eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wilamowice › Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniuBudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pisarzowice

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2010-02-25

Wilamowice: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pisarzowice
Numer ogłoszenia: 40017 - 2010; data zamieszczenia: 25.02.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Wodociągów i Kanalizacji , ul. Henryka Sienkiewicza 2A, 43-330 Wilamowice, woj. śląskie, tel. 0-33 845 71 71, faks 0-33 845 71 71.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pisarzowice.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pisarzowice, w ramach którego wykonane zostaną: a) Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Przeczniej w Pisarzowicach - kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC Dz 200 długości 3070,25 m - kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC Dz 160 (sieć rozdzielcza} długości 400,25 m b) Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Pasieki w Pisarzowicach - kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC Dz 200 długości 2873,75 m - kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC Dz 160 (sieć rozdzielcza) długości 232,75m -36 szt - rurociąg tłoczny PE Dz 75 długości 265,25 m - pompownia ścieków sanitarnych - 1 kpl - wjazd do pompowni - 46 m2 powierzchni utwardzonej - plac pompowni- 30 m2 powierzchni utwardzonej - linia kablowa zasilająca pompownię YAKY 4 x 25 długości 185 m - ogrodzenie pompowni -22 m c) Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Bielskiej przyległych-ulice od granicy Hałcnowskiej do zlewni ul. Granicznej-Chabrowej w Pisarzowicach - kanały DN200mm, długości - 1647,20 m - przyłącza do budynków - DN 160 mm długości 441,30 m/10 szt Określenie obowiązków Inspektora nadzoru ( przedmiotu zamówienia ): a) sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami (inspektor nadzoru ), b) przekazywanie wykonawcy robót budowlanych dokumentów niezbędnych do prowadzenia realizacji zadania inwestycyjnego, c) prowadzenie pełnej dokumentacji i rozliczeń finansowych zadania dla Inwestora: Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach, d) bieżąca kontrola realizacji umów, w tym m.in.: - bieżące rozliczenie finansowe zadania, - wykonywanie wszelkich sprawozdań dla inwestora: Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach związanych z finansowaniem i realizacją inwestycji, - przygotowywanie wszelkich materiałów niezbędnych do podpisania ewentualnych umów i aneksów pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą, oraz pomiędzy Inwestorem i Urzędem Marszałkowskim w Katowicach, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, WFOŚiGW w Katowicach, - zapewnienie ścisłej współpracy i przepływu informacji pomiędzy Inwestorem - Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach a Urzędem Marszałkowskim w Katowicach, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, WFOŚiGW w Katowicach ( przygotowywanie wszelkiej korespondencji z powyższymi Instytucjami związanej z realizacją przedmiotowej inwestycji ). e) Dokonywanie czynności odbiorów końcowego inwestycji, lub odpowiedniej części określonej w umowie z Wykonawcą. W ramach tych czynności Inspektor nadzoru zobowiązuje się do: - stwierdzenia gotowości do odbioru, - dokonanie odbiorów częściowych i końcowego, oraz przekazanie przedmiotu inwestycji Zamawiającemu lub upoważnionemu przez niego użytkownikowi, - przekazanie Zamawiającemu protokołów odbioru i dokumentacji powykonawczej. f) Prowadzenie rozliczenia robót i sprawdzanie faktur Wykonawców. g) Egzekwowanie od Wykonawców wszystkich postanowień zawartych w umowach. h) Przechowywanie dokumentów źródłowych dotyczących inwestycji do czasu jej zakończenia i przekazanie jej Zamawiającemu. i) Zebranie od Wykonawcy po zakończeniu robót wszystkich dokumentów i protokołów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, oraz innych niezbędnych pozwoleń. j) Uzyskanie w imieniu Inwestora pozwolenia na użytkowanie wybudowanej kanalizacji. Określenie obowiązków Inspektora nadzoru ( przedmiotu zamówienia ): a) sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami (inspektor nadzoru ), b) przekazywanie wykonawcy robót budowlanych dokumentów niezbędnych do prowadzenia realizacji zadania inwestycyjnego, c) prowadzenie pełnej dokumentacji i rozliczeń finansowych zadania dla Inwestora: Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach, d) bieżąca kontrola realizacji umów, w tym m.in.: - bieżące rozliczenie finansowe zadania, - wykonywanie wszelkich sprawozdań dla inwestora: Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach związanych z finansowaniem i realizacją inwestycji, - przygotowywanie wszelkich materiałów niezbędnych do podpisania ewentualnych umów i aneksów pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą, oraz pomiędzy Inwestorem i Urzędem Marszałkowskim w Katowicach, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, WFOŚiGW w Katowicach, - zapewnienie ścisłej współpracy i przepływu informacji pomiędzy Inwestorem - Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach a Urzędem Marszałkowskim w Katowicach, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, WFOŚiGW w Katowicach ( przygotowywanie wszelkiej korespondencji z powyższymi Instytucjami związanej z realizacją przedmiotowej inwestycji ). e) Dokonywanie czynności odbiorów końcowego inwestycji, lub odpowiedniej części określonej w umowie z Wykonawcą. W ramach tych czynności Inspektor nadzoru zobowiązuje się do: - stwierdzenia gotowości do odbioru, - dokonanie odbiorów częściowych i końcowego, oraz przekazanie przedmiotu inwestycji Zamawiającemu lub upoważnionemu przez niego użytkownikowi, - przekazanie Zamawiającemu protokołów odbioru i dokumentacji powykonawczej. f) Prowadzenie rozliczenia robót i sprawdzanie faktur Wykonawców. g) Egzekwowanie od Wykonawców wszystkich postanowień zawartych w umowach. h) Przechowywanie dokumentów źródłowych dotyczących inwestycji do czasu jej zakończenia i przekazanie jej Zamawiającemu. i) Zebranie od Wykonawcy po zakończeniu robót wszystkich dokumentów i protokołów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, oraz innych niezbędnych pozwoleń. j) Uzyskanie w imieniu Inwestora pozwolenia na użytkowanie wybudowanej kanalizacji..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.20.00.00 - Usługi architektoniczne i podobne 71.24.70.00 - Nadzór nad robotami budowlanymi 71.24.20.00 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów 71.24.50.00 - Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje 71.24.80.00 - Nadzór nad projektem i dokumentacją .

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • a) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24. ust. 1 pkt 2, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2. ( Złożenie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z załącznikiem 1a ). W przypadku składania ofert przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane dokumenty muszą być złożone przez każdego z nich. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy).

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • a) Doświadczenie zawodowe - wykaz robót (w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunków wiedzy i doświadczenia) wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej 3 zadania polegające na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru przy budowie kanalizacji sanitarnej ( z wyłączeniem budowy wodociągów ) o łącznej długości co najmniej 20 kilometrów - zgodnie z załącznikiem nr 2. b) Dokumenty ( referencje ) potwierdzające, że roboty wyszczególnione w załączniku nr 2 ( wykaz robót - doświadczenie zawodowe ) zostały należycie wykonane. Referencje muszą zawierać co najmniej następujące informacje: a) nazwę Zamawiającego, dla którego zamówienie było wykonywane, b) zakres rzeczowy, c) wartość zamówienia, d) okres realizacji zamówienia, e) informację o należytym wykonaniu zamówienia W przypadku składania ofert przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wystarczającym jest, aby wymagane dokumenty były złożone przez jednego członka konsorcjum.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (wg załącznika nr 3.) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami posiadającymi uprawnienia tj.: -Osoba posiadająca uprawnienia w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie sieci instalacji sanitarnych, wodociągowych i kanalizacyjnych - praktyka min. 5 lat, posiadanie aktualnego zaświadczenia z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, W przypadku składania ofert przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wystarczającym jest, aby wymagane dokumenty były złożone przez jednego członka konsorcjum.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (wg załącznika nr 3) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami posiadającymi uprawnienia tj.: -Osoba posiadająca uprawnienia w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie sieci instalacji sanitarnych, wodociągowych i kanalizacyjnych - praktyka min. 5 lat, posiadanie aktualnego zaświadczenia z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, W przypadku składania ofert przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wystarczającym jest, aby wymagane dokumenty były złożone przez jednego członka konsorcjum.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • a) Złożenie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z załącznikiem 1a W przypadku składania ofert przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wystarczającym jest, aby wymagane dokumenty były złożone przez jednego członka konsorcjum.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonywania zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie: 1. Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót: (1) wstrzymanie realizacji robót spowodowanej z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, (2) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót lub inne okoliczności niezależne od Wykonawcy, lub których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, jak również inne przeszkody lub utrudnienia w wykonywaniu przedmiotu umowy spowodowane przez osoby trzecie, (3) warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację robót np. długotrwałe intensywne opady deszczu uniemożliwiające realizację robót itp. (4) napotkanie na etapie budowy niewybuchów, zabytków itp. (5) konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, (6) wykopaliska uniemożliwiające wykonanie robót w ustalonym terminie, 2. Zamawiający może dokonać zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 3. Zamawiający dopuszcza w razie konieczności wykonanie świadczenia zamiennego (roboty zamienne), której wykonanie nie będzie wykraczało poza zakres określony w ofercie i nie zmieni wynagrodzenia Wykonawcy. 4. Możliwość zmiany osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. Wykonawca zaproponuje zmianę w następujących przypadkach: - śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, - niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy, - jeżeli zmiana kluczowego specjalisty stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Wykonawcy np. rezygnacja. 5. Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: 1) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mających wpływ na realizację zamówienia, 2) gdy zmianie ulegną zapisy umowy, przedmiotem której jest dofinansowanie tej inwestycji, w tym m.in. zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wilamowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Zamawiającego: ul. Sienkiewicza 2a, 43-330 Wilamowice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.03.2010 godzina 10:30, miejsce: siedziba Zamawiającego: ul. Sienkiewicza 2a, 43-330 Wilamowice (I piętro - sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pisarzowice jest współfinansowane: - ze środków Unii Europejskiej ( Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obszarów Wiejskich ) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej wraz z prefinansowaniem ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego,.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.