometrii. 4) Wyżej wymienione zajęcia pozalekcyjne będą odbywały się na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. C.K. Norwida w Świdniku, ul. Okulickiego 13, 21-040 Świdnik 5)Zamawiający udostępni na czas trwania zajęć sale lekcyjne..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienia uzupełniające stanowić mogą nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegają na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.20.00.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku nastąpi w oparciu o metodę 0-1 na zasadzie kwalifikacji spełnia/nie spełnia, na podstawie dołączonego do oferty Oświadczenia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku nastąpi w oparciu o metodę 0-1 na zasadzie kwalifikacji spełnia/nie spełnia, na podstawie dołączonego do oferty Oświadczenia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku nastąpi w oparciu o metodę 0-1 na zasadzie kwalifikacji spełnia/nie spełnia, na podstawie dołączonego do oferty Oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- parafowany przez Wykonawcę wzór umowy i załącznika do niej (zał. nr 1 do SIZW); - formularz ofertowy ( zał. nr 2 do SIWZ); oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ); - oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do jego wykluczenia z art. 24 ust. 1 PZP (zał. nr 4 lub 4a do SIZW); wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z opisem posiadanych kwalifikacji i doświadczenia(zał. nr 5 do SIWZ); - program zajęć, (zał. nr 6 do SIWZ); - pełnomocnictwo, w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 50
 • 2 - Ocena programu zajęć - 20
 • 3 - Stopień awansu zawodowego nauczyciela - 10
 • 4 - Dodatkowe kwalifikacje przydatne w prowadzeniu realizowanego przez nauczyciela programu zajęć - liczba ukończonych studiów podyplomowych, kursów, szko - 20

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuści dokonywanie zmian w umowie w sprawie zamówienia publicznego w następującym zakresie i na następujących warunkach: 1)Zmiany w treści umowy można wprowadzić za zgodą obu stron na piśmie, pod rygorem nieważności. 2) Zmiany umowy nie mogą naruszać art. 144 ustawy. 3)zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Zleceniobiorcy oraz terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku: a)choroby prowadzącego zajęcia, b)innych uzasadnionych okoliczności uniemożliwiających wykonanie umowy, których nie można było przewidzieć na etapie składania oferty. 4)Dopuszcza się zmianę prowadzącego zajęcia w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych niemożliwych do przewidzenia. 5) W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie należne Zleceniobiorcy podlega zmianie odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze zmienionej stawki VAT, obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zsnorwid.swidnik.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku, 21-040 Świdnik, ul. Okulickiego 13, sekretariat II piętro.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.10.2012 godzina 14:30, miejsce: Zespół Szkół nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku, 21-040 Świdnik, ul. Okulickiego 13, sekretariat II piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pt. Więcej wiem, więcej potrafię, więcej mogę jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2.Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Cykl dodatkowych zajęć praktycznych -dodatkowe zajęcia zawodowe -Technologia informacyjna w hotelarstwie i usługach żywieniowych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: grupa 10 os. Ilość godzin: 60. Zajęcia prowadzone w dni nauki szkolnej, min 2 godz./tydz. (możliwość realizacji zaj. również w blokach weekendowych oraz w ferie za zgodą IP). Podczas zajęć uczniowie/uczennice nabędą umiejętności sprawnego posługiwania się Internetem i korzystania z dostępnych źródeł informacji oraz poznają możliwości specjalistycznego oprogramowania komputerowego wykorzystywanego w branży gastronomicznej. Program zajęć obejmie realizację następujących zagadnień: możliwości wykorzystania technologii informacyjnej w branży gastronomicznej; reklama firmy z wykorzystaniem technologii informatycznych, multimedia; wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do sporządzania dokumentów związanych z działalnością firmy gastronomicznej; oprogramowanie wspomagające działania nowoczesnej firmy gastronomicznej; możliwości, jakie oferuje współczesna e-gospodarka.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.20.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.06.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 50
  • 2. Ocena programu zajęć - 20
  • 3. Stopień awansu zawodowego nauczyciela - 10
  • 4. Dodatkowe kwalifikacje przydatne w prowadzeniu realizowanego przez nauczyciela programu zajęć - liczba ukończonych studiów podyplomowych, kursów, szko - 20

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Cykl dodatkowych zajęć praktycznych -dodatkowe zajęcia zawodowe -Profesjonalna i nowoczesna obsługa klienta.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: grupa 10 os. Ilość godzin: 60. Zajęcia prowadzone w dni nauki szkolnej, min. 2 godz./tydz. oraz min. 5 godz. w blokach weekendowych oraz w ferie. Podczas zajęć uczniowie/uczennice nabędą umiejętności zawodowe dostosowane do potrzeb lokalnego rynku pracy. Program zajęć obejmie: podstawowe pojęcia z zakresu obsługi klienta w porcie lotniczym i w zakładach współpracujących typu: hotel, biuro podróży, zakład gastronomiczny; obsługa pasażerów w porcie lotniczym; obsługa klienta w zakładzie hotelarskim; obsługa kelnerska gości w gastronomii hotelowej; obsługa klienta biura podróży; zastosowanie Internetu w usługach turystycznych i gastronomicznych.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.20.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.06.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 50
  • 2. Ocena programu zajęć - 20
  • 3. Stopień awansu zawodowego nauczyciela - 10
  • 4. Dodatkowe kwalifikacje przydatne w prowadzeniu realizowanego przez nauczyciela programu zajęć - liczba ukończonych studiów podyplomowych, kursów, szko - 20

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: cykl dodatkowych zajęć praktycznych -dodatkowe zajęcia zawodowe -Dekoracje florystyczne w gastronomii.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: grupa 10 os. Ilość godzin: 100. Zajęcia prowadzone w dni nauki szkolnej, 2 godz./tydz. oraz min. 5 godz. w blokach weekendowych oraz w ferie. Podczas zajęć uczniowie/uczennice zdobędą dodatkowe umiejętności dekoracji wnętrz i stołów, co poszerzy ich kwalifikacje zawodowe. Program zajęć obejmie następujące zagadnienia: botanika; materiałoznawstwo; teoria barw i kompozycji; stylizacja wnętrz materiałem roślinnym w hotelach, biurach, sklepach, rezydencjach, kościołach, mieszkaniach, stoiskach targowych, konferencjach itp.; kompozycje okolicznościowe i techniki ich układania; florystyka ślubna i florystyka żałobna; artystyczne pakowanie prezentów metodą floralną; dekoracje kwiatów doniczkowych; stroiki świąteczne: Wielkanoc, Boże Narodzenie; dekoracje stołów i wnętrz; wykonywanie dekoracji roślinnych różnego typu: bankiet, przyjęcie zasiadane, szwedzki stół, kinder party, urodziny, ślub; biżuteria floralia; techniki suszenia i utrwalania kwiatów; kompozycje z suszu.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.20.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.06.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 50
  • 2. Ocena programu zajęć - 20
  • 3. Stopień awansu zawodowego nauczyciela - 10
  • 4. Dodatkowe kwalifikacje przydatne w prowadzeniu realizowanego przez nauczyciela programu zajęć - liczba ukończonych studiów podyplomowych, kursów, szko - 20

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: cykl zajęć wspomagających poruszanie po rynku pracy - doradztwo edukacyjno - zawodowe.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: (zajęcia indywidualne, 50 uczniów/uczennic). Ilość godzin: 50os. x 2godz, łącznie 100 godz. (2 godz./los.), min. 1 x w tyg. (w zależności od indywidualnych możliwości uczniów objętych wsparciem). Podczas zajęć uczniowie/uczennice podniosą poziom kompetencji zawodowych, społecznych i osobowościowych oraz uświadomią sobie znaczenie systematycznej nauki, kształcenia uzupełniającego oraz samodoskonalenia dla osiągnięcia zdecydowanie wyższej, lepszej pozycji na starcie własnej ścieżki zawodowej. Działania ujęte w ramach projektu będą miały formę indywidualnych spotkań ze specjalistą- psychologiem, w ramach których nastąpi: ustalenie zasad współpracy i komunikacji podczas spotkania, przeprowadzenie badania testem preferencji zawodowych, przeprowadzenie badania diagnostycznego oczekiwań edukacyjno -zawodowych, omówienie wyników badania testem preferencji zawodowych pod kątem zaplanowania i opracowania indywidualnego planu edukacyjno-zawodowego; wskazanie nowoczesnych technik poszukiwania zatrudnienia; omówienie i praktyczne przygotowanie dokumentów aplikacyjnych; zapoznanie z wybranymi technikami kontaktu interpersonalnego oraz planowania i realizacji celów..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.20.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.06.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 50
  • 2. Ocena programu zajęć - 20
  • 3. Stopień awansu zawodowego nauczyciela - 10
  • 4. Dodatkowe kwalifikacje przydatne w prowadzeniu realizowanego przez nauczyciela programu zajęć - liczba ukończonych studiów podyplomowych, kursów, szko - 20

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: cykl dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównujących - zajęcia wyrównawcze z j. polskiego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: grupa 10 os. Ilość godzin: 60. , min. 1 x w tyg. w dni nauki szkolnej oraz możliwość prowadzenia zajęć w blokach weekendowych oraz w ferie. Podczas zajęć uczniowie/uczennice powtórzą i utrwalą zakres materiału z języka polskiego, udoskonalą umiejętności językowe, wyrównają braki edukacyjne w tym zakresie. Program zajęć obejmuje m.in. następujące zagadnienia: podstawowe wyróżniki utworu literackiego oraz właściwości różnych rodzajów i gatunków literackich; podstawowe procedury analizy utworu literackiego; zasady kompozycji dłuższych wypowiedzi pisemnych i ustnych; analizowanie i korygowanie błędów językowych; czytanie ze zrozumieniem; interpretacja i analiza fragmentu utworu w kontekście całości.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.20.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.06.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 50
  • 2. Ocena programu zajęć - 20
  • 3. Stopień awansu zawodowego nauczyciela - 10
  • 4. Dodatkowe kwalifikacje przydatne w prowadzeniu realizowanego przez nauczyciela programu zajęć - liczba ukończonych studiów podyplomowych, kursów, szko - 20

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: cykl dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównujących - zajęcia wyrównawcze z matematyki.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: grupa 10 os. Ilość godzin: 60, min. 1 x w tyg. W dni nauki szkolnej. Podczas zajęć uczniowie/uczennice wyrównają wiedzę z matematyki oraz wyrównają deficyty w zakresie wskazanym w standardach egzaminacyjnych. Program zajęć przybliży podstawowe wiadomości o funkcji liniowej, kwadratowej, wielomianach, funkcji wymiernej, ciągach, logarytmach, funkcjach trygonometrycznych, jak również najważniejsze elementy planimetrii i stereometrii.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.20.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.06.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 50
  • 2. Ocena programu zajęć - 20
  • 3. Stopień awansu zawodowego nauczyciela - 10
  • 4. Dodatkowe kwalifikacje przydatne w prowadzeniu realizowanego przez nauczyciela programu zajęć - liczba ukończonych studiów podyplomowych, kursów, szko - 20

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.