eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Modernizacja skarpy staromiejskiej - Kamienne schodki w Warszawie (znak sprawy UD-IX-WZP-3401-11/08).

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2008-02-27

Warszawa: Modernizacja skarpy staromiejskiej - Kamienne schodki w Warszawie (znak sprawy UD-IX-WZP-3401-11/08).
Numer ogłoszenia: 39516 - 2008; data zamieszczenia: 27.02.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście, ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6998449, fax 022 6998154.

  • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów: www.srodmiescie.warszawa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja skarpy staromiejskiej - Kamienne schodki w Warszawie (znak sprawy UD-IX-WZP-3401-11/08)..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie modernizacji skarpy staromiejskiej - Kamienne Schodki w Warszawie. W ramach remontu ulicy będą realizowane prace izolacyjne, tynkarskie i malarskie oraz kamieniarskie przy obiektach kubaturowych kategorii XIII - pozostałe budynki mieszkalne - dot. budynków przy ul. Brzozowej 29 i 31 wraz z przyległym śmietnikiem, oraz Krzywe Koło 2/4 i Rynek Starego Miasta 26. Ulica Kamienne Schodki jest obiektem budowlanym kategorii IV stanowiącym element drogi publicznej. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie m. in.: - demontaż elementów stalowych kutych do renowacji, pochwytów do wymiany, cokołów budynków i nakryw murów, nawierzchni ulicy z kostki i stopnic schodów terenowych, instalacji elektrycznej oświetlenia wraz z oprawami do renowacji, - roboty rozbiórkowe nawierzchni ulicy wraz z podbudową oraz schodów wraz z konstrukcją na gruncie, - roboty ziemne - wykopy pod podbudowę ulicy i schodów - roboty betonowe i żelbetowe przy konstrukcji podbudowy ulicy oraz konstrukcji schodów na gruncie, - roboty izolacyjne - izolacje poziome nawierzchni i pionowe budynków i murów pod cokołami, izolacja pozioma i pionowa murów wykonywana metodą iniekcji, wypełnienie szczelin dylatacyjnych, - roboty brukarskie - nawierzchnia z kostki brukowej, - roboty kamieniarskie - montaż stopni granitowych, wykonanie rynsztoka odwadniającego z płyt granitowych z cokołem granitowym, opaski odwadniające ze spadkiem od budynków - z płyt granitowych, wykonanie cokołów na styku z budynkami i murami, wymiana posadzki w płaskim odcinku ulicy, wymiana nakryw murów ogrodzeń na piaskowce, - renowacja kamienia pozostawionego, - prace konserwatorskie powierzchni ceglanych - oczyszczanie powierzchni, przemurowanie, uzupełnianie cegieł, spoiny i zaprawy do napraw muru, konserwacja odsłoniętego muru ceglanego (mchy, porosty i glony), zabezpieczanie hydrofobowe, - roboty tynkarskie - wykonanie wypraw w technologii tynków renowacyjnych ze zdolnością akumulacji produktów krystalizacji soli, wykonanie i naprawa tynków tynkiem mineralnym, uzupełnienie ubytków w tynku, wklejenie siatki wzmacniającej z włókna szklanego, - gruntowanie tynków i roboty malarskie na elewacjach budynków i murów - malowanie nowych i starych powierzchni tynków farbami silikonowymi, - prace remontowo-naprawcze elementów metalowych - roboty konserwatorskie wystroju metalowych elementów istniejących, wykonanie pochwytów balustrad z rur stalowych giętych, wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego i powłok malarskich, - roboty w zakresie instalacji elektrycznych - wymiana zasilania oświetlenia latarni ulicznych na budynkach Dane charakteryzujące wielkości powierzchni remontowych: Powierzchnia rzutu remontowanego odcinka ulicy wraz ze schodami: 117,2 m2, - w tym odcinek poziomy wraz z górnym spocznikiem schodów: 74,1 m2, Różnica wysokości między dolnym a górnym poziomem schodów wynosi: 5,80 m, Różnica poziomów na krańcach całego odcinka ulicy wraz ze schodami: 6,79 m, Obszar, na którym ma być realizowany przedmiot zamówienia objęty jest ochroną konserwatorską.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 45.21.23.50 - Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej Kod CPV wg słownika 2008: 45.21.23.50 - Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej Oryginalny kod CPV: 45.00.00.00 - Roboty budowlane Kod CPV wg słownika 2008: 45.00.00.00 - Roboty budowlane Oryginalny kod CPV: 45.45.30.00 - Roboty remontowe i renowacyjne Kod CPV wg słownika 2008: 45.45.30.00 - Roboty remontowe i renowacyjne Oryginalny kod CPV: 45.26.25.10 - Roboty kamieniarskie Kod CPV wg słownika 2008: 45.26.25.10 - Roboty kamieniarskie Oryginalny kod CPV: 45.23.32.50 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg Kod CPV wg słownika 2008: 45.23.32.50 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg Oryginalny kod CPV: 45.32.00.00 - Roboty izolacyjne Kod CPV wg słownika 2008: 45.32.00.00 - Roboty izolacyjne Oryginalny kod CPV: 45.31.00.00 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Kod CPV wg słownika 2008: 45.31.00.00 - Roboty instalacyjne elektryczne .

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 17.11.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  • Informacja na temat wadium: 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych)..

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy) oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Wykonawca musi spełniać warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 tekst jednolity) oraz niżej wymienione, zawarte w SIWZ : 2. Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem zawodowym, polegającym na wykonaniu z należytą starannością, w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia obejmującego roboty ogólnobudowlane. Wartość zamówienia w zakresie robót ogólnobudowlanych nie może być mniejsza niż 600.000,00 zł (brutto). W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, co najmniej jeden z Wykonawców musi spełniać warunek. 3. Wykonawca musi dysponować osobą, która posiada uprawnienia budowlane, niezbędne do podjęcia obowiązków kierownika budowy, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i która spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i archeologicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, co najmniej jeden z wykonawców musi spełniać warunek. Ocena spełnienia warunków zamówienia dokonana będzie na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie Wykonawcy w trybie artykułu 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na formularzu sporządzonym zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, oświadczenie składa każdy Wykonawca. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku wykonawców, każdy Wykonawca składa wyżej wymieniony dokument odrębnie. 3. Wykaz robót, na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, informujący o wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzieleniu zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia obejmującego roboty ogólnobudowlane. Wartość zamówienia w zakresie robót ogólnobudowlanych nie może być mniejsza niż 600.000,00 zł (brutto). Do wykazu robót należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że zamówienie zostało wykonane należycie. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, co najmniej jeden z Wykonawców musi spełniać warunek i złożyć wykaz robót. 4. Uprawnienia budowlane osoby, która będzie wyznaczona do pełnienia funkcji kierownika budowy, wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do odpowiednich izb samorządowych zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, wymieniony wyżej dokument musi złożyć co najmniej jeden z Wykonawców. 5. Oświadczenie osoby, która będzie wyznaczona do pełnienia funkcji kierownika budowy o posiadaniu uprawnień pozwalających na prowadzenie prac budowlanych przy zabytkach (zgodnie z § 8 ust. 1 oraz § 13 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych) na formularzu sporządzonym zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, wymieniony wyżej dokument musi złożyć co najmniej jeden z Wykonawców Informacje dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiają wyżej wymienione dokumenty z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zmawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87 poz. 605).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.srodmiescie.warszawa.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Warszawa, ul. Nowogrodzka 43, pokój nr 118 tel/fax (022) 699 81 54.

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy

IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.03.2008 godzina 12:00, miejsce: Warszawa, ul. Nowogrodzka 43, Kancelaria ogólna.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.