Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2013-03-15

Kamińsk: Usługa polegająca na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz zwrotu przesyłek i paczek niedoręczonych na rzecz Zakładu Karnego w Kamińsku

Numer ogłoszenia: 39683 - 2013; data zamieszczenia: 15.03.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Karny w Kamińsku , ul. XXX - lecia 1, 11-227 Kamińsk, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 7617400, faks 089 7617444.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Porządek i bezpieczeństwo publiczne. Więziennictwo.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa polegająca na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz zwrotu przesyłek i paczek niedoręczonych na rzecz Zakładu Karnego w Kamińsku.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym. Zakres usług obejmuje również zwrot do nadawcy przesyłek po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy.
Usługi pocztowe stanowiące przedmiot zamówienia obejmują:
- przesyłki pocztowe z uwzględnieniem gabarytów A i B w obrocie krajowym i zagranicznym zgodnie z Wykazem asortymentowo - ilościowym, tj. załącznik Nr 2 do SIWZ
- paczki pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym zgodnie z Wykazem asortymentowo - ilościowym, tj. załącznik Nr 2 do SIWZ.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Prawo zamówień publicznych Wykonawcy, który będzie realizował zamówienie podstawowe, przy czym:
  1) zakres zamówień uzupełniających będzie polegał na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia tj. nadawania przesyłek pocztowych do 350 g - przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie w obrocie krajowym i zagranicznym oraz przesyłek pocztowych powyżej 350 g przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie w obrocie krajowym i zagranicznym oraz paczek pocztowych do 10 kg oraz paczek pocztowych (ponad 10kg do 15kg) w obrocie krajowym
  i zagranicznym
  2) wartość w/w zamówień będzie stanowić nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego.
  3) Udzielane będą w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego pod warunkiem zrealizowania zadania podstawowego w całości i wystąpienia potrzeby dokonania ww. zamówień uzupełniających oraz dysponowania odpowiednimi środkami finansowymi.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

64.11.00.00 - Usługi pocztowe
64.11.20.00 - Usługi pocztowe dotyczące listów
64.11.30.00 - Usługi pocztowe dotyczące paczek
.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zamawiający dokona ustalenia czy wykonawca w wystarczający sposób spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Wykonawca powinien posiadać zezwolenie właściwego organu do wykonywania działalności pocztowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529).
   Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty zezwolenia na wykonywanie działalności pocztowej, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529) oraz oświadczenia o spełnieniu warunku zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik Nr 3 SIWZ. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • W zakresie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający informuje, że Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu stanowiącym załącznik Nr 3 do SIWZ.
   Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia
   o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu stanowiącego załącznik Nr 3 do SIWZ;


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • W zakresie warunku dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
   do wykonania zamówienia Zamawiający informuje, że Wykonawca składa oświadczenie
   o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu stanowiącym załącznik Nr 3 do SIWZ.
   Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia
   o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu stanowiącego załącznik Nr 3 do SIWZ


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • W zakresie warunku dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
   do wykonania zamówienia Zamawiający informuje, że Wykonawca składa oświadczenie
   o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu stanowiącym załącznik Nr 3 do SIWZ.
   Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia
   o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu stanowiącego załącznik Nr 3 do SIWZ


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • W zakresie warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Zamawiający informuje, że Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu stanowiącym załącznik Nr 3 do SIWZ.
   Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu stanowiącego załącznik Nr 3 do SIWZ;III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY


Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


1) Poprawnie wypełniony formularz oferty cenowej, tj. załącznik Nr 1 do SIWZ
2) Poprawnie wypełniony Wykaz asortymentowo - ilościowy, tj. załącznik Nr 2 do SIWZ
3) Oświadczenie, tj. załącznik Nr 3 do SIWZ:
- o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;
- nie podleganiu wykluczenia z postępowania na podstawie art. 22 ust. 1 oraz art. 24
ust.1 ustawy ;
- o wyrażeniu zgody na podpisanie umowy w razie wyboru oferty danego Wykonawcy;
- sposób regulowania zobowiązań ;
3) Aktualny wpis do rejestru operatorów pocztowych, wydany przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) pozwalający na wykonywanie działalności pocztowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym,


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


1. Postanowienia zawarto we wzorze umowy, której wzór stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej
specyfikacji.

2. Przed złożeniem oferty oczekuje się od Wykonawcy szczegółowego odniesienia
do przedstawionego projektu w trybie wyjaśnień do SIWZ.

3. Przyjmuje się, że zasady umowy niezakwestionowane pisemnie zostaną przyjęte przez wykonawcę bez zastrzeżeń w chwili podpisania umowy.

4. Rozliczenie za wykonanie usługi następować będzie fakturami / rachunkami wystawionymi przez Wykonawcę zgodnie z umową.

5. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy z zastrzeżeniem pkt 7
SIWZ.

6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w zakresie i na warunkach określonych w umowie. Zmiana umowy może nastąpić na wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu lub Zamawiającego złożony Wykonawcy na piśmie i zawiera propozycje zmian oraz ich uzasadnienie.

7. Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w treści umowy w stosunku do treści złożonej oferty
w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności.

8. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

9. Postanowienia zawartej umowy mogą ulec zmianie na zasadach i warunkach określonych
w Kodeksie cywilnym.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zp.sw.gov.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Karny w Kamińsku
ul. XXX- lecia PRL 1
11- 220 Górowo Iławeckie.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.03.2013 godzina 10:30, miejsce: Zakład Karny w Kamińsku
ul. XXX- lecia PRL 1
11- 220 Górowo Iławeckie.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI KAMIŃSK PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi KAMIŃSK » więcej : Usługi pocztowe »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU